Stručné seznámení s judským Betlémem
Některé dokumenty hovoří o tom, že asi ve 14. století před Kristem se Betlém nazýval Bit Laham (Dům bohyně Laham?).

Na území dnešního Betléma byly ve vykopávkách nalezeny pozůstatky mlýnů a pekáren. Lidé, kteří v dřívějších dobách procházeli v karavanách Betlémem a směřovali dál do pouště, si právě zde obstarávali zásoby – chléb pečený v Betlémě. Proto je název města odvozený od Bet Lehem – Dům chleba.

První dějiny Betléma začínají narozením krále Davida. Toto judské město je ale především známé událostí narození Ježíše Krista.

Na Poli pastýřů v Betlémě
Pouť v Betlémě je možné začít na Poli pastýřů. Stejně tak i rozloučit se s Betlémem právě na tomto místě může být pro poutníka zajímavým a nezapomenutelným zážitkem... Pole pastýřů leží na betlémském předměstí Beit Sahur. Většina obyvatel z celkového počtu 6000 je křesťanského vyznání. Nedávno vystavěný Melchitský kostel (řecko-katolický) má svůj vlastní seminář a církevní základní školu.

Některé domy tu mají nade dveřmi sochařská díla s křesťanskými symboly, zvláště s obrazem sv. Jiří, patronem Betléma. V arabské lokalitě identifikuje křesťanská tradice Pole pastýřů. Je to místo, kde pastýři přijali od andělů radostné poselství o narození Spasitele světa (Lk 2, 8-20).

Zde, v těsné blízkosti jeskyň, postavili bratři františkáni a architekt Barluzzi kostel ve tvaru beduínského stanu. Připutuje-li právě sem poutník po setmění, vrací se jakoby o několik set let zpět – k oné pastýřské události o radostné novině narození Božího Syna.

Střípky osobního pohledu

V Betlémě...
...nás čekalo nové ubytování v hotelu Sv. Josefa a zde jsme také po mile prožitém dnu večeřeli v příjemné atmosféře jídelny hotelu. Nový den po betlémské noci...

Celý tento den byl věnován Betlému. Dopoledne jsme nejprve navštívili kostelík „Gloria in exelsis“ na Poli pastýřů. Je vyzdoben freskami: Anděl budí pastýře, pastýři spěchají ke stáji a Maria a Josef s dítětem v jeslích. V jedné jeskyni na Poli pastýřů, pro tyto účely upravené, byla sloužena mše svatá.

Večerní Pole pastýřů
Po návratu „domů“ (hotel sv. Josefa v Betlémě), jsme večer zašli s Veronikou ještě jednou na Pole pastýřů a u zamčené brány zahrady kostela jsme se pomodlili radostný růženec (do modlitby jsme kladli všechno, všechno … co se nedá slovy vyjádřit).

Bazilika a jeskyně Narození Páně – střed a srdce města
Snad každý poutník, který zavítá do Betléma, touží položit svoje ruce anebo svoje srdce na čtrnácticípou hvězdu označující místo narození Ježíše Krista. Tato poměrně malá, stříbrná hvězda Naděje budí pozornost mnoha lidí a mění jejich nitro... Než se poutník dostane k tomuto místu, musí nejprve vejít malým hlavním vchodem vedoucím do baziliky Narození Páně a pak projít až ke schodům směřujícím do jeskyně Ježíšova narození.

První sakrální stavbu zde nechal vystavět Konstantin v roce 326 na místě, kde byla podle svědectví biskupa Euzébia antická svatá jeskyně, kterou pokryl Hadrián pohanským chrámem. V roce 538 zničili baziliku Samaritáni. V roce 540 císař Justinián postavil novou baziliku, jejíž komplex se v základním půdorysu zachoval až do dnešních dnů.
Jeskyně Narození je dlouhá 12 m, na výšku i na šířku má 3 m. Oltář Narození Páně (patřící ortodoxním Řekům) pokrývá apsida, pod níž je mramorová deska s již zmiňovanou čtrnácticípou stříbrnou hvězdou. Vpravo od oltáře je jeskyně Mágů, kde je dovoleno sloužit katolickou mši sv. O Vánocích je sem při půlnoční mši přinášeno Jezulátko a pokládáno do připravených jesliček.

Každý den brzy ráno je možné se v jeskyni Narození zúčastnit mše, kterou slouží bratři františkáni, a v ranním tichu meditovat na tomto mystickém místě o Božím narození... (Mt 2,1-12 a Lk 2,1-7).

Kostel sv. Kateřiny a tři jeskyně
V jeskyni Narození jsou zadní dveře vedoucí do ostatních podzemních jeskyní. Tyto dveře jsou otevírány pouze jednou ročně při půlnoční vánoční mši, jejímž hlavním celebrantem je jeruzalémský latinský patriarcha. Přes ně je právě přenášeno Jezulátko do jeskyně Mágů. Toto Jezulátko se nachází na pravé straně při vchodu do kostela sv. Kateřiny pod bočním oltářem.

Z kostela se po schodech sestupuje do jeskyní sv. Josefa, sv. Jeronýma a sv. Mláďátek. Schody nejprve přivádějí do jisté předsíně. Tuto předsíň je možné brát jako součást jeskyně sv. Josefa. Vstoupí-li návštěvník do tohoto prostoru a pohlédne-li vlevo, jistě nepřehlédne jeskyni svatých Mláďátek – chlapců, které nechal zabít Herodes.

V blízkosti místa narození se dlouhá léta zdržoval sv. Jeroným, který zde sepsal latinský překlad Písma (Vulgáta) a jemuž je zasvěcená další jeskyně.

O daru života v jeskyni Mléka
O jeskyni Mléka (Milk Grotto) se vypráví legenda, že se tu měla při útěku do Egypta schovat Panna Maria a mezitím co kojila malého Ježíše, ukápla kapka mléka na skálu a jeskyně zbělela.

Jeskyni, resp. kapli navštěvují matky (také muslimky) a prosí zde o dar života. Je to místo, kde se mohou nejen křesťané zamyslet nad darem lidského života.

Střípky osobního pohledu

Bohatý den v Betlémě
Srdcem Betléma je bazilika Narození. Křesťané uctívají toto místo narození Ježíše Krista od prvních století našeho letopočtu. Důležitou částí baziliky s velkým náboženským významem je jeskyně Narození. Upřímně věřícího křesťana uchvátí vděčnost a tušení velkého tajemství, když vidí a čte slova: „Zde se z Marie Panny narodil Ježíš Kristus.“ Nápis je latinský. Shlédli jsme také podzemní jeskyně sv. Josefa, Betlémských Neviňátek, sv. Jeronýma. Asi 400 m od baziliky se nachází jeskyně Mléka. Jedna pěkná legenda vypráví o jejím významu.

Nakonec tohoto bohatého dne jsme ještě pod vedením P. Mojžíše doputovali do tzv. „Paradis“ - je to mariánský kostel s klášterem. Už z dálky nás vítala zvonkohra známou lurdskou melodií. Sestry misionářky se tu věnují dětem místní muslimské osady.

Texty a fotografie: Veronika Čepelková
Střípky osobního pohledu: S. M. Jiřina Káňová