Sociální sítě představují nesporný komunikační fenomén, který není možné zanedbávat. V celém světě má jen Facebook na 600 miliónů aktivních uživatelů, kteří spolu komunikují, navazují vztahy a sdílí své starosti, zážitky i radosti. Právě proto se fenoménu sociálních sítí věnoval také Benedikt XVI. ve svém poselství k 45. světovému dni sdělovacích prostředků.

Do médií z tohoto prohlášení unikla informace o tom, že papež varuje před odcizením se a ztrátou opravdového lidského dialogu ve věku komunitních webů. Jedná se ale o prohlášení, které bylo, tak jak je již téměř zvykem (nejen v našich médiích) překrouceno, vytrženo z kontextu a celkově interpretováno zcela tendenčním, až nepravdivým způsobem. Proto je, myslím, vhodné, se na papežovo poselství podívat v širší perspektivě celého dokumentu.

První informace, která v něm zaznívá, je jednoznačně pozitivní – sociální sítě odkrývají potřebu člověka po sdílení a komunikaci, které se mu v reálném světě ne vždy dostává. To, v čem spočívá ono nebezpečí, je představa, že by sociální sítě mohly nahradit opravdový a upřímný mezilidský kontakt. To, že je zde touha po komunikaci a blízkosti bližního, by nemělo nechat křesťany chladnými a měli by být naplněni ochotou tuto potřebu druhým pomoci uskutečnit.

Situace před nás znovu klade otázku, kdo je můj bližní – přítel ze sociální sítě, s nímž sdílím několik fotografií a přání k narozeninám? Jak se vlastně ke svým bližním stavíme a co jsme ochotni jim dát? Kolik ze svého času a pohodlí? Co jsme ochotni pro ně obětovat? Tyto a mnohé další otázky je potřeba zodpovědně vyřešit tak, aby bylo možné i těchto technologií užívat pro to, abychom lidem nabídli opravdový a smysluplný přístup k životu.

Člověk je bytostí fragmentární, toužící po kontaktu s celkem. Sociální sítě tuto potřebu zvýrazňují a zároveň představují možnost, jak se s těmito lidmi, často ve skutečnosti osamělými či hledajícími setkat. Každý z nás je tak podstaven před nutnost být opravdovým a autentickým přemýšlivým člověkem své doby. Tyto služby přinášejí řadu nových etických problémů, které je potřeba efektivně řešit, často bez možnosti hluboké obecné akademické přípravy. Standardní vzory a mechanismy našeho jednání totiž v novém světě komunikace často selhávají.

Papež se dále věnuje otázce pravdy. Nejedná se o něco, co by mohlo být měřeno mírou popularity nebo oblíbeností. Člověk, který hlásá pravdu, ji nesmí zřeďovat či zaobalovat do líbivých frází, za které sklidí ceny a uznání na všech frontách, ale nevydá jednoznačné stanovisko o ní. Pravda je klíčovým pojmem křesťanství. Když se v evangeliích mluví o Bohu, jedním z jeho jmen je i pravda. Karikovat pravdu tedy znamená vytvářet karikaturu samotného Boha. Na druhé straně je potřeba mít na paměti, že pravda je komunikativní – necitlivé sdělení pravdy není o nic lepší než lež. Vždyť Bůh je stejně láskou jako pravdou. A právě tato citlivost je jednou z věcí, kterým je v dokumentu věnován poměrně velký prostor.

To, co člověka mimo církev jistě zarazí, je otevřeně pozitivní vztah papeže k těmto moderním technologiím. Nejen, že se o nich zmiňuje jako o nástroji hlásání evangelia a budování mezilidských vztahů, ale upozorňuje také na to, že se jedná o nástroj mimořádně užitečný a plodný v komunikaci. Výzva křesťanům, aby podobné sítě využívali a vydávali tak svědectví o svém životě a svým životem, je tak krásným i překvapivým závěrem.

Křesťan má vstoupit do světa komunikace, nemá být tím, kdo se z něj programově vyčleňuje, aby vlastní pohodlností nemusel nést kůži na trh. Zvláště mladí mají ukazovat cestu, jak z prostředí anonymního přátelství vytvořit dialog přátel a bližních. Má-li být křesťan tím, kdo posvěcuje svět, pak ani komunitní sítě by neměly představovat výjimku.

foto: Wikipedia Commons, archiv Magazinu ChristNet.eu

Celý dokument je možné si přečíst na webu ČBK.

Michal Černý je studentem teologie na CMTF UP a fyziky na PřF MU.

Související zpráva: Ekumenická rada církví zve na studijní den "Generace Facebooku - křesťanská mládež a práce s ní" (8. února v Praze).