Kalich, Martin a víra

Leuenberská dohoda umožnila společné slavení večeře Páně (eucharistie)
Autor: nase-reformace.cz

Unikátní vydání robustní a přitom sličné: Pijte z toho všichni - Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm. Výpravná kniha. Velikostí, obsahem, dokumentací. Výborné ilustrace, fotografie. I ten, kdo by snad knihu nepřečetl slovo od slova a jen si je prohlédl, již získá přehled o tom, kudy nás kniha vede. Abychom nezačali jen chválou, pevnější měla být zřejmě vazba, což se projeví jen při plném rozevření všech stran až po čase, bude-li důkladně i opakovaně čtena a prohlížena. Je tištěna (PBtisk Příbram) na kvalitním, bílém, lesklém papíře, tisk dobře čitelný, byť mohl být zadán o něco tučněji, nejen titulky. Skvělá grafická práce, vydařený obal a překvapení v poslední dvojstraně: barevná vystřihovánka modelu kostela u sv. Martina ve zdi (!). Cena 399 Kč, nikoli přehnaná, vzhledem k nákladu (1000 výtisků) a tomu, jak je vybavena. Za zmínku bezesporu stojí i čtyřjazyčné resumé, což činí knihu i vhodným dárkem pro hosty z ciziny. Nechybí ani jmenný rejstřík. Nakladatelství Eman 2014; k tisku připravil editor Mikuláš Vymětal, spolu s velice zdatným kolektivem. Všichni autoři vyvolají naši zvědavost svým příspěvkem. Zaujmou nás zde podněty církevní i civilní, sociální, teologické a historizující, stejně jako současné, sociálně laděné, ba i černá kronika. Znalci architektury budou také spokojeni. Budeme zavedeni i do krypty …

Kostel u sv. Martina ve zdi je jedním z kostelů, kde na podzim 1414 byla po dobře dvou stech letech slavena eucharistie pod obojím způsobem – chleba i vína. Vše doloženo, včetně vyčkávacího postoje Jana Husa, v té době již v Kostnici, vedle nedočkavého Jakoubka ze Stříbra a jeho přátel. Předchozí vývoj je doložen na případu Jana Viklefa. V souvislosti s ním je zmíněn i Matěj z Janova pro sklon k častějšímu podávání Večeře Páně, což si hierarchie nepřála. Míra laicizace a sociální aspekt společenství mohly být doloženy Milíčem z Kroměříže (není vůbec zmíněn), jeho Novým Jeruzalémem a akční horlivostí vstříc parusii. Podobně i rozrůzněnost posluchačů pod Husovou kazatelnou – od studentů a prostých Pražanů po střední měšťanské vrstvy, gramotné měšťany i měšťanky (!), až po bývalé prostitutky a samu královnu – to vše,  bezesporu, předjímalo souvztažnost laiků vstříc budoucímu společnému stolování. Jen okrajově je zmíněn husitský program Čtyř pražských článků, jichž se kalich stal nedílnou součástí a nakonec zůstal nejvýraznějším ostatkem v Kompaktátech, přijatých Basilejským koncilem, papežem nepotvrzených, až roku 1462 jej papež Pius II. zakázal.

Kalich, Martin a víra

Obálka knihy Pijte z něho všichni
Autor: archiv autora

Texty jsou oživeny řadou příkladů ze života společenství kolem kostela, od nejrannějších dob, po dnešek při Farním sboru Českobratrské církve evangelické. Jsme zaujati osudy farářů, dějinnými zvraty, popřevratovou situací i životem dnešního sboru. Také pády studentů i církve. Někdy doslova. Přeživší student padající ze zdi kostela. Jiný student se však „propadl“ na dva roky ze studia na Evangelické bohoslovecké fakultě pro modlitbu za faráře Sváťu Karáska ve vazbě a nenašel zastání ze strany církve i fakulty. Ne vše může být zaznamenáno. Někteří máme v živé paměti vystoupení studenta Jana Rafaje, když o výročí smrti Martina Luthera Kinga rozdával po studentské bohoslužbě přítomným jeho teze o nenásilném odporu a jak k němu dospět. Užil si tehdy hojně nepřízně děkana F. M. Dobiáše. Nezapomenutelné bylo jejich setkání při diskusi se studenty, kdy si energicky odporovali citáty z apoštola Pavla o úloze státu a církve (Římanům 13), oproti nebezpečí církve propadnout Antikristu (Zjevení 13). Těmto motivům má nejblíže příspěvek Miloše Rejchrta: Vzpomínky starého Martiňáka. A zbývá uvést autory statí, zařazených ve sborníku: Jiří Blažek, Dušan Coufal, Ctibor Daněk, Pavel Filipi, Štěpán Hájek, Jan Heller, Pavel Hradílek, David Hron, Pavel Keřkovský, Josef Křenek, Vojtěch Dárvik Máca, Anton František Malinovský, Kateřina Málková, Pavel Mikeska, Filip Němeček, Martin C. Putna, Gustaf Adolf Molnár, Jakub Ort, Frank Lessmann-Pfeifer, Miloš Rešjchrt, Jan Sláma, Jan Štefan, Mikuláš Vymětal, Martin Wernisch.

Závěrem uveďme citovanou báseň, kterou věnoval svému patronovi Ivan Martin Jirous ve sbírce Labutí písně: „Sv. Martine, přímluvče mocný,/ tys líbal rány malomocných,/ já mám nemocnou duši, víš?/ Zdali ji také zahojíš?/Sv. Martine, vojáku,/pomoz mi, pomoz, žebráku./ Sv. Martine z Tours,/ zbav mne mých nočních můr!“

 

Jan Kašper je farářem Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Labem.