"Rád bych touto cestou reagoval na poslední článek bratra Ladislava Noska a zkusil dovysvětlit některé skutečnosti uvedením citace začátku dokumentu II. vatikánského koncilu Dignitatis humanae:"

„Tento vatikánský sněm prohlašuje, že lidská osoba má právo na náboženskou svobodu. Tato svoboda záleží v tom, že všichni lidé musí být prosti nátlaku jak ze strany jednotlivců, tak ze strany společenských skupin a jakékoli lidské moci, takže nikdo ani nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti svému svědomí, ani mu nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí soukromě i veřejně, buď sám nebo spolu s jinými, v náležitých mezích. Mimoto koncil prohlašuje, že právo na náboženskou svobodu je skutečně založeno na důstojnosti lidské osoby, jak nám ji dává poznat i zjevené Boží slovo i sám rozum. Toto právo lidské osoby na náboženskou svobodu má být uznáno v právním uspořádání společnosti tak, aby se stalo občanským právem.“ (začátek Deklarace o náboženské svobodě II. vat. koncilu)

Právo na náboženskou svobodu je koncilem definováno jak pozitivně, tak negativně – tedy nezabraňovat druhým ve vyznávání náboženství. Domnívám se, že pokud se ve veřejných tiskovinách kdekoliv na světě zesměšňuje či hanobí (dle slovníku: hrubě znevažující projev – a karikatury Mohameda takovými pro vyznavače islámu jsou) jakékoliv náboženství, jedná se o porušení náboženské svobody, a tím se útočí na důstojnost lidské osoby a její práva.

V našem trestním zákonu se v jeho druhé části vyskytuje zvláštní část, kde v hlavě páté, která se týká trestných činů hrubě narušujících občanské soužití a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, je paragraf 198 o Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, kde se píše:

 (1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatel republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 Myslím si, že tento zákon, i když je trestním právem, je výdobytkem opravdové demokracie, která má na mysli obecné blaho, k němuž patří svobodný rozvoj každé lidské osoby a zachování její důstojnosti. A této demokracii bychom měli učit muslimský svět, ale ne takovým způsobem, jak jsme to předvedli.

Poznámka redakce: Věříme,že paragraf 198 trestního zákona nebude třeba uplatnit na vydavatele nového časopisu Te Deum :-) s jehož šefredaktorem jsme včera uveřejnili rozhovor.