Česká republika, země v srdci Evropy, je křižovatkou mnoha cest. V průběhu staletí po nich cestovali obchodníci i vojska ze všech světových stran, ale i poutníci s hlubokými myšlenkami, dotýkajícími se tajemství života a celého světa.

Kostel sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí

Po těchto cestách sem přišli z makedonské Soluně bratři Cyril (tehdy ještě Konstantin) a Metoděj, kteří významně přispěli k šíření křesťanské víry. Po těchto cestách odcházela mladá knížata za křtem, studiem teologie a poznáním západní kultury. Po těchto stezkách putovali králové, císaři, profesoři, kardinálové, vyslanci, kurýři či poslové se vzácnými knihami, zapečetěnými listinami i architektonickými plány. A po těchto cestách proudila spolu s poutníky snaha šířit i uzdravovat křesťanskou víru, aby se více přiblížila svému původnímu poslání. Ve středu symbolicky putovala po jedné takové cestě - pražské královské - rakev s prezidentem Václavem Havlem na Hrad a ze záběrů z helikoptery mohl celý svět sledovat krásu historické části Prahy, kde se odehrávalo tolik významným událostí našich dějin.

Čechy a Morava se mnohokrát staly centrem duchovního dění Evropy

Čechy a Morava se mnohokrát staly centrem duchovního dění Evropy. Rostly zde vznešené a krásné architektonické stavby, rozvíjela a prohlubovala se vzdělanost.

 Převoz rakve s prezidentem Václavem Havlem přes Karlův most

Nevyhnutelně tak ale proto docházelo i k duchovním zápasům, střetům o ryzost víry, o poznání onoho tajemství života a světa. Se zápasy přicházely i armády, které opět ničily, loupily a ze „srdce Evropy“ se stávala periferie evropského dění. Svědectvím o dobách stavění i boření, bojů i pokoje jsou dodnes místa, která v každé generaci vždy znovu a znovu přitahují ty, kdo se snaží pochopit víc – nebo aspoň na chvíli uniknout z ruchu tohoto světa. Tato místa jsou snad ve všech českých a moravských městech, městečkách, vesnicích i volné krajině. Na těchto místech stojí katedrály, kláštery, školy, kostely, modlitebny, synagogy, hřbitovy, nebo jen drobné kapličky, smírčí kameny či křížky kdesi v polích. Jsou svědky a znameními odvěké lidské touhy dotknout se tajemství a hledat odpovědi na své otázky.

My se na tyto cesty a křižovatky můžeme opět vydat a hledat spolu příběhy téměř zapomenuté, oživovat myšlenky, které hýbaly Evropou, ba celým světem. Dotknout se prastarých kamenů, budov a soch, které jsou už po staletí svědky velkých dějin, úchvatných a vznešených příběhů.

Magni, to jsou cesty s příběhem.
Značka Magni propaguje Českou republiku jako zajímavou destinaci, která má díky svým památkám a pamětihodnostem spojených s křesťanstvím a židovstvím svou přitažlivost jak pro domácí, tak zahraniční turisty. V rámci projektu byly vytipovány významné památky dle křesťanské tradice (katolictví, reformace, pravoslaví) a židovství. Dějinných epoch, významných osobností, architektury ve všech regionech Čech a Moravy. S Magni Vás budeme postupně seznámovat na stránkách našeho magazínu.

Projekt Magni | Cesty s příběhem vzniká za podpory Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Je realizován agenturou Helptour v partnerství s agenturou Czechtourism. Asociací turistických informačních center, Asociací průvodců a agenturou východní Morava.

Redakčně doplněno

foto: www.magni.cz, reuters