Projev kardinála Angela Sodana na ekumenické Te Deum v Budapešti 22. října u příležitosti vzpomínkových oslav 50. výročí boje maďarského národa za svobodu.

Vážení představitelé šlechetného maďarského národa,
pane kardinále primasi, ctihodní bratři v biskupské a kněžské službě,
drazí představitelé různých křesťanských vyznání a jiných náboženských tradic,
bratři a sestry v Pánu!

„Te Deum laudamus“, Bože chválíme Tebe!

Tento dávný chvalozpěv nám vyvěrá ze srdce, když si připomínáme události, které národ prožíval v posledních padesáti letech. Je to hymnus na Boží prozřetelnost, která stále bdí nad životem lidí i národů a dokáže vést k dobrému i ty nejtragičtější zkoušky dějin.
Drazí Maďaři, dnes vás obklopují mnozí představitelé jiných národů, aby vám vyjádřili svou solidaritu v této chvíli, jež ve vaší paměti vzbuzuje tolikeré bolestné vzpomínky.Kardinál Sodano a představitelé maďarské ekumeny v katedrále sv. Štěpána

Také Svatý Otec Benedikt XVI. se chtěl připojit k vaší vzpomínce a požádal mě, abych se k vám vypravil jako jeho legát a přinesl vám Jeho pozdrav a Jeho Požehnání.
Obnovují se tak slavné dějiny intenzivních vztahů mezi Svatým Stolcem a maďarským národem, dějiny započaté papežem Silvestrem II., jenž před více než tisíci lety předal královskou korunu králi svatému Štěpánovi, a které pak dále pokračovaly římskými papeži v průběhu staletí až po služebníka Božího, papeže Jana Pavla II., který tuto požehnanou zemi dvakrát navštívil, a dospěly až k současnému papeži Benediktu XVI., který si přál, abych sem přišel na znamení jeho otcovské náklonnosti.

Petrův nástupce chce dnes spolu s vámi děkovat Pánu za dary, udělené vašemu národu v průběhu jeho tisíciletých dějin. Světlo evangelia totiž pro vás, stejně jako pro ostatní evropské národy, nastínilo cestu velké civilizace, stalo se jakoby duší vaší kultury, rozvinulo důstojnost lidské osoby, posvátnost života, hodnotu rodiny i samotný smysl státu, když učí dávat Bohu, co je Boží a císaři, co je císařovo (srv. Mt 22,21).

„Požehnaný buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid“, zvolal Zachariáš při narození Jana Křtitele (Lk 1,68). Požehnaný buď Pán, můžeme opakovat i my dnes, neboť navštívil maďarský lid!
Byl jsem tu s vámi u příležitosti Milénia maďarského národa, 19. srpna roku 2000, a s radostí jsem se vrátil k břehům Dunaje, abych znovu zapěl hymnus velkého Jubilea: „Sláva Tobě, Kriste Ježíši, neboť ty vládneš nyní i navěky… Ty jediný jsi nadějí“!

Dnes je na vás, drazí Maďaři, abyste dobře užívali velkého daru svobody. V tomto ohledu si uchovává svou plnou hodnotu napomenutí, které vám už v roce 1993, tři roky po znovu nabyté svobodě národa, adresoval prostřednictvím vašich biskupů oplakávaný papež Jan Pavel II. Při té příležitosti vám papež doslova řekl: „Je pravdou, že skončilo období totality, která ve jménu profánní ideologie spásy diktátorsky potírala náboženství a věrnost Církvi. Dnes se však vaše země nachází pod vlivem konzumistického zaměření a hrozí jí rozpad tradičních hodnot. Je tu nebezpečí přechodu od jedné závislosti k druhé, neméně protiřečící pravému lidskému rozvoji, s tendencí bránit křesťanství, aby náležitým způsobem zaujímalo svou nezadatelnou roli integrující součásti maďarské historie a kultury. Chtěl bych vám proto opakovat se svatým Pavlem: „Nenechte se znovu zapřáhnout do toho otrockého chomoutu“ (Gal 5,1). (Z papežské promluvy z 28. ledna 1993).

To je rovněž poselství, s nímž se k vám mým prostřednictvím obrací papež Benedikt XVI: dobře užívejte znovu nabyté svobody, dejte své hřivny do služby národu a celému mezinárodnímu společenství!
Je to rovněž napomenutí, které by opakoval kardinál Mindszenty, pokud by byl mezi námi: buďte hodni té svobody, pro kterou maďarský národ tolik vytrpěl!

To říkajíc, svolávám na vás dar Ducha svatého, aby vás podpíral v tomto velkém díle duchovní obnovy.
„Přijď Duchu svatý, a obnov tvář země“, chceme dnes opakovat slovy známé liturgické sekvence. Ba co víc, chceme zakončit modlitbu slovy: „Přijď Duchu svatý, a obnov tvář země, této maďarské země“, Amen!.

Přeložil Dr. Josef Beníček

Foto: Magyar Kurír