Nečekané setkání

Bernard Fellay, hlavní představený tradicionalistického Bratrstva sv. Pia X.
Autor: Sspx.org

Papež přijímá na soukromých audiencích kromě biskupů z různých končin světa také celou řadu osobností politického či kulturního života. Mimo setkání s prezidenty Spojených států amerických, Ruské federace či německou kancléřkou, vzbudí málokterá audience výraznější mediální zájem. Jednou z výjimek byla návštěva čelního představitele Bratrstva sv. Pia X., které je známé pod pojmem „lefébvristé“. Jde o společenství laiků a neplatně vysvěcených kněží, které neuznává závěry II. vatikánského koncilu a vzniklo právě po tomto koncilu jako protestní hnutí. Založil ho arcibiskup Marcel Lefébvre v 70. letech. Dodnes má tato společnost mimořádně komplikované vztahy s Vatikánem, vzhledem k odmítání učení katolické církve i svěcení, která proběhla bez papežského souhlasu. Tzv. lefébvristé jsou zároveň horlivými zastánci tridentského liturgického ritu, který tvoří hlavní rozpoznávací znak a symbol jejich odporu vůči papežům, počínaje sv. Janem XXIII.

O setkání papeže Františka s Bernardem Fellayem, který je hlavním představitelem zmíněné společnosti, původně informoval tradicionalistický blog Rorate Caeli, přičemž tuto informaci později přebrali a potvrdili přední vatikanisté. K audienci v Domě sv. Marty, bydlišti papeže Františka, mělo dojít někdy v uplynulých měsících, přičemž její přesné datum nebylo známo. Žádné informace nebyly, pokud jde o obsah a okolnosti schůzky, zveřejněny ani oficiálně ze strany Vatikánu. Blog informoval o tom, že kdyby mohl být současný pontifikát rozdělen na dvě poloviny, k setkání došlo během druhé z nich. Dle informací portálu Vatican Insider se tak událo někdy během posledních týdnů minulého kalendářního roku.

Tento renomovaný webový portál dále informoval, že Bernard Fellay byl pozván na večeři do Domu sv. Marty biskupem Guidem Pozzou, sekretářem Papežské komise Ecclesia Dei, a arcibiskupem Augustinem Di Noiu, místopředsedou této komise. Na večeři měli být přítomni i Niklaus Pfluger a Alain-Marc Nély, asistenti představeného lefébvristů. Papež podle portálu seděl s Fellayem a osobními sekretáři u jednoho stolu, Pozzo a Di Noia u vedlejšího. Po skončení stolování měl Bernard Fellay podniknout nečekané gesto, totiž přistoupit k pontifikovi, pokleknout před ním a požádat o požehnání. Vatican Insider situaci komentoval tak, že toto (údajné) gesto není až tak překvapující vzhledem k Františkově vstřícnosti a srdečnosti. Bylo by však zřejmě chybou připisovat této epizodě příliš velký význam ve smyslu dalšího vývoje situace s lefébvristy, kteří doteď rázně odmítali jakékoliv pokusy ze strany Vatikánu o smíření, případně vyřešení situace, kdy se část věřících hlásících se k této společnosti nachází ve stavu odmítaní koncilní nauky a neuznává ani autoritu papeže. Co víc, navzdory takovýmto (údajným) smířlivým a symbolickým gestům ze strany představeného lefébvristů dochází neustále z jejich strany k verbálním útokům na papeže. Naposledy se tak stalo krátce před kanonizací Jana XXIII. a Jana Pavla II., která proběhla 27. dubna tohoto roku.

Nečekané setkání

Marcel-François Lefebvre, exkomunikovaný zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X.
Autor: Flickr.com / Creative Commons

Ve svém rozsáhlém Dopise přátelům a dobrodincům č. 82, datovaném na Květnou neděli, Bernard Fellay zpochybnil, že by katolická církev mohla schvalovat činy a svatost tvůrce myšlenky II. vatikánského koncilu (Jana XXIII.) a „papeže Assisi a lidských práv“, tedy Jana Pavla II. Zdůraznil, že jeho společenství neuznává současné Magisterium církve, jelikož přímo oponuje předcházejícím papežským dokumentům, jako například encyklikám Mirari vos Řehoře XVI., Quanta cura Pia IX. či Quas primas Pia XI. Opětovně potvrdil pozici lefébvristů, když odsoudil „novoty“, které Druhý vatikánský koncil přinesl, konkrétně ekumenický přístup církve, posilnění biskupské kolegiality, interpretaci lidských práv (kterou označil za falešnou), údajnou „protestantizaci“ mše svaté, nový Kodex kanonického práva a jiné změny. Cestu, kterou se katolická církev vydala po II. vatikánském koncilu, označil za „sebedestruktivní“, což má potvrzovat i kanonizace zmíněných papežů. „Nemůžeme zůstat pasivní, nemůžeme se spolupodílet na této sebedestrukci. Toto je to, k čemu vás vyzývám, drazí přátelé a dobrodinci, abyste zůstali pevní ve víře a nenechali se znepokojit těmito novotami jedné z nejhrůzostrašnějších krizí, které musí podstoupit svatá církev“, napsal Fellay v závěru svého dopisu vyjadřujícímu se ke kanonizaci.

Lefébvristé však nezůstali pasivní ani vzhledem ke komentování zmíněného setkání Bernarda Fellaye s papežem Františkem. Na své webové stránce uvedli, že k audienci tak, jak byla popsána portálem Vatican Insider a jinými médii, nedošlo. Dne 13. prosince minulého roku Bernard Fellay a dvojice jeho asistentů přišli do Říma na pozvání Papežské komise Ecclesia Dei. Následně byli pozváni sekretářem této komise, arcibiskupem Pozzu na oběd do jídelny Domu sv. Marty, kde se k nim připojil arcibiskup Di Noia. Arcibiskup Pozzo měl trvat na tom, aby byl Fellay představen papeži po tom, co opustí jídelnu. Následně po stolování došlo k velice krátké výměně zdvořilostních frází mezi Fellayem a Františkem. Papež ho měl taktéž požádat, aby se za něj modlil. Společnost sv. Pia X. tedy nakonec toto setkání potvrdila, avšak vyloučila, že by její představený večeřel s papežem a dementovala rovněž informaci o údajném pokorném gestu Bernarda Fellaye.