Budoucnost úrovně kázání duchovních záleží i na Tobě!!! Zapoj se do ankety a odpověz na krátké otázky! Následující dotazník má výzkumně zmapovat situaci u nás v oblasti homiletiky. Výsledky pak poslouží k tomu, aby kázání odpovídalo lépe duchovním potřebám věřících, a projeví se v budoucí formaci našich duchovních. Svůj názor můžete výjádřit i k mému kázání a třeba mi též doporučit, abych raději mlčel :-). Vaše postřehy ke kázání i k dotazníků, které nelze vložit přímo do on-line odpovědí, posílejte na e-mail: zivny.petr@libero.it

Duchovní asi kázat nepřestanou, neboť to mají “v náplni práce”. Otázkou však je, zdali je lidé budou ještě poslouchat. Zdá se, že kazatelé mluví více k sobě než k lidem, kteří jsou před nimi. V homiliích se projevuje výrazně jejich neschopnost správné mezilidské komunikace. Týká se to nejen obsahu promluvy, která je často zcela vzdálená mentalitě a věku posluchačů, nýbrž i tím, že duchovní se při ní nedívají na věřící, často je není v prostoru slyšet, hovoří monotónně, chrlí myšlenky bez jakékoliv osnovy, jako by se oddávali sebestředným narcistickým analýzám, hledajíce patrně řešení svých vlastních problémů… anebo jednoduše přečtou kázání z papíru. Pokud nechce být posluchač znechucen či psychicky destabilizován, pak raději vypne pozornost a “brání se” tím, že začne přemýšlet o něčem jiném. Teprve když “dobrák” kazatel skončí, pozornost posluchače se vrátí do chrámového prostoru.

Jedna z našich celebrit jednou ve sdělovacích prostředcích poznamenala, že raději v mládí chodila na ranní mši, při níž nebylo kázání, aby se zbytečně nenudila. Problém nedostatečné kvality kázání není úplně nový a projevuje se v něm celá řada faktorů.

Je paradoxem, že homiletika či řečnictví, které jsou denním chlebíčkem každého duchovního, je na tak nízké úrovni. Zdá se, že v protestantských církvích, kde kázání je velmi významnou částí kultu, je úroveň kazatelů vyšší než tomu bývá v katolickém a pravoslavném prostředí, kde se často kněží “schovávají” za liturgií a prakticky jinými slovy převypráví již předtím přečtené biblické texty.

Na druhé straně lze říci, že ani pro duchovního není snadné kázat každý den a po desítkách roků duchovenské činnosti může být problémem něco říci, aby nedocházelo k ustavičnému opakování toho, což již bylo řečeno. V homilii se také odráží vlastní duchovní stav kazatele: jeho nadšení a zápal pro evangelium Ježíše Krista, teologická, psychologická a řečnická připravenost, psychické i fyzické zdraví. Není výjimečným jevem jeho psychické vyhoření (burning out).

Avšak i přes neutěšenou situaci v oblasti homiletiky, zřejmou ve všech zemích světa, lze najít i dnes ve všech křesťanských konfesích špičkové kazatele, kteří vynikajícím způsobem reprezentují svoji církev ať již v chrámech či v rozhlase a televizi. Jedná se však o výjimky.

Chceme-li změnit situaci, je potřeba něco dělat. Prvním naším úkolem je modlit se. A modlit se i společně. V některých obcích je zvykem, že před kázáním se členové společenství modlí za kazatele či faráře a vyprošují mu i zpěvem a se zdviženýma rukama dary Ducha svatého. Druhým úkolem může být provedení analýzy současné situace a na základě výsledků zlepšit formování a výchovu nových kazatelů.

Budoucnost úrovně kázání duchovních záleží i na Tobě!!! Zapoj se do ankety a odpověz na následující otázky!

Následující dotazník má výzkumně zmapovat situaci u nás v oblasti homiletiky. Výsledky pak poslouží k tomu, aby kázání odpovídalo lépe duchovním potřebám věřících, a projeví se v budoucí formaci našich duchovních.

Úkolem je porovnat skupinu katolickou a protestantskou.

Stanovil jsem následující hypotézu:

 

Mají protestanté vyšší požadavky na úroveň homilie a jejich kazatele než římskokatolíci?

Rád bych nasbíral alespoň 500 korespondentů z každé dotazované skupiny. Metodou ověření je následující dotazník a jeho statistické zpracování. Dotazník je anonymní, ale prosím vyplnit pohlaví, věk a náboženské vyznání. Výsledky tohoto výzkumu budou publikovány na webových stránkách portálu ChristNet.eu i v odborné teologické literatuře. Předpokládané ukončení výzkumu bude koncem listopadu 2012.

Prosím o laskavé vyplnění žádaných údajů a graficky zdůraznit vždy jen jednu vybranou odpověď. Vzhledem k tomu, že forma dotazníku je uzavřená, prosím, nepřipisovat žádné další odpovědi. Pokud jsou nějaké poznámky, prosím posílejte je na e-mail: zivny.petr@ libero.it

Dotazník je anonymní a je vyvěšen na portálu Vyplňto pod názvem : Kazatelé by měli být raději zticha?

Kvíz mimo soutěž: Poznáte jmená kazatelů na ilustračních obrázcích?

Autor je katolický duchovní