Duch pravdy

Ilustrační foto: Bohuslav Reynek - Letnice (výřez)

Text: Jan 16, 13-15

13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14  On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
15  Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

Ježíš se loučí se svými učedníky. Odchází od nich cestou kříže k Otci. Učedníků se zmocňuje strach. Zůstanou sami jako sirotci. A té Ježíšově cestě nerozumí (14,5). Proto na ně dopadá tíseň. Ježíš sám jim to poví: „Zármutek naplnil vaše srdce“ (16,6). A připravuje učedníky na to, že je na světě čeká soužení. (16,33).

I na nás doléhá tíseň, když kolem sebe narážíme na lhostejnost, nedůvěru a nejednou přímo nenávist. (15,19). Neopustíme Krista, zůstaneme v něm (15,4)? A dokážeme o něm vydávat svědectví, jak nám to ukládá (15,27)?

Na všechnu naši tíseň Ježíš odpovídá zaslíbením: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“  (v.13). Tak si to pamatujte a tak to přijměte: toto je Ježíšovozaslíbeníopříchodu  Ducha svatého. Není určeno nebojácným hrdinům, ale těm, jejichž srdce je naplněno zármutkem a strachem.

Duch pravdy, Duch svatý,přijde. Už je na cestě, přichází za námi tam, kde potřebujeme povzbudit a potěšit. Přichází k nám tam, kde na světě máme soužení… Přichází vždy, když se nás zmocňuje nepokoj, když nás trápí nezodpovězené otázky. Přichází, abychom měli radost, kterou nám už nikdo nevezme (16,22).  A přichází, abychom i my vydávali o Ježíši svědectví světu, který ještě neví, že Ježíš je jeho Spasitel (1Jan 4,14).

V čem je poslání Ducha svatého? „Uvede vás do veškeré pravdy“. (Není to tak, že každý máme svou pravdu!) Ježíš Kristus, odcházeje na kříž, o sobě praví: „Já jsem ta pravda!“ (14,6) A k němu, k Ježíši Kristu ukřižovanému, nás Duch svatý uvádí. Dáme se jím vést?

Když nás Duch svatý uvádí do veškeré pravdy, „nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší… bude vám zvěstovat, co přijme ode mne,“ praví Ježíš. Je třeba „zkoumat duchy“ (1Jan 4,1).Ducha pravdy od ducha klamu poznáte právě podle toho, že vás povede jen jedním směrem – k Ježíši Kristu. Postará se o to, aby se Ježíš nestal postavou minulosti, ale abychom jej – když čteme a vykládáme Písmo svaté – nově a lépe poznávali a v něj věřili jako svého živého Pána.Duch svatý nás uvádí do té pravdy, kterou bychom sami neobjevili. Uvádí nás především do tajemství Kristovy smrti, aby nám nebyla záhadou nebo dokonce překážkou víry. Odhaluje nám, že Kristus zvítězil tam, kde se svět radoval z jeho porážky. Jen Duch svatý nám pomůže rozpoznat v ukřižovaném Ježíši „Beránka Božího, který snímá hřích světa“ (Jan 1,29). Jen Duch svatý nás vede k poznání, že Ježíš není jen naším Spasitelem, nýbrž i Spasitelem toho světa, který nás nenávidí (15,18), a že „naše víra je vítězství, které přemohlo svět“ (1Jan 5,4).

A ještě toto praví Ježíš o Duchu svatém: „Duch pravdy vám oznámí, co přijde“ (v.13b). Neočekávejte však, že vám Duch svatý bude věštit budoucnost. Duch svatý nepředpovídá katastrofy jako astrologové a jiní podvodníci. Duch svatý nám pomáhá z Bible nově a čerstvě poznávat, co pro nás Bůh v Ježíši Kristu učinil, aby to dnes posilovalo naši víru, obživovalo vadnoucí naději a vytvářelo mezi námi společenství lásky. Duch svatý nám pomáhá, abychom dokázali rozpoznat, co máme z dědictví otců držet a co máme odložit. A zmocňuje nás k tomu, abychom o Ježíši Kristu dovedli vydávat svědectví tak, aby jím byli osloveni i ti, kteří o Němdosud neslyšeli.

Ještě toto praví Ježíš: „Všechno, co má Otec je mé“ (v.15). Vše, co Duch svatý přijímá od Ježíše, patří i Otci. Koho Duch uvádí ke Kristu – tomu ukřižovanému a vzkříšenému -, toho uvádí k Bohu. V Kristu Ježíši poznáváme a máme Boha. Není žádný jiný Bůh než ten, který za námi přišel a působením Ducha svatého se nám dává poznat v Ježíši Kristu.

Na závěr: „On, ten Duch pravdy, mě oslaví“ (v.14). Ano, v tom je sláva Ježíše Krista, že On – ten ponížený a ukřižovaný – je ten, kterého se Otec ujal a kterého povýšil nade všechny. Tomuto Ježíši se žádný nevyrovná. Tento Ježíš je nenahraditelný. Jen v něm je „cesta, pravda i život“. Jen v něm máme Boha.


Modlitba:

Pane Ježíši, dovoláváme se tvého zaslíbení a prosíme: i nám pošli Ducha pravdy. Pokorně vyznáváme, že bez něj nemůžeme nic učinit. I nás si povolej za své svědky. Obživ naši naději a naplň nás radostí. Beránku tichý, srdce pokorného, smiluj se nad námi. Amen.    


ThDr. Jiří Doležal je emeritní farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Dlouhá léta se věnoval vzdělávání mladých duchovních své církve.