Smířlivá ruka katolické církve byla odmítnuta. Období intenzivního snažení  Vatikánu dospět k dohodě ukončilo schizmatické Bratrstvo sv. Pia X. rezolutně zamítavým stanoviskem. Bude „dialog“ mezi tradicionalisty a Římem pokračovat?

Ještě v polovině minulého roku se přitom s prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Williamem J. Levadem, setkal generální představený Bratrstva sv. Pia X. biskup Bernard Fellay. Během schůzky představila kongregace tzv. lefébvristický text „Věroučné preambule“, která by se v případě přijetí bratrstvem považovala za základ jeho plného smíření se Svatým stolcem. Preambule, jejíž konkrétní text zůstal utajený, obsahuje podle oficiálního vyjádření Vatikánu věroučné principy obsažené v dokumentech II. vatikánského koncilu a dalších dokumentech Učitelského úřadu církve. Ve svém nedávném veřejném vystoupení biskup Fellay prozatím pochoval všechny naděje na pokrok ve vzájemných vztazích.

Non serviam

Trident„Klíčovým problémem v naší diskusi s Římem bylo vždy Magistérium, učení církve. Protože oni (Řím) říkají: „my jsme papež, my jsme Svatý stolec“ – a my říkáme: ano. A dále říkají: „my máme nejvyšší moc“ a my říkáme: ano. Také říkají: „my jsme poslední učitelskou instancí církve a jsme potřební“ – Řím je pro nás potřebný, abychom měli víru a my říkáme: ano. A potom říkají: „tak poslouchejte“. A my říkáme: ne.“ I taková slova zazněla během homilie Bernarda Fellaya na svátek Uvedení Páně do chrámu v tradicionalistickém semináři sv. Tomáše Akvinského ve městě Winona (Minnesota, USA). Bratrstvo sv. Pia X. tak ústy svého nejvyššího představitele jasně vyjádřilo, jaký postoj zaujímá k zmiňované věroučné preambuli, která je pro ně nepřijatelná z obsahového hlediska.

Podle Fellaya hlavním nedorozuměním ve vzájemné debatě je zaměňování pojmů Tradice a soudržnosti. Odmítání II. vatikánského koncilu a jeho učení jako nekonsistentního s církevní Tradicí je leitmotivem každé argumentace tradicionalistů. "Splnili všechny naše požadavky, řekl bych, na praktické úrovni. Problém přetrvává na jiné úrovni - na úrovni doktríny ", zaznělo v biskupově kázání. Tímto doktrinálních problémem jsou údajné "novoty", které měl koncil zavést: ekumenismus a náboženská svoboda. Ty představují natolik silný kámen úrazu, že navzdory principu, jakým je svrchovaná autorita papeže v církvi, - kterou uznávají - odmítají členové bratrstva akceptovat zmiňované součásti učitelského úřadu.

S Římem proti Římu

Navzdory svému razantnímu postoji, jak zdůraznil B. Fellay, se členové Bratrstva sv. Pia X. stále cítí být pevně připoutáni ke katolické církvi. "Nejsme nezávislou skupinou. Dokonce i když bojujeme s Římem, stále jsme takříkajíc s Římem. Bojujeme s Římem, nebo, pokud chcete, proti Římu, ve stejné době, kdy jsme s Římem. A my tvrdíme a budeme i nadále tvrdit, že jsme katolíci. Chceme zůstat katolíky ", prohlásil Fellay. Je paradoxní, že v tomto pocitu "přináležitosti" k církvi jim nevadí ani formální kanonická situace, v níž se mnozí nacházejí, totiž stav exkomunikace.

Jak napovídají další biskupova vyjádření, bratrstvo si je vědomo, že jeho místo v církvi je přeci jen specifické. Podle něj existují jisté síly, "progresivisté", kteří údajně soustavně pracují na tom, aby se plné společenství mezi tradicionalisty a "Římem" neobnovilo. Proto si Fellay položil otázku: "Chtějí nás skutečně v církvi, nebo ne? Řekli jsme jim velmi jasně, pokud nás přijmete takové, jací jsme, beze změny, bez toho, abyste nás zavazovaly akceptovat tyto věci (učení II. Vatikánského koncilu), pak jsme připraveni. Ale pokud budete chtít, abychom tyto věci přijali, pak připraveni nejsme". Přesto biskup věří ve změnu vatikánského postoje. Podle něj je potřebný čas na změnu smýšlení takový, aby v církvi vyrostla nová generace, která nebude tolik "připoutána" k učení koncilu. Fellay odhaduje tento čas na pět či deset let. S trochou ironie lze připodobnit jeho vyjádření - i když ve značně pozměněné podobě - k větě ze známého českého filmu: "Dávám koncilaristům pět let, maximálně deset".

Cesta zpět nemožná ...

Slibně se rozvíjející dialog, ačkoli toto označení pro jednání mezi bratrstvem a Svatým stolcem je snad až příliš silné, tak dostává další ránu. Věroučná preambule byla smetena ze stolu. Zda přijde ze strany Vatikánu ještě nějaký konstruktivní návrh na změnu, není jisté. Oficiálně se církevní ústředí k Fellayově kázání nevyjádřilo. Jak však upozornil Alessandro Speciale ve svém článku na portálu Vatican Insider s odvoláním na rakouskou Katholische Presseagentur, Vatikán už připravuje pro "katolické ultras" novou odpověď. "Není ale jasné, zda tato odpověď bude zahrnovat poslední rozhodnutí nebo, místo toho, požadavek na další přezkoumání."

Bez ohledu na to, zda nový akt smíření vůči lefébvristům ze strany Svatého stolce přijde nebo ne, Bernard Fellay je odhodlán nekompromisně trvat i nadále na svém stanovisku. Jak sugestivně vyjádřil v citované homilii: "cokoliv se stane, stane se. Nemůžu slíbit nádherné jaro. Netuším, co se stane během tohoto jara. Co však vím je, že boj za víru bude pokračovat, cokoliv se stane. Ať už budeme uznáni (ze strany Říma) nebo ne, můžete si být jisti, že progresivisté nebudou šťastní ". I když rázný biskup využívá obraz boje na vykreslení aktuální situace "jeho" Společenství, jistě to není "dobrý boj", o jakém píše apoštol Pavel (srov. 2 Tim 4,7). Rozhodnutí lefébvristů neustupovat nápadně připomíná snahu "být papežštější než papež" v nejvlastnějším smyslu slova. Rozdělení církvi nikdy neprospělo. Na druhé straně, i tímto způsobem lze účinně oddělit plevy, když jsou její členové "prosévání jako pšenice" (srov. Lk 22,31).

Autor je redaktorem slovenského magazínu Postoy.sk a blogu Svetkrestanstva.sk. Titulky a překlad ze slovenštiny redakční.

Ilustrační foto: Wikipedia.org / jcapaldi / CC-by-2.0