Kardinál Miloslav Vlk není osobně příznivcem návratu ke sloužení mše v latinském jazyce a s tradiční starou liturgií, usnadněného do budoucna dokumentem papeže Benedikta XVI. Vlk dnes ČTK řekl, že v pražské katolické arcidiecézi není mnoho těch, kteří by se chtěli vracet k bohoslužbě v duchu panujícím před II. vatikánským koncilem, tedy do 60. let 20. století.

V Česku se tato možnost týká zřejmě spíše jen několika stovek katolíků, a to především intelektuálů z Prahy, řekl ČTK v sobotu jeden z tradicionalistů, kteří papežův krok přivítali.

Dosud musel žádost o povolení předkoncilního latinského obřadu, který si ještě starší generace pamatuje, schválit biskup; nyní bude rozhodnutí jen na knězi. Hlavním proudem v katolické církvi je však už bezmála po čtyři desetiletí nový a zjednodušený způsob slavení mše užívající národní jazyk.

Vatikán zdůraznil, že umožnění snadnější dostupnosti takzvané tridentské mše tam, kde je o to zájem, neznamená ústup od reforem přijatých zmíněným koncilem. Sněm tehdy otevřel katolickou církev světu a moderní době a liturgická reforma umožnila větší aktivní zapojení věřících do bohoslužby a její srozumitelnost pro všechny.

Kardinál Vlk upozornil, že papežův sobotní dokument "motu proprio", který bude platit od 14. září, určuje, že "postaru" bude možné slavit liturgii v kterýkoliv den kromě velikonočního třídenní a že ji může slavit buď kněz sám, nebo se skupinou těch, kteří to žádají, ale mimo běžný bohoslužebný řád ve farnosti.

"V dokumentu je vysloveno napomenutí, aby se dbalo na to, aby nedocházelo ke zmatkům a sporům ve farnostech s většinou věřících, která návrat ke starému obřadu nechce. Dovolení však neřeší otázku, kdo bude pro nějakou skupinu ve farnosti sloužit tuto liturgii, pokud farář sám ji takto slavit nechce," uvedl Vlk.

Takzvanou tridentskou mši, při níž je kněz u oltáře zády k lidu a při níž neužívá až na výjimky národní jazyk, ale latinu, v podstatě z praxe odstranil nový mešní řád a misál zavedený v církvi v roce 1969.

Podle kardinála Vlka dokument neřeší otázku, zda je pro slavení mše "postaru" možné užívat oltář "čelem k lidu", který je výrazem liturgie "koncilové". "Nevím také, jestli je u nás někde k dispozici onen latinský misál z roku 1962, podle kterého musí kněz liturgii v předkoncilovém duchu slavit," poznamenal. Katolická církev však podle něj potřebné pomůcky přeloží a vydá podrobné směrnice.

"Je však možné, že nové dovolení může někde v našich farnostech způsobit různé zmatky při slavení bohoslužeb," vyjádřil kardinál obavu a dodal: "Podle liturgické konstituce II. vatikánského koncilu je jedině diecézní biskup zodpovědný za slavení liturgie ve své diecézi. On bude muset vzniklé spory řešit."

V Praze se tradiční latinský obřad nepravidelně slouží zhruba na pěti místech. U maltézských rytířů v kostele Povýšení sv. Kříže na Malé Straně se budou takové mše konat od září podle Milana Schwarze z hnutí Una voce asi každý den. Dalšími podobnými místy budou zřejmě Karlov, Strahov a dominikánský kostel sv. Jiljí.

Související článek: Benedikt XVI. uvolní pravidla pro konání Tridentské liturgie