Velikonoce nejsou jen svátky, ale událost

Obraz Miroslava Rady, vystavený v postní době v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích
Autor: repro: Jan Havlík

Velikonoce – krásné, slavné  s v á t k y. Velikonoce však nejsou jen svátky. Velikonoce jsou  u d á l o s t. Neopakovatelná, převratná událost. Všechno se převrátilo: místo zaslouženého odsouzení hříšníků - dokonalé odpuštění všech hříchů. Místo zasloužené smrti – život, život věčný. Už ne život bez Boha, ale život s Bohem a v lásce s bližními. Život, který ani smrt neukončí!

Ale nyní je třeba povědět přesně toto: Když mluvíme o Velikonocích, musí být vysloveno jméno. To jméno napsané všemi řečmi pro všechny lidi a národy a generace, jméno napsané na golgotském kříži:  J e ž í š   N a z a r e t s k ý (Jan 19,19). Tento Ježíš – pravý člověk a pravý Syn Boží – byl na Velký pátek ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. „S k u t e č n ě  vstal z mrtvých.“ „A n o, j e  t o  p r a v d a!  Pán vstal z mrtvých ( L 24,34, překlad Jeruzalémské bible).“

Nebylo, není a nebude na světě jméno, které by se mu rovnalo (Sk 4,12). Jen v tomto Ježíši Kristu, ukřižovaném, vzkříšeném a na věky živém, je naše jediná, dokonalá a dostatečná záchrana. Trvale platí, co o té velikonoční události napsal apoštol: „Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje (Ř 6,9).“ Víme to? Spoléháme se na to v životě i ve smrti?

Tak už se nebojte! Smrt nepanuje! Nejsme sirotci, o které se nikdo nestará a nepostará. Každého z nás – ať jsi kdokoli – Ježíš Kristus ujišťuje: „Neopustím vás sirotků… Já živ jsem, i v y  ž i v i  b u d e t e (J 14,18n).“ Jestliže to víme, ale nemáme v tom jasno a stále se ještě o sebe strachujeme, dejme si to ve velikonočních shromážděních kázáním evangelia a u stolu Páně znovu potvrdit.

A pak už jen poslušně a radostně oslavujme Boha: „Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána, Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství  d a l  vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit  k   ž i v é   na d ě j i (1Pt, 1,3).“

Tak to jsou Velikonoce. Amen.


ThDr. Jiří Doležal je emeritní farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích.