Výroky úředníka Arcibiskupského paláce o islámu rozhořčily mladé křesťany. Duka vyzývá k  dialogu

účastníci happeningu před Arcibiskupským palácem
Autor: archiv organizátorů

V úterý 2. srpna se přímo před budovou Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí v Praze sešla skupina křesťanů, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s tvrzeními, jež jako stanovisko pražského arcibiskupství pronesl veřejně ředitel odboru vnějších vztahů arcibiskupství Milan Badal. Happening nazvali jízlivě „Kdes to vybádal, Badale?“. Akce nebyla nijak mediálně propagována, podle zaslané fotografie se jí zúčastnilo jen maximálně deset lidí a stejný počet osob (jedná se o 10 žen) je podepsán pod prohlášením, které má redakce k dispozici. Podle Milana Badala ale bylo před arcibiskupství původně nahlášeno shromáždění o postavení žen v církvi, které bylo později přeonačeno na povstání proti němu.

Shromážděné ženy rozhořčilo Badalovo prohlášení po útoku na francouzského kněze islámskými fundamentalisty, které zaznělo 27. července ve vysílání České televize: „To, co se dnes stalo, není nic jiného než výsledek dlouhotrvajícího vývoje ve Francii a celé Evropě. Jenom v roce 2014 ve Francii došlo k 467 útokům proti křesťanským kostelům, a dnes došlo dokonce k první oběti na životech. Média i politici o tom z důvodu politické korektnosti mlčí, a toto je podle mého výsledek mlčení a zastírání pravdy. Církev se staví k násilí samozřejmě obecně negativně, ale zvláště na posvátné půdě pro nás násilí nabírá rozměr svatokrádeže. Nejde o to, že někdo podřízl katolického kněze. Mluvčí francouzského ministerstva dvě hodiny poté tvrdil, že nemůže říci, zda se jedná o kněze a jestli zahynul. To je obraz přístupu francouzských odpovědných orgánů. Vždyť je to přece něco šíleného. Když už všude ve světě, ve všech médiích mají portrét a životopis zemřelého kněze a všichni vědí, jak zemřel, tak francouzská vláda nechce, a vlastně ani nemůže nic říci.“ Podle účastníků happeningu však arcibiskupství Badalovými ústy šíří nepravdy a kontroverze. 

„Příslušník náboženství, který žádá úctu a uznání své víry by se měl vyvarovat hanlivých termínů na stranu víry jiné. Pojem mohamedán je urážlivý, protože islámská víra je založena na uznání jediného Boha, a tento výraz naznačuje, že by objektem bezmezné víry měl být boží prorok. Vysoký náboženský představitel by měl disponovat základní znalostí jiných náboženství, a tak si být vědom těchto nuancí. Také by se měl snažit býti pro společnost dobrým příkladem a nesnižovat se na natolik primitivní úroveň. Ani slovo statistika následované smyšleným faktem na věrohodnosti nepřidává,“ tvrdí Layla Bartheldi, jedna z autorek otevřeného dopisu, které účastníci happeningu adresovali Arcibiskupství pražskému. 

Islám versus islamismus? 

Signatářům dopisu vadí také to, že Badal podle svých slov nevidí rozdíl mezi islámem a islamismem. „Způsob, jakým se ty věci řeší a jak se neustále kamuflují, je podle mě opravdu skandální. Stejně jako to rozdělování špatného islamismu a úžasného islámu. Nalijme si čistého vína, je to úplně jinak a toto jsou jenom řeči, které mají dodat odvahu těm, kteří nás budou dál a dál terorizovat,“ prohlásil Badal doslova. Anna Koucká, spoluautorka dopisu však vysvětluje, že v Koránu není násilí zdaleka dominantním prvkem, a že jejich poměrem je srovnatelný se Starým zákonem, který také obsahuje řadu problematických pasáží. Klíčové je podle jejích slov nevykládat kanonické texty doslova, ale vybírat z nich to, co může být věřícímu pozitivní inspirací. „Není snad možné různé problematické pasáže ve Starém zákoně (popisující vybíjení jiných národů Izraelci za účelem zabrání jejich území, kamenování, otroctví atd.) využít k podpoře násilné ideologie, stejně jako je to možné učinit s obdobnými pasážemi v Koránu? Vykašleme se na doslovné čtení svatých textů a pojďme se raději podívat na to, čím nám mohou být inspirací v dialogu,“ napsala Koucká.

Výroky úředníka Arcibiskupského paláce o islámu rozhořčily mladé křesťany. Duka vyzývá k  dialogu

pozvánka na shromáždění muslimů proti terorismu v Praze 10. srpna
Autor: archiv organizátorů

Právě dialog považují autorky dopisu za důležitou součást koexistence křesťanské a muslimské víry i kultury. „Dialog je rozmluva, rozhovor dvou stran, které na sebe reagují. Jeden druhého vnímá, poslouchá ho a odpovídá mu. Ti dva spolu nemusejí souhlasit, mohou si protiřečit, ale vždy k sobě musejí chovat alespoň minimální vzájemnou úctu, která jim přikazuje naslouchat druhému,“ uvedla další z iniciátorek happeningu, Hana Blažková. Ta apeluje též na lidskost v přístupu k muslimům. „Muslimové jsou totiž lidé. Úplně stejně jako křesťani. Dva lidské životy mají úplně stejnou cenu. A to ať už zemřou ve francouzském kostele nebo kdekoli na Blízkém Východě. Dialog budeme moci vést teprve, když začneme vnímat utrpení druhých jako své vlastní.“

Součástí prohlášení jsou i konkrétní otázky, na něž chtějí po Badalovi odpověď. Zajímá je, proč arcibiskupství záměrně šíří nenávist, zdali je Badalovo vyjádření oficiálním stanoviskem pražského arcibiskupství, ale také zdali je Badalův názor v souladu s přístupem papeže Františka. Ten totiž nedávno prohlásil, že není správné ztotožňovat islám s násilím. V podobném duchu jako papež proti předsudkům vůči islámu nedávno vystoupil i katolický kněz Tomáš Halík a od názorů Milana Badala se distancoval provinciál dominikánů Benedikt Mohelník. Milan Badal je členem tohoto řádu. K tomu Badal uvedl, že je legrační, když se od něj distancuje řádový představený, aniž cokoliv řekne, ba aniž mu dá o distanci vědět. "Bývali jsme řádem diskusí a polemik, no a podobně je to s těmito věcmi jinde: řeknu, že v islámu jsou silně násilné tendence, už v jeho učení, což v křesťanství není a je to převyprávěno na to, že islám je násilný", dodal Milan Badal.

Nepřímá reakce Dominika Duky

Reakci arcibiskupství na prohlášení nemá redakce k dispozici. Podle Badala kardinál Duka odpověděl soukromě jedné z účastnic, která zanechala na arcibiskupství svůj kontakt. Za nepřímý hlas můžeme považovat článek Dominika Duky, který podle serveru Aktuálně.cz původně napsal pro Katolický týdeník, kde pro text podle Duky neměli prostor. Proto jej pražský arcibiskup poskytl exkluzivně Parlamentním listům. Ve svém článku se Duka též přiklání k názoru, že islám v sobě skutečně skrývá násilné tendence a je třeba povzbuzovat ty, kdo stojí na opačné straně i jako věřící "mohamedáni". Duka, zde použil stejný termín, který účastnice happeningu kritizovaly ve výrocích Milana Badala. Podle islámského webu, muslimové toto označení odmítají, protože naznačuje, že jejich náboženství je pojmenováno po smrtelné bytosti, tedy po Muhammadovi, který byl pouze božím prorokem.

Duka také připomíná, že se při výrocích papeže nejedná o ucelené texty, v nichž by pojednával o islámu, ale většinou o jeho vyjádření ad hoc k aktuálním událostem. "Hovoří-li tedy o tom, že „dobývání náleží k duchu islámu“, je třeba porovnat právě závěr Matoušova evangelia, kde Ježíš hovoří k apoštolům: „Jděte tedy, učiňte ze všech národů učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat, co jsem vám předepsal.“ (Mt  8,19–20). Ježíš nepředepsal učedníkům dobývání světa, ale hlásání radostné zvěsti o spáse, kterou Boží syn přináší, a o poselství přikázání lásky k Bohu a bližním" dodává kardinál Duka.

Arcibiskup si také klade otázku, jak chceme vést dialog s islámem či nevěřícími, když nedovedeme často vést dialog ani mezi sebou uvnitř církve. "Namísto dialogu, poctivého hledání pravdy nálepkujeme protivníky jako blázny, vylučujeme je ze společenství slušných lidí a útočíme na jejich čest prostřednictvím pomluv. Chci právě v této chvíli vyzvat všechny lidi dobré vůle, aby se spíše modlili za oběti teroru a méně hledali omluvy a výmluvy pro teroristy. Rád bych, abychom neskandalizovali ty, kdo v dobré víře hovoří o obavách z budoucího vývoje či o příčinách toho, co Evropu potkává", dodává ve svém článku Dominik Duka.

Muslimové proti terorismu v Praze vytvoří lidský řetez kolem kostela

V souvislosti s tématem je třeba připomenout, že místní muslimská komunita ve Francii odmítla pohřbít vraha zavražděného kněze s poukazem na to, že by tím bylo pošpiněno jejich náboženství. Za druhé pak velkou akci namířenou proti terorismu, která vzešla z řad muslimů. Tuto středu 10. srpna se v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad uskuteční demonstrace muslimů proti terorismu s mottem "Terorism has no religion" ["Terorismus nemá náboženství", pozn. překl.]. Na shromáždění jsou přihlášeny přes facebook již přes dvě stovky účastníků a dalších osm set zájemců. Shromáždění začne v 18 hodin, kdy se muslimové zúčastní bohoslužby v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Po bohoslužbách budou následovat projevy a před kostel položeny svíčky a květiny jakožto vyjádření solidarity a soustrasti se zavražděnými křesťany. Na závěr muslimové vytvoří lidský řetěz kolem kostela jako gesto jejich ochrany a obrany křesťanů před agresory.