Díky Leuenbergu protestantské církve mohou společně slavit svátosti

Leuenberská dohoda umožnila společné slavení večeře Páně (eucharistie)
Autor: nase-reformace.cz

Na podzim se v Praze sešli delegáti pěti církví, které se v České republice hlásí ke Společenství protestantských církví v Evropě (CPCE). Církve sdružené v tomto společenství se hlásí k tzv. Leuenberské konkordii (podepsána 16. 3. 1973), jejímž smyslem bylo deklarovat vzájemné uznání a rovnost jednotlivých protestantských církví navzdory konfesní rozdílnosti, rozdílnosti řádů a rozdílné zbožnosti a hledat shodu v tom, co je podstatné, totiž v pochopení evangelia. Významným bodem konkordie je přitom vyhlášení tzv. společenství kazatelny a stolu Páně napříč církvemi různých protestantských konfesí a v různých zemích. V praxi tato domluva znamená, že křesťané členských církví mohou společně slavit bohoslužbu včetně svátostí, vzájemně si uznávají svátosti i službu ordinovaných služebníků (tedy ordinovaní služebníci se mohou také vzájemně zastupovat ve své službě). Vzhledem k pestrosti luterských, reformovaných i unionovaných církví a k jejich vzájemné provázanosti ve světě se ovšem toto společenství zdaleka netýká jen Evropy. Z českých církví jsou členy CPCE Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická AV a Jednota bratrská (která však dočasně členství pozastavila). Na mezinárodní úrovni se delegáti jednotlivých církví scházejí při Valném shromáždění v intervalu obvykle šesti let, mezitím pracují regionální skupiny, které se zabývají aktuálními teologickými i praktickými problémy a snaží se připravit cestu k prohloubení společenství v aktuálním kontextu.

Díky Leuenbergu protestantské církve mohou společně slavit svátosti

Delegáti synodu
Autor: http://www.leuenberg.cz/

Synod leuenberských církví v ČR je v CPCE ojedinělým způsobem komunikace členských církví a doposud se od roku 2000 koná každé dva roky. Jeho smyslem je vzájemná porada a promýšlení způsobů křesťanské služby a ekumenické spolupráce v českém prostředí, závěry synodu jsou pak předkládány jednotlivým členským církvím v ČR jako doporučení. Synod tak například inicioval vydávání společného Denního čtení 2017 (úvahy na každý den nad hesly Jednoty bratrské). Podzimní zasedání se konalo v prostorách Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze a hlavním tématem rozhovorů bylo Dědictví reformace v našich církvích – reflexe evangelické identity ve výhledu k jubilejnímu roku reformace, pětistému výročí vyhlášení reformačního programu Martinem Lutherem (1517 – 2017).  

 Stejně jako v uplynulých letech byl synod zahájen společnou bohoslužbou se svatou večeří Páně, bohoslužbě předsedal dosavadní předseda synodu Jan Roskovec (ČCE), kázáním na text ze Zj 3,14-22 posloužil bratr Daniel Fajfr (CB). Shromáždění si také připomnělo iniciátora tohoto ekumenického setkávání, Prof. ThDr. Pavla Filipiho (zemřel 28. 12. 2015). V průběhu večerního zasedání zazněla mimo jiné myšlenka, že současnou spolupráci církví na synodu je možné považovat také za jakousi přípravu na období budoucí, v němž lze očekávat, že především menší sbory v diaspoře budou praktickou spolupráci a vzájemnou výpomoc sesterských církví (např. právě i službu ordinovaného kazatele) potřebovat.

Na úrovni celého CPCE se v nadcházejícím období budou projednávat tři důležité dokumenty, které reagují na současnou situaci církví (dokument o církevním společenství, dokument o protestantském pohledu na náboženskou různorodost v Evropě a dokument o pokračujícím teologickém vzdělávání). Synod vydal doporučení, aby se členské církve v ČR alespoň k některému ze zmíněných dokumentů pokusily vést rozhovor a předložit společné vyjádření.

Na programu byla i přednáška Jana Štefana nazvaná Ospravedlnění bezbožného člověka a evangelická církev 21. stol. Profesor systematické teologie ETF UK nastínil, jakým způsobem se učení o ospravedlnění stalo znakem identity evangelické církve, jak tomuto učení rozuměli a hovořili o něm významní (nejen protestantští) teologové a k jakým teologickým a snad i praktickým důsledkům nás vede promýšlení tohoto učení v současnosti. Za zmínku stojí například úvaha, zda současný důraz společnosti na úspěšnost, výkon a seberealizaci není obdobou ospravedlnění ze skutků. V návaznosti na přednášku představili delegáti jednotlivých církví své příspěvky o tom, jakým způsobem se v prostředí té které církve projevuje reformační odkaz; jednalo se o přehled aktuálních událostí a publikací i o obecné základy v církevních řádech.

Závěrem zasedání bylo zvoleno nové předsednictvo synodu v čele s předsedkyní Hanou Tonzarovou (CČSH). Informace o synodu a jeho programu i o CPCE je možné dohledat na www.leuenberg.cz.

Autorka je brněnská farářka Českobratrské církve evangelické

Titulky redakční