Nejsem historicky a kompetenčně "vybaven", abych se zabýval onou umělou, nabubřelou kauzou, která již dlouhou dobu nahlodává společenské klima i  křesťanskou společnost. Uniká mi však jeden důležitý fakt. Kde jsou ony důležité postavy, které se morálně zdiskreditovaly právě onou službou -poplatnou tehdejšímu režimu, když nutily lidi k vědomé, či nevědomé spolupráci?

Mám dojem, že se zde děje jakési "nelogické" vyrovnávání se s  pamětí a minulostí. Budu však rád, když se po způsobu rádoby křesťanského smýšlení - "vyrovnej se se svou minulostí" vyrovná celkově český národ s minulostí lidí – příslušníků StB, kteří spolupracovali na zlu v lidské společnosti. Vždyť nutit někoho ke spolupráci prostředky nedůstojnými člověka je dehonestující a nemorální. Proto se plně ohrazuji proti stálému "honu" na spolupráci otce biskupa Lobkowicze se Státní bezpečností. Pokud chceme, aby opravdu byla společnost obrozena a vyrovnána s minulostí - a je to i naše osobní otázka, vydejme se cestou emauzských učedníků. Naše hledaní nás může dostat na cestu, po které se ti dva vydali s Mistrem, aby našli útulek, kde by jej poznali - totiž opravdový život, a tím i sebe.

Jistě, článek se tváří být jako vyvážený a docela dává čtenáři možnost vypořádat se s minulostí člověka, který údajně spolupracoval. Mne však šlo i o něco jiného. A to jsem již popsal. Ale napíšu to ještě jinak. Cítím v sobě určitý nepokoj a smutek, když se takhle probírá kauza nástupce apoštolů, vlastně, nástupce toho, který první zradil Krista - Petra. Možná mi i zde chybí o něm vyjádření nějaké kompetentní osoby (nejlépe historiků....), které by dokázalo, zda opravdu byl nucen, nebo ne..... (viz. vyjádření kardinála Vlka). Možná zapomínáme příliš, ale Kristovo vyrovnáváni se s lidmi pochybujícími a lidmi klesajícími je jiné.

Zavede - li se v naší společnosti trend - osvobozující konání skutků pod zákonem - zda se mi, že ať jsou zákony mravně dobré nebo ne - a v tomhle případě evidentně šlo o špatnou legislativu - budeme chráněni právě onou špatnou legislativou. Pak mi zbývá jenom dodat, že svědomí, které má každý člověk z nás, zde nehraje vůbec žádnou roli, a že mravně dobře nebo špatně..... je to jedno... jsme přeci pod zákonem. Promiňte mi, ale nedává mi to smysl. I když mohou být chráněni zákonem ti, kteří nutili ke spolupráci, jako křesťan si uvědomuji, že mravně špatný zákon je pro mne prostě špatný! A i když historici, nebo i zákonodárci se nedívají (nebo nechtějí) na otázku mravního dobra (!) pak hodnověrnost takového člověka pro mne není žádná. Proto nemohu brát vyjádření někoho, kdo tvrdí, že osoby nutící ke spolupráci dělali jenom pod nebo - li v platnosti tehdejších zákonů. Pojďme se tedy ptát, kdo stál za zákony, které pak dehonestovaly lidskou osobu, kde jsou ti lidé… co je s nimi. Jaký měli cíl, směr....atd.

Myslím, že k vyváženosti lidské společnosti patří nejen hledání minulosti, ale také přijetí vlastní odpovědnosti.... A tato odpovědnost neleží jenom na straně biskupa Lobkowicze, nebo jiných, kteří údajně spolupracovali, ale i na nás všech, kteří se nazýváme křesťany. Zapomínáme však na onoho Velkého Mistra - Ježíše. Jeho řešení lidské minulosti a identity člověka se spíše přibližovalo odpuštění a vůbec - hledání a vymýcení farizejského kvasu, který škodil lidské důstojnosti.

Autor je jáhen ostravsko-opavské diecéze. Text nebyl původně zamýšlen autorem jako článek,ale byl do redakce zaslán jako okamžitá reakce e-mailem.

Odpověd redaktora Magazínu ChristNet.eu panu Vávrovi: Článek "Vyjádření redakce Magazínu ChristNet.eu k článku o vedení F. Lobkowicze ve svazcích StBje myslím vyvážený a jen vyzývá pana biskupa, aby přispěl též se svým svědectvím o minulosti. Článek nikoho neodsuzuje a je v něm též zdůrazněno, že hlavní viníci jsou kmenoví příslušníci StB. Bohužel ti jen konali v rámci zákonů ČSSR, jak nedávno řekla socioložka Jiřina Šiklová v České televizi, takže jim lze  soudně přičíst jen přestoupení zákona, když například někoho fyzicky týrali.

Toto jsme konstatovali jako smutný fakt. Pan Vavro to pochopil možná trochu jinak. Jiřina Šiklová to uvedla jako největší mínus současného vyrovnávání se s minulostí. Magazín ChristNet.eu by se v budoucnu chtěl věnovat i tématu viny zaměstnanců a příslušníků samotné StB.