Katolická církev si je dobře vědoma závažného problému nedostatku kněží, za jeho řešení však nepovažuje kněžství ženatých mužů. Uvádí se to v závěrech velkého církevního shromáždění, biskupského synodu, které včera skončilo ve Vatikánu. Tématem synodu byla svátost eucharistie

Na 250 biskupů z celého světa vypracovalo od začátku října 50 doporučení, jež nejspíš papež Benedikt XVI. použije ve svém příštím dokumentu. Byl to první biskupský synod, který se sešel po dubnovém zvolení nynějšího nejvyššího představitele katolické církve. Za Českou biskupskou konferenci se synodu zúčastnil biskup Dominik Duka.

Ve Vatikánu byla zveřejněna neoficiální verze závěrečných propozic generálního shromáždění synodu biskupů. Obvykle zůstávaly závěrečné návrhy utajeny a předávaly se papeži, který je použil jako podklady pro postsynodní apoštolskou exhortaci. Benedikt XVI. obdržel latinský originál propozic. Zároveň rozhodl, že jeho italská pracovní verze má být zveřejněna. Text se skládá z celkem 50 propozic, rozdělených do tří částí (podrobnosti z textu naleznete zde).

Jak uvádí ČTK, jsou závěry synodu zklamáním pro ty proudy v církvi, které usilují o možnost svěcení ženatých mužů na kněze nebo o změnu přístupu k rozvedeným a opět sezdaným věřícím. Tyto proudy navrhují, aby mohli být na kněze svěceni také starší ženatí muži, kteří mají rodiny, vyznají se ve věrouce a vedli ve svých církevních společenstvích příkladný život. Jsou přesvědčeny o tom, že volitelnost celibátu pomůže řešit nedostatek kněží.  

Biskupové k tomu uvedli, že "život církve je poznamenán stíny, které není možno ignorovat," píše ČTK. Nedostatek kněží, kteří by sloužili nedělní liturgie, označili za znepokojivý a vyzvali k větší podpoře těch, kteří se chtějí stát kněžími, a k modlitbám za ně. Tam, kde je citelný nedostatek kněží, je biskupy doporučeno pořádat bohoslužby slova, které však budou mít jinou formu než eucharistická liturgie, cituje z propozic Rádio Vatikán. Propozice volají také po aktivnější účasti věřících na liturgii, mimo jiné skrze větší inkulturaci. Zároveň ovšem biskupové mají dohlížet na to, aby nedocházelo při slavení eucharistie k nešvarům, jako je například výměna liturgických textů za jiné.

 Synod dále podle ČTK neumožnil, aby katolíkům a katoličkám, kteří se rozvedli a posléze opět uzavřeli další manželství, mohla být udělována svátost eucharistie. Tito věřící jsou z ní v současnosti vyloučeni. Biskupové uvedli, že rozvedení a opět sezdaní věřící mají přijmout přikázání o nerozlučitelnosti manželství. Přestože tito věřící nemají přístup ke svatému příjímání, patří do církve, proto mají chodit na bohoslužby, adorovat eucharistii, modlit se a účastnit se života společenství, cituje Rádio Vatikán z dokumentu biskupů. Církevní soudy mají dobře přezkoumat, zda jejich manželství bylo platné.

Biskupové rovněž nezměnili odmítavé stanovisko církve vůči interrupcím, partnerství osob téhož pohlaví a eutanazii. Politiky vyzvali, aby bránili důstojnost lidské osoby "od početí do přirozeného konce" a přijímali zákony, které berou ohled na manželství mezi mužem a ženou a na rodinu. Podle propozic synodu chtějí-li politici přistupovat ke svatému přijímání, nemohou podporovat zákony, které se neshodují s obecným dobrem člověka a přirozeným právem.

Další část textu se týká přijímání křesťanů z jiných denominací. Ekumenické koncelebrace jsou podle dokumentu zcela vyloučené. Na druhou stranu za přesně stanovených podmínek je podle Rádia Vatikán přístup nekatolických křesťanů k svátosti eucharistie, smíření a pomazání nemocných nejen možný, ale dokonce doporučený. Eucharistie je dále označena za zdroj misie a posvěcování světa. Proto je potřeba ulehčovat přístup k eucharistii nemocným, neplnoprávným nebo emigrantům.

Celá jedna část propozic se týká podílu Božího lidu na sloužení eucharistie. Zdůrazňuje se úzké spojení Božího slova  a eucharistie. Proto je žádoucí důkladnější biblická katecheze, stejně jako homilie komentující čtení nebo tematická kázání, věnovaná jednotlivým otázkám křesťanské víry. Zdůraznění tematických homilii na úkor výkladů biblických textů, kritizuje komentátor jezuitského časopisu The Tablet (vydávaného ve Velké Británii) Robert Mickens a považuje toto doporučení za návrat k praxi platné před II. Vatikánským koncilem. Stejně tak důrazné volání synodních otců po eucharistické adoraci je Mickensem považováno za restaurování praxe běžnější v předkoncilní době.

Liturgie pro skupinu věřících z různých národů mohou být podle ČTK slouženy i latinsky, aby tak žádný z národních jazyků nedostával přednost před jiným. Doporučuje se i gregoriánský chorál. V závěru zveřejněných propozic se mluví také o spojení eucharistie s ekologií, jejím sociálním rozměru a významu pro smíření národů rozdělených konflikty.