Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) je znepokojena obsahem posledního dokumentu římskokatolické Kongregace pro nauku víry. Nedovede si vysvětlit důvod, proč Kongregace pro nauku víry tuto interpretaci 2. Vatikánského koncilu vyhlásila právě v této době.

Synodní rada ČCE považuje dokument za konzistentní v rámci římskokatolické nauky o církvi a v rámci toho, jak římskokatolická církev po celé dějiny sama sobě rozumí.

Synodní rada ČCE však prohlašuje, že Českobratrská církev evangelická díky své reformační tradici nemusí diskutovat o tom, kde se uskutečňuje církev Kristova, protože věříme na základě biblického svědectví i historických dosvědčení, že o tom rozhoduje Boží lid jen okrajově – první a poslední slovo přísluší Ježíši Kristu.

Synodní rada ČCE se obrací na členy Českobratrské církve evangelické i na všechny církve z české ekumény, kterým je tento přístup blízký, aby se posledními vyhlášeními Kongregace nenechali zavést na takovou argumentační rovinu, na níž by sami popírali své odhodlání žít v následování Krista a v duchu jeho učení, a to i přesto, že se jejím posledním dokumentem právem cítíme zaskočeni.

Synodní rada ČCE se dále s odkazem na obsah vyznání víry obrací na všechny členy církve s tím, aby svou sílu k životu, nesení naděje a budování společenství víry bránili a opírali o zaslíbení Ježíše Krista víc než o činy a vyhlášení, jejichž motivy příliš neslouží Boží slávě mezi lidmi.

Čím více nás takový dokument uvádí v nejistotu o upřímnosti ekumenických snah, o to více synodní rada zdůrazňuje, aby všichni ti, kdo jsou osloveni Boží láskou k člověku a povoláni spoluvytvářet společenství Kristova lidu, usilovali o věrohodný, pravdivý a svobodný život Božích svědků a následovníků Kristových.

Ani v souvislosti s posledním dokumentem Kongregace není ČCE nucena nijak měnit to, jak sebe sama chápe a rozumí svému poslání v této zemi, v této době a v současném poměru sil mezi věřícími a nevěřícími: Českobratrská církev evangelická vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřuje svou naději, že spolu s ostatními křesťany má účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého. Hlásí se do společenství reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. … Svou touhu po obnovení viditelné jednoty Kristovy církve vyjadřuje v přímluvných modlitbách a v účasti na ekumenických snahách. Přihlíží k výsledkům ekumenických rozhovorů, zvláště k dokumentu Komise pro víru a řád o křtu, večeři Páně a ordinaci a k Leuenberské konkordii, pod kterou připojila svůj podpis. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. Je přesvědčena, že posláním církve a jejích údů jest oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu, vysluhovat svátosti podle Kristova ustanovení, společnou prací horlivě usilovat o vždy plnější poznávání pravdy Boží, tvořit obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci i v řádu a kázni podle Písem a přijímat odpovědnost za věci veřejné. (z preambule Církevního zřízení ČCE.

Synodní rada ČCE veřejně vyjadřuje své odhodlání i nadále pomáhat všem ekumenickým vztahům a snahám, které budou stát na vzájemné úctě a pravdivosti společného vyznávání Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jak byl dosvědčen v Písmech Starého a Nového zákona.

Synodní rada ČCE podporuje každou věrohodnou snahu, která umožní nahlédnout, že Kristus je živým Pánem každého, kdo jej vyznává a kdo takovým vyznáním přijímá určenost pro spásu v Ježíši Kristu.

V naději pohledu k jednajícímu Bohu vyhlížíme okamžik, kdy nám bude dáno prohlédnout nejasnosti lidských usilování a snažení a kdy budeme moci spatřit smysl toho, čemu dnes nerozumíme.

Nadpis redakční