"Dopis Otce generála svolávající 35. generální kongregaci a oznamující jeho úmysl předložit svou rezignaci se v evropském tisku setkal s velkým ohlasem, ale ne všechna periodika referovala o obsahu dopisu správně. Některé deníky poskytly prostor spekulacím o důvodech obou oznámení a některé dokonce sugerovaly, že rezignace, která ve skutečnosti musí být nejprve svolanou generální kongregací přijata, už nastala. Na druhé straně mnozí novináři využili této příležitosti k pozitivnímu hodnocení příspěvku P. generála k životu církve a Tovaryšstva." Tato slova zpravodajského bulletinu Tovaryšstva Ježíšova se hodí i na článek Pavla Máši v Lidových novinách z 21. února 2006, který byl jistě inspirován komentáři ze světového tisku. Dovolím si k němu několik doplňujících poznámek.

"Nejvyšší představitel jezuitů abdikoval," zní v podtitulku. Faktem je, že P. Kolvenbach v dopise z 2.2. 2006 neohlásil abdikaci, ale svolal 35. generální kongregaci Tovaryšstva. Ta se bude konat v lednu 2008 a bude mimo jiné jednat o nejvyšším vedoucím postu Tovaryšstva. Z toho nepřímo vyplývá, že chce P. generál předložit svou rezignaci. S tím předběžně souhlasili papež Benedikt XVI. a generálovi poradci. P. Kolvenbach je stále hlavou jezuitů a se svou příslovečnou pílí pracuje na přípravě sněmu, který svolal.

"Kolvenbach je prvním šéfem jezuitů, který ... abdikoval, aniž ho k tomu donutil zdravotní stav," čteme v článku. O důvodech svého úmyslu předložit rezignaci se P. Kolvenbach v listu nezmiňuje a v této chvíli není neschopen vykonávat svůj úřad, což by podle legislativy Tovaryšstva dávalo k odstoupení důvod. Nicméně lze předpokládat, že v osmdesáti letech, kterých v roce 2008 dosáhne, se již tíže věku a nemocí projeví silněji. Navíc je generální kongregace záležitost finančně i organizačně velmi náročná, a tak je vhodné využít té, která je nyní svolána z objektivních příčin, zároveň k volbě nové hlavy. Někteří soudí, že je toto rozhodnutí P. generála inspirováno existujícím pravidlem nabídnout biskupskou rezignaci po dosažení 75 let věku a nevolit za papeže kardinály starší 80 let.

"Je stále jasnější, že Tovaryšstvo dosáhlo situace, kterou předpokládal svatý Ignác: velké potíže se dotýkají celého těla Tovaryšstva," uvádí se dále v článku. Jde o nepřesnou citaci z dopisu P. generála, který se odvolává na Konstituce řádu. V nich doslova čteme, že "velmi obtížné záležitosti, které se týkají celého (těla) Tovaryšstva nebo ... plán, jak dále postupovat k větší službě Boží" si vyžadují svolání generální kongregace. "Velmi obtížné záležitosti" P. Kolvenbach dále nespecifikuje, ale jezuitům navrhuje reflexi nad řízením Tovaryšstva, spoluprací s nejezuity, životem v komunitách, jezuitskými studii a výchovou, místem a úlohou jezuitů v církvi a nad úsilím o sociální spravedlnost.

Článek také zmiňuje "dlouhodobé potíže, jež mají jezuité s církevní hierarchií". Názorové střety v církvi najdeme už v Novém zákoně a pak v celých dějinách až dodnes. Bez nich by církevní autority k vyváženým křesťanským pravdám ani nedospěly. Je třeba přiznat, že se někteří jezuité ideálu vyjádřit svůj názor s mírou a respektem někdy vzdálili a P. Kolvenbach se k tomu vícekrát vyslovil, naposledy v lednu v pravidelné zprávě o stavu řádu. Míru a respekt však postrádají i někteří kritici řádu. Autor článku u jezuitů oceňuje pozitivní snahu nabízet "církvi jeden ze způsobů, jak oslovit i moderní společnost". To jejich cílem skutečně je.

P. František Hylmar SJ, provinciál
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova