Vážená dámy, vážení pánové,
především chci poděkovat všem, kteří reagovali elektronickou poštou na můj předchozí článek "Euthanasie a křesťanství", a zejména panu doktoru Černému za jeho fundovaný článek v Magazínu ChristNet a za opravu mých některých nepřesností, za které se současně omlouvám. Jelikož všechny reakce byly v podstatě odmítavé, dospěl jsem k názoru, že jsem svá tvrzení ve prospěch legalizace euthanasie nedostatečně argumentačně podpořil. Tento nedostatek se pokusím alespoň částečně napravit nyní.

1. Ve svém článku jsem euthanasii označil nikoli jako dobro, ale jako menší zlo v relaci k dlouhému bolestnému utrpení umírajícího.

Explicatur:
Člověk v tomto světe zpravidla nemá na výběr čisté dobro. Jen Bůh je dobrý, od sám je jediné dobro v jeho plnosti. Ostatní dobra jsou participovaná a nedokonalá, a proto nemohou být dobra v plném slova smyslu. Zde na světě tudíž nenalezneme dokonalého žádného tvora ani nic stvořeného. Přesto dnes a denně jsme nuceni činit výběr mezi existujícími nedokonalými mimobožskými partikulárními jsoucny. Někde jsem četl o oslu, který byl vyhladovělý, i když těsně před ním byly dvě naprosto stejné kupky sena. Protože se nemohl rozhodnout, která z nich je lepší a která horší, zemřel hlady. A podobně bychom dopadli i my, kdybychom hledali na Zemi dobro jako dobro. Bylo by to hledání Živého mezi mrtvými. A tak nám asi nezbývá, než se smířit s tím, že se musíme spokojit s výběrem nikoli mezi dobrem a zlem, ale pouze mezi menším a větším zlem, jinými slovy mezi menší a větší nedokonalostí ve stvoření či tvoru. K dobru jako dobru budeme povoláni až v hodině naší smrti. A proto je třeba si přát dobrou smrt. Jednou z jejích forem je podle mého názoru i mnou zmiňovaná euthanasie.

2. To, že euthanasie není zabití, ale pouze zbavení utrpení před smrtí, která nutně následuje, lze nepřímo dokázat i biblicky.

Explicatur:
Pán Ježíš říká lotru po pravici: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji." (Lk. 43.23) V tom je implicitně zahrnuto i urychlení smrti tohoto muže, který by jinak v bolestech umíral na kříži pravděpodobně o řadu hodin déle než Pán Ježíš. Vždyť i našemu Pánu a svému Synu nebeský Otec pravděpodobně umírání urychlil, jinak by nejspíš jako pravý člověk umíral v bolestech na kříži značně déle. A ve světle těchto biblických příkladů a na základě řady osobních zkušeností se domnívám, že euthanasie nejen je kompatibilní s křesťanstvím, ale dokonce se jedná o projev křesťanské lásky k bližnímu, který před smrtí těžce trpí a prosí o ukončení svého trápení.

3. Namítá se, že utrpení má svůj nezastupitelný smysl z hlediska spásy člověka. Tím se nepřímo odůvodňuje, že nikdo nemá právo jinému, ale ani sobě, toto utrpení zkrátit.

Explicatur:
Celý pozemský život v tomto slzavém údolí nás provázejí různá utrpení. Náš život je vlastně kruh bolesti. Radosti jsou jen zastavením v tomto kruhu, abychom načerpali sílu k překonávání další bolestí, jak vtipně uvádí slavný filosof Arthur Schopenhauer. Smrt je momentem, kdy dochází k vystoupení z tohoto bludného kruhu do věčné blaženosti, a to díky nikoli našemu utrpení, ale spásonosné smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Bez utrpení lze dojít spásy, bez Krista nikoli. Ve světle universality spásy se jeví akcenty na spasitelnost předsmrtného utrpení jako jeho přeceňování, a tím implicite i nedoceňování Kristovy spásonosné smrti a vzkříšení.

4. Namísto euthanasie se akcentuje tzv. paliativní léčba a součinnost bližních při umírání.

Explicatur:
Nepopírám, že paliativní léčba může pomoci od bolestí snad každému. Ale položme si otázku: Kolika lidem se jí může dostat na odpovídající úrovni? Lůžkové kapacity jsou značně omezené, utišující prostředky drahé. Pro většinu lidí, zejména s přihlédnutím k postupnému zpoplatňování zdravotní péče, bude zřejmě i v budoucnosti dostupná jen ve velmi omezené míře. To je třeba vzít jako fakt. Žijme v reálu. Kolik lidí je obklopeno péčí bližních, resp. vůbec nějaké mají? Vím dobře, jak je člověk všemi opuštěn, ocitne-li se v i v méně tíživé situaci, byť by měl předtím přátel sta, a kolik má přátel, když je na výsluní života. A je zcela lhostejné, jaké je kdo konfese či zda je bezkonfesní. A konečně a především, kolik lidí o tuto léčbu, resp. nedůvodně protahované bolestné umírání, vůbec stojí? Kdybych se já osobně dostal do situace, o které jsem psal, volil bych jistě euthanasii. A stejně se vyjádřila řada dalších respondentů, nezávisle na věku, sociálním a majetkovém postavení či konfesní příslušnosti. Obdobně se v odborných průzkumech vyjádřilo cca 64 % respondentů. Takže zájem o legalizaci euthanasie je evidentní. Proto považuji za plausibilní ji uvést do souladu s křesťanským učení, nikoli ji a priori zavrhovat jako nekřesťanskou. Vox populi - vox Dei (Hlas lidu - hlas boží). Když chce těžce trpící umřít, dopřejme mu to, aby i nám bylo dopřáno dobré smrti, a nenuťme ho dožívat v utrpení nebo se nechat tlumivými léky v podstatě "ufetovat" . Vždyť je to evidentně nemravné.

5. Těžce nemocný a v bolestech umírající člověk údajně prý není schopný dát právně validní souhlas s euthanasií.

Explicatur:
Jedná se o právně defektní spekulaci. Ve svém důsledku by totiž takový člověk podle uvedené presumpce totiž nebyl schopen učinit žádný právoplatný úkon, byl by na úrovni člověka, jenž je zbaven způsobilosti k právním úkonům. To však není právně možné v případě neexistence psychické poruchy, která jediná může být příčinou pro zbavení člověka způsobilosti k právním úkonům. Při absenci psychické poruchy nepřichází zbavení způsobilosti k právním úkonům v úvahu. V případě euthanasie se však jedná především o lidi fyzicky trpící.

Summarium:
Z důvodů shora uvedených a na základě řady osobních zkušeností se domnívám, že euthanasie nejen je kompatibilní s křesťanstvím, ale dokonce se jedná o projev lásky k bližnímu, který před smrtí těžce trpí a prosí o ukončení svého trápení. Uvědomme si, že smrt je nutnou branou do nebeské blaženosti, ať přichází kdykoli a jakkoli. A právo na důstojnou smrt by mělo patřit k základním lidským právům.

S ohledem na výše uvedené se nadále domnívám, že jako křesťan jsem ve svědomí zavázán angažovat se ve prospěch legalizace euthanasie, samozřejmě za striktního dodržení podmínek, které jsem si dovolil nastínit ve svém předchozím článku. Odlišné názory samozřejmě plně respektuji. Dovoluji si požádat své oponenty o totéž.

K tématu bylo založeno diskuzní forum.