Česká republika poskytuje svým návštěvníkům mnoho jedinečných zážitků: Krásnou přírodu, půvabnou krajinu, možnost letních i zimních sportů. Na své si přijdou i milovníci kultury - pořádá se celá řada koncertů i festivalů. Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé nabídky galérií s výtvarným uměním klasickým i moderním. Především pak je možno navštívit mnoho měst, která se pyšní zachovalou historickou architekturou, velkým bohatstvím jedinečných staveb, pohledů, zákoutí. Po celé zemi rozseté hrady a zámky dávají okusit atmosféru dávných věků... Tyto skutečnosti jsou dostatečně známé a je možné se s nimi seznamovat v nejrůznějších Průvodcích a publikacích.

Rádi bychom vám představili ještě další rozměr bohatství Českých dějin, který není až tak známý - a přece se s ním setkáváme na mnoha místech; prostupuje naší krajinu a své výrazné stopy vepsal do ulic měst, zdí tvrzí, hradů a zámků, do prostor kostelů i klášterů a do dalších pamětihodností. Jsou to dějiny duchovního vývoje, převážně tedy křesťanství a jeho různých podob. Vepsal se i do prolínání, vzájemného obohacování, ale i střetů mezi různými náboženskými proudy. Jestliže pomíjíme duchovní zápasy, které se v Čechách a na Moravě odehrály, pak nemůžeme porozumět ani politickým proměnám a vývoji, pak se nám i vytrácí hodnota nejrůznějších kulturních počinů a uměleckých děl.

České země v srdci nebo na hranici Evropy?

Na našem území mají svůj původ myšlenky i události, které později ovlivnily nejen okolní země, ale staly se přitažlivými i pro lidi z jiných kontinentů. Proto seznámit se s těmito skutečnostmi napomáhá pochopit vývoj celého evropského myšlení. My Češi rádi o své zemi mluvíme jako o "srdci Evropy". Ale je pravda, že v mnohých ohledech jsme se nacházeli i na jakési hranici, na níž se uplatňoval velmi důležitý zápas o mocenské vlivy, které měly nadále formovat charakter její existence. To platilo již od počátku, když v 9. století kníže Rostislav přizval na Velkou Moravu z byzantské, tj. východní sféry misionáře Cyrila a Metoděje, aby byli jakousi protiváhou rozmáhajícího se vlivu kněží západní (římské) orientace.

Ačkoliv se přinejmenším od doby vrcholného středověku objevovala celá řada obnovných hnutí, která usilovala zevnitř napravovat to, kde se římsko-katolická církev odchylovala od biblického učení a kde příliš stála o bohatství a světskou moc, přece významnější úlohu v tom splnila až reformace. A její zrod i vliv v Českých zemích předběhl o jedno století vznik tzv. světové reformace, spojované až s působením Martina Luthera a Jana Kalvína.

První reformace se nejvýrazněji prosadila v Českých zemích především díky všeobecně přijímanému základnímu programu husitského hnutí a z něj vyrůstajícímu samostatnému vlivnému útvaru - Jednotě bratrské. Bez těchto kořenů, reprezentovaných jmény Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského, by nerostl strom našeho národa tak, jak rostl - a proč tedy mohl první český prezident T.G.Masaryk prohlašovat, že česká otázka je náboženská otázka.

Přestože později vývoj u nás ovlivňovaly vzájemně obohacující kontakty s reformací luterskou i kalvínskou, nebyl mu dopřán příliš dlouhý svobodný život, jeho postup překazila protireformace, která na jednu stranu způsobila např. masivní emigraci, zarazila protestantské písemnictví atd., na druhou stranu však soustředila mnoho sil a prostředků na budování katolického školství, na výstavbu kostelů a klášterů, na barokní demonstraci církevní moci a bohatství. Z tohoto období je proto u nás nejvíce velkolepých církevních památek.

Také Židé a pravoslavní formovali naši minulost i současnost

Nejvlivnější silou u nás bylo vždy křesťanství, ale není možné opomenout další Samostatný útvar, totiž židovství. Židé byli na našem území osídleni asi od 10. století. I když vždy tvořili jen zlomek obyvatelstva, často však velice významný. Ani u nás se jim ovšem nevyhnulo ekonomické zneužívání ba i pogromy, přece však můžeme vystopovat i různě dlouhá období rovnoprávnosti či alespoň tolerance, která jim nebyla dopřána v mnoha dalších evropských zemích. A je třeba také v určitém období diferencovat mezi postavením židů v královských nebo poddanských městech. Hluboká vnitřní síla a příznačná židovská podnikavost způsobily, že i po tragickém 20. století se u nás zachovala celá řada významných židovských památek a vliv židovských osobností dalece přesáhl jejich národní komunitu.

Dávný vliv pravoslaví na Velkomoravskou říši nebyl zcela zapomenut a občas se připomněl /Sázavský klášter, klášter Na Slovanech, husitské hledání/, ale k význačnější činnosti pravoslavné církve na našem území dochází až po roce 1848. I když její činnost měla kvůli politickým událostem celou řadu překážek, přece se alespoň svými kostely a bohoslužebnými místy připomíná jako jeden z vlivů, který formoval naši minulost i současnost.

Je možné, a dokonce příjemné a zajímavé, prohlížet si nejrůznější památky a pamětihodnosti, se kterými se u nás lze setkat ve skutečně hojné míře. Ale nestačí vidět jen jejich tvar a podobu. Promluví k vám obzvlášť silně, když porozumíte, o čem vypovídají. Když zde budete nacházet původ pozdějších evropských událostí. Zveme vás, abyste se tedy u nás seznámili s bohatým odkazem duchovních dějin, které svou důležitostí dalece přesahují rozměr naší nevelké země.

Vydejte se poznávat příběhy téměř zapomenuté, oživovat myšlenky, které hýbaly historií Čech a Moravy, Evropy, ba celým světem. Dotknout se prastarých kamenů, budov a soch, které jsou už po staletí svědky velkých dějin, úchvatných a vznešených příběhů. Magni, to jsou cesty s příběhem.

Více o Magni na www.magni.cz, autor je kazatel Ochranovského seniorátu Jednoty bratrské

Značka Magni propaguje Českou republiku jako destinaci, která má díky své dlouhé duchovní historii spojené s křesťanstvím a židovstvím svou přitažlivost jak pro domácí, tak zahraniční turisty.
Magni | Cesty s příběhem vzniká za podpory Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Je realizován agenturou HelpTour v partnerství s agenturou Czechtourism. Asociací turistických informačních center, Asociací průvodců a regionální rozvojovou agenturou Východní Morava.