Vyšší odborná škola sociální a teologická DORKAS v Olomouci pořádá během měsíce září průběžné dodatečné přijímací řízení. Termíny přijímacích zkoušek domlouvá škola s uchazeči individuálně. Při přijímacím řízení se hodnotí osobnostní profil uchazeče a motivace ke studiu. Výhodou je předložení dokladů o projevech zájmu o sociální práci (osvědčení, certifikáty) či zapojení do charitativních či církevních aktivit (reference, doporučení). Písemný test orientace ve společenské, sociální a křesťanské problematice prověřuje základní připravenost ke studiu na vyšší odborné škole. Náležitosti k přijímacímu řízení je možné získat na webové adrese školy nebo na telefonním čísle 585 208 813.

Pestrá historie školy

V roce 1991 založila Bratrská jednota baptistů Biblickou školu v Olomouci. Chtěla tímto krokem navázat na více než dvacetiletou tradici Bohosloveckého semináře československých baptistů v Praze, jehož existence byla násilně ukončena v roce 1950 tehdejším komunistickým režimem.

Zájem o Biblickou školu záhy překročil rámec jedné křesťanské denominace a škola rozšířila svou působnost na všechny, kteří splňovali podmínky pro přijetí - ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou, patřičné motivace a kladného postoje ke křesťanské orientaci školy. Kvůli sociálnímu a praktickému zaměření studia se do přípravy studijního programu vedle teologických předmětů dostaly také předměty zdravotní, sociálně-právní a další, týkající se bezprostředně sociální práce.

Biblická škola byla rozhodnutím Ministerstva školství zařazena od září roku 1996 do sítě škol pod novým názvem jako Vyšší odborná škola sociální a teologická v Olomouci. V roce 2003 byl název školy doplněn na Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS. Dorkas bylo řecké jméno (v aramejské verzi Tabita) ženy, o které se píše v Bibli (Skutky 9,36-41). Tato křesťanka konala mnoho dobrých skutků, kterými pomáhala svým bližním. Její smrt byla velice oplakávána, zvláště vdovami, které její službu citelně postrádaly. Poslaly pro apoštola Petra a ten jim ji po modlitbě vrátil živou. Dorkas se stala významnou svědkyní rané církve jednak svou praktikující vírou, jednak tím, že svou vlastní smrtí posloužila zjevení slávy zmrtvýchvstalého Krista.

Ekumenický charakter studia s velkým důrazem na odbornou praxi

Škola má celostátní působnost a ekumenický charakter. Tříleté denní vyšší odborné studium vzdělávacího programu Sociální a teologická činnost je otevřeno uchazečům všech křesťanských vyznání. Společenství mladých lidí přicházejících z různých tradic na straně jedné klade na studenty i učitele zvýšené nároky, na straně druhé vede k poznávání mnohotvarého bohatství křesťanské víry a ke vzájemné snášenlivosti při zachovávání křesťanských etických principů. Tyto zkušenosti studenty připravují k tolerantnímu, a přitom velice osobnímu přístupu ke klientům.

Na rozdíl od klasického studia vysokoškolského je na škole větší rozsah praxe (více než 30 % -21 týdnů) a odborné sociální i teologické předměty jsou více zaměřeny pro jejich bezprostřední praktické využití. Odborná praxe se koná především v sociálních institucích různého typu a zaměření. Teologická praxe se uskutečňuje ve sborech a farnostech jednotlivých církví. Další příležitost k získání praxe mají studenti v misijních a evangelizačních organizacích či v církevních charitativních a volnočasových zařízeních. Studentům, kteří jsou schopni dobré komunikace v cizím jazyce, je umožňována praxe i v zahraničí.

Studium se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom absolventa vyšší odborné školy s titulem „diplomovaný specialista v oboru sociální a teologická činnost” (DiS.).

Široké uplatnění absolventů 

Absolvent je připraven pro výkon práce odborného sociálního pracovníka včetně funkcí řídících a organizačních v různých typech sociálních institucí (státních, církevních, soukromých i dobrovolných), jako jsou krajské úřady, sociální odbory městských úřadů, ústavní zařízení pro děti, matky s dětmi, staré občany, diagnostické ústavy, sociální oddělení nemocnic, poradenské instituce, nápravně-výchovné ústavy, uprchlické tábory, krizová centra apod.

Dále je připraven pro výkon práce odborného pracovníka v církevních službách jako: vedoucí pracovník církevních zařízení charitativní práce či volnočasových aktivit, vedoucí jednotlivých odborů církevní práce (s dětmi, mládeží apod.), misijní pracovník, diakon, pastorační pracovník, křesťanský poradce, katecheta v církevní sféře (učitel v nedělní škole, vedoucí duchovní práce s dorostem a mládeží), duchovní služba ve vězeňství.

Škola uzavřela smlouvu s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů z řad absolventů „Sociální a charitativní práce“, částečně i oboru „Pedagogika volného času“. Absolventi školy mají též možnost pokračovat v navazujícím teologickém studiu (Master of Arts) v oboru „Praktická teologie“ na TCM International Institute v Rakousku (Heiligenkreuz).

Zázemí studia 

Škola poskytuje studentům knihovnické služby. Školní knihovna čítá více než 3000 českých titulů. Studenti mají v Olomouci možnost využívat také služeb Státní vědecké knihovny, Univerzitní knihovny a Knihovny města Olomouc.

Výuka probíhá v učebnách, které jsou vybaveny videorekordérem s televizorem a počítači. V případech, kdy je výuka spojena pro více ročníků, je využívána též aula (kapacita 60 studentů), která je vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem. Během týdne zde probíhají studentské bohoslužby. Počítačová učebna školy je vybavena devíti stolními počítači, jedním dataprojektorem a promítacím plátnem. Po skončení vyučování zde mají studenti k dispozici volný přístup na internet.

V budově školy je provozován i domov mládeže (kapacita 30 lůžek), což přispívá k vytváření hlubších vztahů mezi studenty. Studentům jsou po vyučování včetně víkendů k dispozici veškeré učebny i s jejich vybavením.

Volný čas v Olomouci 

Škola se nachází na skále nad jedním z olomouckých parků, v dosahu městské hromadné dopravy. Umístění školy v historickém centru města Olomouc umožňuje studentům bohaté kulturní a sportovní vyžití.   www.olomouc-tourism.cz. Studenti hledající v Olomouci církevní zázemí zde naleznou bohatou nabídku křesťanských denominací. Zajímavou příležitostí je možnost zapojit se do činnosti Studentského křesťanského hnutí nebo Vysokoškolského katolického hnutí. Studenti se během školního roku účastní školních bohoslužeb, na jejichž programu se podílí jak sami studenti, tak i vyučující teologických předmětů a pozvaní kazatelé z různých církví.

Sestaveno s využitím materiálů školy.