Katolická církev podle svého nejvyššího představitele neusiluje o řízení států či o stanovení veřejné politiky, nemůže ale zůstat nečinná, jestliže ke zmírnění utrpení ve světě může přispět svou charitativní činností. Papež Benedikt XVI. to zdůraznil ve své první encyklice od nástupu do čela římskokatolické církve v dubnu 2005. Ústředním tématem dokumentu nazvaného Bůh je láska (Deus Caritas Est), který byl dnes zveřejněn ve Vatikánu, učinil lásku a dobročinnost.

Benedikt XVI. v dokumentu vyzval katolickou církev, aby svou činnost ve světě, který příliš často spojuje duchovní víru s "nenávistí a násilím", zasvětila právě dobročinnosti a lásce. V kontextu všezahrnující duchovní lásky papež v encyklice také ocenil pozitivní stránku lidských tužeb a erotické lásky.

"Text tohoto okružního dopisu je odrazem papežovy teologické erudice, ale není to teorie," řekl ČTK český katolický primas kardinál Miloslav Vlk. Dokument je aktuální pro současnou církev, ale i pro sekularizovaný a materializovaný svět, kde láska podle Vlka je často pouhým erótem, to znamená sobeckou žádostivostí, která se stává zbožím na prodej. "Encyklika si tedy zaslouží pozornost zdaleka ne pouze církevních kruhů," poznamenal.

Text nese podle kardinála jasný charakter stylu projevů papeže. "Jde vždy teologicky hluboko, na kořen věci," prohlásil Vlk. Benedikt XVI. podle něj říká, že obětující se láska je naprosto podstatná pro život křesťana.

Kardinál se nepozastavuje nad tím, že první encyklika nového papeže přichází až po tři čtvrtě roce. "Frekvence dokumentů asi nebude tak častá jako u Jana Pavla II.," řekl. V encyklice podle kardinála krystalizuje charakteristický styl, který bude zřejmě pokračovat i v dalších projevech. "Papež navazuje duchem textu na svého předchůdce, který ovšem šel na kořen věci spíše z hlediska praktického, pastorálního," uvedl Vlk. Předpokládá, že v Česku bude dokument publikován a v církevních a křesťanských médiích také komentován.

První část dlouho očekávaného téměř 80stránkového spisu je zasvěcena definici lásky jako božího daru. Následné pasáže upřesňují, jak má církev uplatňovat svou lásku vůči světu prostřednictvím dobročinné činnosti. Papež se zamýšlí nad vztahem mezi boží láskou k lidstvu a dobročinnou činností církve; podle něho jsou vnitřně spjaty a tvoří i základ křesťanské víry.

"Dávat lásku těm, kteří ji potřebují, je součástí samotné existence církve," zdůrazňuje Benedikt XVI. Připouští sice, že hledání spravedlivějšího státu i spravedlivější společnosti je doménou politiky, současně ale ujišťuje, že "láska a dobročinnost budou i v té nejspravedlivější společnosti vždy potřebné".

"Láska je jedinečná skutečnost obsahující i další skutečnosti", konstatuje dále dokument, v němž papež uznává i fyzickou lásku mezi mužem a ženou. Současně ale odsuzuje "ošidnost" lásky "ponížené na pouhý sexuální styk". Láska má směřovat ke spojení těla a ducha manželstvím, v němž muž a žena naplňují svůj "hluboký osud".

Všeobecně se papežova první encyklika dočkala pozitivního přijetí. Přivítal ji mezi jinými i Denis Viénot, předseda nejvýznamnějšího katolického humanitárního sdružení Caritas International, který ji označil za "velmi silnou výzvu k angažovanosti ve společnosti".

Téma "lásky", které si Benedikt XVI. pro svou první encykliku zvolil, nicméně vyvolalo u vysokých představitelů Vatikánu jisté překvapení, napsala agentura AP. Už proto, že ještě před nástupem na papežský stolec stál Joseph Ratzinger dlouhá léta v čele Kongregace pro nauku víry, která má v církvi na starost otázky morálního charakteru. Některá vatikánská místa by podle agentury dala přednost tomu, kdyby se papež ve svém prvním textu zaměřil spíš na problematičtější témata, jakým je například bioetika. Podle předsedy papežské rady Cor Unum arcibiskupa Paula Josefa Cordese se ale papež rozhodl věnovat svou první encykliku lásce proto, že toto téma je v dnešním světě hodně zneužíváno.