Přemýšlel jsem nad argumenty proti svěcení žen od Hany Farné. Místo podepření tohoto stanoviska spíše odhalily svou chatrnost a nepřesvědčivost. 

Základními důvody proti svěcení jsou podle autorky dva: biologická rozdílnost muže a ženy a „apoštolové“. Nejvíc mě zaráží právě argumentace apoštoly. Sestře Farné sice evangelické farářky nevadí, ale zároveň nepovažuje jejich stav za kněžství. Jak se posléze ukazuje, je to výhradně kvůli tomu, že nepatří k druhé půlce lidstva mužům, neboť mužům a jen mužům je dovoleno, prý dle vyvolení Spasitelem, zastávat toto povolání. Všimněme si ale blíže tohoto vyvolení. Ano, vyvoleni byli apoštolové, muži. Znamená však tento fakt apriori odmítnutí svěcení žen? Nikoli. Jsou dvě možnosti výkladu tohoto stavu. Ježíš si vybral apoštoly jako muže programově – právě proto, že jsou muži - nebo, a já se kloním spíše k této variantě - je náhodou, že všech dvanáct apoštolů patřilo mezi muže. Ježíš podle této varianty řídil svůj „výběr“ zejména s ohledem na osobní kvality a dispozice jednotlivců. Tehdy to shodou okolností byli muži. Analogie: ředitel podniku vybírá (anebo by – ideálně- měl vybírat) své spolupracovníky podle schopností určitou práci vykonávat, nikoli dle pohlaví či jiných podružnějších hledisek. Stane se, že v roce „x“ přijme dvacet žen a dva muže, v roce „x+1“ naopak pět žen a patnáct mužů. Rozumný ředitel nebude proto v roce „x“ pro roky „x+n“ vyvozovat, že ženy jsou lepší než muži.

Která varianta je správná, to se asi nedozvíme. Ježíšovo podpůrné vyjádření pro tvrzení, že vybíral „záměrně“ muže- pokud vím- v Bibli nenajdeme. Hypotézou zůstává i verze „náhody“. „Apoštolský argument“ jako celek pokládám za nerelevantní příspěvek do diskuse, protože oba dva výklady jsou hypotetické, s platností „jedna jedna“.

Ještě vratšími důvody jsou poukazy k biologické nezpůsobilosti ženy. Rozhodně mi nepřipadá logické tvrzení, že „tak jako se muž nemůže stát matkou, tak se ani žena nemůže stát knězem“. Muž se opravdu matkou stát nemůže, ale jak to- prosím- souvisí s indispozicí ženy ke kněžství? Tato analogie mi přijde nelogická a tudíž chybná. Pokud opravdu jsou ženy méně způsobilé vykonávat kněžskou činnost, ať autorka doloží empirické důkazy z nějakých výzkumů. Já žádné takové neznám a proto nemůžu tvrdit, že ženy jako farářky jsou "horší“ nebo „lepší“. A pokud sestra Farná poznala dobré kněze, je to jistě dobře - k tématu to však nic nevypovídá. Potkat přece mohla jenom kněze, ne ženy, že. Ovšem: neexistují jenom kněží „nad věcí“. Existují i duchovní bez kontaktu s realitou, kteří si žijí ve svém zkušenostmi nepoznamenaném příručkovém světě. Chci snad svou zkušenost s kněžími „mimo realitu“ zobecnit na všechny kněze a říkat, že žádný kněz není schopen nadhledu a důvěry?

Poznámka Hany Farné k evangelickým farářkám v diskuzním foru. V Diskuzích ChristNet.eu se k článku Hany Farné vyjádřili i další diskutující.