Hlavní stan budu mít za horami

Jindřich Halama
Autor: www.ceskybratr.cz

Pane docente, před rokem jste skončil ve funkci děkana Evangelické teologické fakulty UK v Praze (ETF UK). Jak hodnotíte toto období? S čím jste spokojen, co Vás naopak zklamalo, nebo jaké věci se Vám nepodařilo realizovat?

Spokojen jsem určitě s tím, že se mi podařilo absolvovat funkční období a předat úřad bez zřejmých škod. Větší cíle jsem si ani nekladl, pokud se věci měnily a vyvíjely, bylo to spíš určitou vnitřní logikou vývoje fakulty než nějakou mou cílevědomou činností. Jediné, o co jsem se cílevědomě snažil, bylo stabilizovat hospodaření fakulty, což se zatím povedlo, ale spíš vlivem vnějších faktorů než mou zásluhou.


Zájemci o studium se mohou přihlásit již jen do konce února, tak jak to platí na většině univerzitách. Můžete představit obory, které lze na fakultě studovat? Je fakulta otevřená i neevangelickým křesťanům?

Evangelická fakulta je zásadně otevřena všem studentům, kteří mají zájem zde studovat, vymezení evangelická je označení toho, z čeho vycházíme a kam se snažíme směřovat, tedy zaměření, vůbec ne profese a tím méně nějaké požadované příslušnosti. V této chvíli nabízíme tři bakalářské obory, tři navazující magisterské a čtyři doktorské.

Nejstarší, brzy stoletý obor je Evangelická teologie (bakalářská i magisterská), zaměřená na odbornou teologickou práci s využitím biblických jazyků, připravující také (ale nejen) pracovníky pro možnou církevní službu.

Ještě ne dvacetileté jsou bakalářské obory Pastorační a sociální práce a Teologie křesťanských tradic.

Pro úplnost bych měl zmínit, že se chystáme otevřít mezinárodní studijní program (tzv. double - degree) v angličtině, zaměřený také na křesťanskou sociální práci, ve spolupráci s finským partnerem. Vzhledem k tomu, že jde o studium placené a uskutečňované z větší části mimo Prahu, nepočítáme se zájemci z domova.

Studium Pastorační a sociální práce uskutečňujeme ve spolupráci s VOŠ Jabok a je zaměřeno na přípravu sociálních pracovníků pro nejrůznější druhy pomáhajících profesí, se zvláštním zřetelem ke křesťanské orientaci a tomu, čemu se v poslední době říká spirituální potřeby.

Na něj navazuje magisterský program Křesťanská krizová a pastorační práce – Diakonika. Pomalu se blíží k prvnímu desetiletí své existence a připravuje studující k práci zase převážně v pomáhajících profesích, ale také pro krizovou a komunitní práci v nejrůznějších podobách, opět s důrazem na pastoraci či spirituální péči.


Fakulta je sice ekumenicky otevřená, ale před časem došlo k ukončení zajímavé ekumenické spolupráce se sociálně právní školou Jabok. Je to pravda, nebo mám nepřesné informace? Vnějšímu pozorovateli se zdá, že ETF i Jabok si chtějí organizovat studium souběžně a odděleně bez vzájemné spolupráce. Také ředitel Jaboku Michael Martinka před časem uváděl, že se pokusí o transformaci v samostatnou církevní vysokou školu. Ještě nedávno to fungovalo tak, že studenti z Jaboku získávali bakalářský titul přes ETF. Jaké je organizace studia dnes?

Spolupráce s vyššími odbornými školami (vedle Jaboku to byla i VOŠ ETS), kterou jsme navázali koncem 90. let, se měla předpokládaně vyvíjet do nové podoby vysokoškolského studia, řekněme profesně zaměřeného. To se však zatím nestalo, přes několik náběhů k restrukturalizaci VOŠ, a UK je univerzita se zaměřením předně na vědu a výzkum (to, čemu se říká research university) a v tuto chvíli se zdůrazňuje spíš doktorské studium a vědecké projekty. Trochu nás napomenula i Akreditační komise, že bakalářské studium je stále univerzitní a musí mít patřičné akademické personální zajištění. Proto jsme urychlili vznik nové katedry a přijali několik akademických pracovnic a pracovníků.

To, společně s dalšími vlivy, znamená, že se náš způsob spolupráce s VOŠ vůbec a s Jabokem zvlášť začíná měnit. Jediné, co skončí, je společná akreditace, kterou jsme dosud měli (odtud zřejmě pramení ona mylná představa, že studenti Jaboku získávali titul přes ETF – od počátku se museli vedle studia na Jaboku či po něm přihlásit na ETF, být přijati a absolvovat požadované studijní povinnosti).

Předpokládáme, že akreditace bakalářského studia bude dále věcí pouze ETF, ale všude, kde to bude možné a oboustranně žádoucí, budeme ve spolupráci pokračovat – konkrétně předpokládáme, že některé kurzy se budou i v budoucnu uskutečňovat na Jaboku, případně i na jiných VOŠ, dojde však k mnohem zřetelnějšímu oddělení studia na VOŠ a na ETF.

 

Z mého pohledu naopak ekumenická spolupráce zdárně pokračuje mezi Institutem ekumenických studií a ETF v rámci bakalářského studia Teologie křesťanských tradic. Mohl byste tento obor charakterizovat?

Obor Teologie křesťanských tradic je určen hlavně zájemcům o teologii z řad studentů a odborníků v jiných oborech – tedy teologie pro laiky. Nestaví na původních jazycích, interpretace textů se tedy neděje na základě původních jazyků, pracuje se s překlady, ale jinak jde o stejný hermeneutický přístup k pramenům a práci s nimi. Obor se snaží poskytnout absolventům důkladné systematické vzdělání se znalostí historického, praktického i ekumenického rozměru křesťanství (hlavní historické tradice – katolictví – pravoslaví - protestantismus).


Otevíráte i nový navazující magisterský program Teologie – Spiritualita – Etika. Pro koho je určen tento obor a jaká bude náplň programu?

Teologie – Spiritualita – Etika je zcela nový navazující magisterský program, který je zaměřen na zájemce o křesťanství v jeho systematické, historické i praktické podobě, ale i na velké náboženské tradice mimokřesťanské, na člověka a jeho náboženskou a hodnotovou orientaci (spiritualita a etika). Jde nám o to, aby dostali příležitost bakaláři různých oborů, nejspíše humanitně orientovaných, kteří mají zájem o odborné studium křesťanství v kontextu náboženských i hodnotových tradic. Získané znalosti budou moci využít nejen v církevním, ale i v kulturním a veřejném životě.

 

Tyto obory jsou často určeny pro studenty – laiky, kteří souběžně studují i na jiné fakultě nebo pro absolventy. Musí si dnes studenti platit studium, když chtějí studovat další obor na vysoké škole? Případně v jaké výši?

Souběžné studium více oborů nebylo a není zatíženo poplatky, pokud se nedostane do skluzu a netrvá déle, než je stanoveno. A poslední novela moudře odstranila poměrně nelogický poplatek za studium dalšího oboru, pokud již člověk jeden obor absolvoval. Poplatků se tedy netřeba bát, pokud za sebou člověk nezanechává roky započatých a neukončených studií na různých školách – ale o tom je určitě dobré se informovat konkrétně na studijních odděleních.

 

Vaše škola se nachází v budově Marathón v Černé ulici. Tato budova patřila Českobratrské evangelické církvi (ČCE), která měla tuším 80 % podíl vlastnictví a UK vlastnila 20 % budovy. Evangelická fakulta usilovala o to, aby celou budovu odkoupila univerzita. Jaká je dnes situace?

Budova Marathon byla opravdu donedávna většinově ve vlastnictví církve, ale to se v roce 2014 změnilo a nyní patří plně univerzitě, která budovu odkoupila. Což znamená zjednodušení administrativy a hlavně přechod majetku do veřejnoprávního režimu – církev je právně soukromý vlastník a to ve vztahu k veřejným penězům, s nimiž hospodaří univerzita, není vždy výhodné. Proto jsme rádi, že se tato operace uskutečnila.

 

Pane docente, jste též kazatel Ochranovského seniorátu Jednoty bratrské. Mohl byste popsat své působení v církvi? Slyšel jsem též, že se chystáte na důchod přestěhovat do Frýdlantského výběžku a vypomáhat v místním evangelickém sboru v Novém Městě pod Smrkem. Je to pravda? Těšíte se na odchod z Prahy?

Jsem sice ordinovaným kazatelem, ale od r. 1991 nikoli zaměstnancem církve. Mám postavení celocírkevního kazatele v ČCE, do níž patří Ochranovský (tedy „můj“) seniorát. Mé aktivity spočívají v kázání tam, kam jsem pozván a v přednáškách na různých typech církevních akcí – a to několikrát do roka.

Je pravda, že se s manželkou chystáme stěhovat do rodinného domku na Frýdlantsku, který nám patří již od minulého tisíciletí. A důchod nám také klepe na dveře. V evangelickém sboru v Novém Městě pod Smrkem jsme s manželkou občas vypomáhali i dříve, nyní, když je sbor uprázdněn, je to samozřejmě možnost a moje manželka (ne já) o ní bude jednat.

Do Jizerských hor se těším, mám je rád, ostatně před působením na fakultě jsem byl v Jablonci nad Nisou, ale jako rozený Pražák mám určitou úzkost. Zatím budu ovšem do Prahy pravidelně jezdit, protože mé působení na fakultě ještě nekončí. Jen hlavní stan budu mít za horami.

 

Docent Jindřich Halama je vedoucím Katedry teologické etiky a Katedry pastorační a sociální práce na ETF UK. Působí i jako duchovní Ochranovského seniorátu ČCE se statutem celocírkevního kazatele.

Související články:

Teologie jako sůl  (časopis Český bratr 5/2012)  

Pátrání na Evangelické teologické fakultě (časopis Český bratr 1/2012)