Děkuji panu Ladislavu Noskovi za obšírnější ohlédnutí za mým článkem. Diskuse na toto téma je víc než potřebná. Rád bych mu hned odpověděl na jeho otázky zda je liberální, nebo fundamentalistický, doporučením, aby byl více evangelní.

Celý problém se totiž týká věci mezináboženského dialogu, který je od začátku součástí křesťanské misie a který na jedné straně buď chybí, anebo je špatně chápán. Rád bych v tuto chvíli odcitoval osmý odstavec Instrukce k některým otázkám ohledně působení a chování katolíků v politickém životě, kterou vydala Kongregace pro nauku víry 24. 11. 2002:

„Právo na svobodu svědomí a zejména na náboženskou svobodu, které vyhlásila deklarace Dignitatis humanae na Druhém vatikánském koncilu, se opírá o ontologickou důstojnost lidské osoby a nikoli o neexistující rovnost náboženství a kulturních systémů . V tomto smyslu papež Pavel VI. potvrdil, že „koncil nezakládá toto právo na náboženskou svobodu v žádném případě na skutečnosti, že by všechna náboženství a všechna učení, i ta mylná, měla více nebo méně stejnou hodnotu; koncil zakládá toto právo spíše na důstojnosti lidské osoby, která vyžaduje, aby nebyla vystavena vnějšímu nátlaku, který hrozí, že při hledání pravého náboženství a při jeho přijetí potlačí svědomí“ . Potvrzení svobody svědomí a náboženství proto neodporuje odsouzení indiferentismu a náboženského relativismu ze strany katolické nauky, nýbrž se s ním zcela shoduje.“

Karikatury, které se objevily v evropském a křesťanském tisku jsou mediálním násilím a vnějším nátlakem, které rozhodně nejenže nepomohly lidem vyznávajícím islám hledat pravé náboženství, ale vyvolaly vlnu násilí na které tak máme svůj podíl viny. Násilí vyvolává násilí a to se vždycky týká konkrétních lidí.

Prorok Eliáš nakonec všech 400 Baalových proroků u potoka Kišonu pobil. Budeme starozákonní, nebo již nastala doba evangelní? Ano, nebo ne?

Autor je řeholní kněz