Vydejte se do Svaté země, kolébky Starého i Nového zákona

Galilejské jezero
Autor: Veronika Čepelková

Svatá země je zemí posvátnou pro tři monoteistická náboženství: pro Židy i křesťany, ale i pro muslimy. Pro křesťany je klíčové, že právě tam se narodil, žil, učil a zemřel Ježíš Kristus. Mnozí z nich se proto vydávají do Svaté země na svoji životní pouť.

Před Kristovým narozením byla Svatá země dějištěm epochy Starého zákona, epochy příprav na příchod Vykupitele. Je kolébkou Bohem vyvoleného národa, jemuž bylo přislíbeno, že z něj vyjde Mesiáš, Spasitel světa. Převážně v této zemi se odehrávaly dějiny spásy – je spojena s životem patriarchů Abraháma, Izáka a Jakuba; do této zaslíbené země přivedl Bůh izraelský národ z egyptského otroctví, z ní pocházel rod krále Davida. V této zemi působili starozákonní proroci Eliáš, Elizeus a mnoho dalších; v judských horách v Ain Karem přišel na svět svatý Jan Křtitel, poslední ze starozákonních proroků, příbuzný matky Ježíšovy, prorok, který připravoval cestu Ježíši Kristu. V severní části Svaté země – v galilejském Nazaretu žila Svatá rodina – Ježíš, jeho matka Maria a pěstoun svatý Josef. Kristovým narozením nastala nová éra, nová epocha dějin lidstva, od jeho narození začíná nový letopočet: „po Kristu“.

Svatá země je plná významných a posvátných míst: Jeruzalém, hlavní město státu Izrael. Jeruzalémské ulice a uličky byly dějištěm Ježíšovy bolestné křížové cesty (Via Dolorosa). Popraviště na návrší Golgota, které bylo v době Kristově za hradbami města, bylo místem jeho ukřižování a bolestné smrti na kříži. V blízkosti Golgoty byl Ježíš pohřben do skalního hrobu Josefa z Arimatie. Odtud pak vítězně vyšel při svém zmrtvýchvstání. V Jeruzalémě se uskutečnilo obdivuhodné seslání Ducha Svatého na apoštoly. V tomto městě první mučedníci položili život za svého Mistra. Jeruzalém je proto kolébkou křesťanství, nejvýznamnějším místem všech křesťanů. 

Vydejte se do Svaté země, kolébky Starého i Nového zákona

Jeskyně narození Páně v Betlémě
Autor: Veronika Čepelková

V nedalekém Betlémě si připomínáme místo Narození Páně.

Také v severní části dnešního státu Izrael – v biblické Galileji – se odehrálo mnoho důležitých novozákonních příběhů. V Nazaretě přicházejí věřící navštívit především chrám Zvěstování Páně. 

Svatá země má mnoho míst významných pro židovský národ, jejž si Hospodin vyvolil. Jsou to místa starozákonní, spojená s životem patriarchů, králů a proroků, ale i místa, která jsou významná pro novodobé dějiny Izraele. K nejvýznamnějším patří Zeď nářků pod Chrámovou horou, kam věřící Židé chodívají oplakávat zkázu chrámu Šalomounova; v muzeu Yad Vashem uctívají památku nesčetných obětí nacistického holokaustu (Šoa). Na skalním hradě Masada vysoko nad Mrtvým mořem si připomínají statečnost obránců pevnosti za velkého protiřímského povstání a bývají tam i slavnostní přísahy příslušníků a příslušnic armády státu Izrael. 

Mrtvé moře, jehož hladina je víc než 400 metrů pod úrovní světového oceánu a jehož enormní koncentrace solí znemožňuje jakýkoli vodní život, je cílem mnoha lidí, kteří si tam přicházejí léčit různé nemoci. 

Všechny tyto a mnohé další pamětihodnosti si prohlédnou poutníci, kteří přijíždějí do Izraele s křesťanskou cestovní kanceláří, která má s těmito poutěmi bohaté zkušenosti. Važme si toho, že v současnosti je to možné: celým generacím bylo toto odepřeno – za obou totalit to bylo zhola nemožné.

Nyní se naskýtá příležitost splnit si svůj životní sen za velice příznivých a cenově dostupných podmínek. Zájezd za mimořádně nízkou cenu (16.230,- Kč) se uskuteční v termínu 9. – 16. září 2016 a bude jej doprovázet erudovaný průvodce a kněz v jedné osobě. Tento poutní zájezd, který je vhodný pro zájemce z řad různých věkových kategorií, nabízí cestovní agentura PoutníZájezdy.CZ.

Podrobnosti o této cestě jsou na webu www.poutnizajezdy.cz.