Marek podává v 11. kapitole sled Ježíšových prorockých činů - vjezd do Jeruzaléma, prokletí fíkovníku a očištění chrámu. Samo o sobě jsou to happeningy nebo rovnou výtržnosti, kterými by na sebe jen upozorňoval. Po vzoru proroků však takové činy odkazují dále, za svůj prvotní šokující účinek (platí zejména pro "nepřijatelné" proklínání nebo čistku v chrámě). Je to herecky provedené podobenství.

Jan při té příležitosti uvádí, že učedníci tomuto prorockému činu nerozumí, nechápou jeho souvislosti (naplnění starozákonního proroctví). Oči se jim otevírají až ve chvíli Ježíšova oslavení.

Moskevská škola, repro: katalog ikon

Pro oboje podání je příznačné, že pracují se starozákonními proroctvími. Některá přímo citují, na jiná narážejí, další přidávají vykladači. Hora oliv (Za 14,4), přivázané oslátko (podle Gn 49,11 Justin Martyr míní, že bylo přivázáno k vinné révě), osličí mládě (Za 9,9 příchod krále sedícího na oslátku), citace resp. reflexe žalmů (žalmy 118,25n; 148,1). Podle bibilisty Petra Pokorného je patrný od Marka k Matoušovi (a dále k Justinovi) důraz na naplňování proroctví. Z toho vyvozuje, že nejde v tomto příběhu pouze o historizaci SZ motivů, ale o záznam opravdové události. Pro Mk je každopádně důležité, že se vše děje podle Ježíšova plánu, on je strůjcem - ví dokonce, jaká bude komplikace se získáním osla (případně později, koho učedníci potkají, až půjdou chystat do Jeruzaléma večeři).

Rabbi jedoucí na oslu je zjev běžný. Co se děje ve chvíli, kdy je přijíždějící vnímán jako král? :

    • zjednodušené pojetí - Ježíš chce obsadit Jeruzalém, vjíždí triumfálně do svého města.


    • je to již interpretace (lidu) - vidí naplnění Zachariášova proroctví (9,9) a považuje to za signál k zásahu Hospodina, začátek kosmické proměny, přichází nový věk ("přicházející království našeho otce Davida"). Tak jako vidí v Ježíši syna Davidova slepý Bartimaios, nyní pokládá dav důraz na vnější uskutečnění jeho vlády.


    • interpretace Ježíšova je více "ironická" - nebo lépe řečeno vícesmyslná. Opravdový král by do Jeruzaléma přijížděl na koni, kdyby ho chtěl obsadit. Příjezd na oslu je parodie mocenského ovládání všeho druhu. Zároveň nemůže nemyslet na zaslíbení, která s "Člověkem na oslu" počítají. Tak ho vnímá i zástup, když mu kladením plášťů na cestu vzdává hold. Přesto musí být i toto "biblické" vnímání korigováno tím, co nastane posléze v Jeruzalémě, jak celá událost vyvrcholí v kříži - jako takový korektiv slouží i dnešní Iz čtení a žalm 31. Jde jakoby o dvojí "parodii".

Nikola Čulík, repro :Britské listy

Dav se tu tedy spíše "náhodou" než vyznavačským gestem stává hlasem Božím (později se dav zas stane hlasem ďábelským, když křičí "Ukřižuj!"). Že porozumění situaci není snadné ani pro vlastní Ježíšovy učedníky ukazuje Janovo podání, kde veškeré narážky na SZ předpovědi učedníci nechápou a nespojují si je s momentálním dějem. Podstatné (a v Janově verzi výslovné) je pochopení tohoto prorockého činu učedníky až v souvislosti s Ježíšovým oslavením (tak J 12,16) - tzn. s jeho smrtí a vzkříšením. Nebyl takový král, jakého si představoval dav, přesto se dav nemýlil, když ho oslovoval a oslavoval jako krále.

Homileticky - narativně by se tento dvojí zvrat dal využít tak, že by se oddíl (prodloužený alespoň v narážkách na celé pašije a vzkříšení) podal z pohledu "jednoho z davu", který dvakrát (ne-li víckrát) musí korigovat svou interpretaci toho, jak Ježíše vnímá ("král - nekrál - přece král"). Z velikonoční perspektivy (tedy již poučené, vědoucí) o tom mluví hymnus ve Filipským z epištolního čtení (Fp 2,5-11).

Triumfální vjezd do Jeruzaléma končí u Marka prohlídkou chrámu a cestou zpět z města, do Betanie. Trochu miniaturní zakončení po takovém halasu, vnucuje se myšlenka obhlídky místa zítřejšího konfliktu; snad je to ukázka toho, jak vlastně nenápadně začíná Ježíšovo vládnutí (nad chrámem, nad Jeruzalémem). Nečteme ani o žádném ohlasu mezi Jeruzalémskými obyvateli. Hlavními svědky jsou posluchači evangelia - ti si mají uvědomit veškeré možné souvislosti Ježíšova panování.

Autorka je evangelická farářka na Vysočine. Text byl převzat z webu evangelické liturgické iniciativy, kde každý týden vychází nedělní homiletická připrava. Zkratky dle terminologie ekumenického překladu bible.