K Istanbulské úmluvě: reakce na článek v Informacích farnosti katedrály sv. Ducha v Hradci Králové

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / Chad Madden

Ve farním zpravodaji královéhradecké farnosti katedrály sv. Ducha, v prvním letošním čísle z 9. září, jsem si přečetla tento nepodepsaný článek k Istanbulské úmluvě:

„Istanbulská úmluva je stále horkým tématem. Řeší domácí násilí na ženách, ale přináší s sebou i skrytá nebezpečí: např. zánik tradiční rodiny, kolizi s přirozeným řádem a křesťanskými hodnotami, zasahování do soukromí i do suverenity státu… Podpořme protest občanské společnosti proti této úmluvě modlitbou, růžencem, kdykoliv a kdekoliv osobní obětí, aktivní podporou petičního hnutí na webových stránkách www.petice-adopce.cz. Na této adrese najdete i text postoje českých a moravských biskupů k této otázce. Plný text úmluvy v češtině najdete na:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471“

Text je také dostupný i na webových stránkách katedrály.

Jak je vidět, najdeme v článku dva odkazy: na stránky www.petice-adopce.cz a na text Istanbulské úmluvy. O stránkách www.petice-adopce.cz anonym tvrdí, že na nich najdeme „text postoje českých a moravských biskupů k této otázce“.

Co je tedy obsahem těchto stránek?

  1. Především text pastýřského listu, který byl čten v kostelích v neděli 13. května 2018.

  2. Dále pak článek Mgr. Niny Novákové z TOP 09, která v tématu Istanbulské úmluvy zastupuje ČBK (viz sborník MSKA, s. 41).

  3. A konečně brožura proti Istanbulské úmluvě od autorů, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Mám tomu rozumět tak, že text paní Novákové je všemi biskupy jednomyslně a oficiálně schválen a podporován jako jejich stanovisko, stejně tak i výše uvedená anonymní brožura?

Pochybnosti a otázky nad stránkami www.petice-adopce.cz

Uvedené webové petiční stránky vítají heslem „Za naši vlast, tradice a hodnoty“ a sebeprezentací kontroverzní političky Ing. Pavlíny Nytrové. Nezapřou nacionalistické a xenofobní tendence, což potvrzují i odkazy na politiky zastávající extrémní a nesnášenlivé postoje. Nepřekvapí, že autoři těchto stránek zůstávají utajení. O to víc zaráží, že zde publikují naši biskupové a jimi pověřené osoby.  

Pozoruhodné je, že stránky neodkazují (!) na petici „na podporu manželství“ spolku Aliance pro rodinu, jak ji doporučují naši biskupové, ale na petice formulované paní Novákovou a paní Nytrovou.

Kterou z petic naši biskupové vlastně podporují? Všechny? Nebo je to tak, že biskupskou podporu má pouze petice na podporu manželství uveřejněná na webu Cirkev.cz a že se stránkami  www.petice-adopce.cz nemá ČBK nic společného?

Pokud zaměřím svou pozornost na již zmíněný pastýřský list našich biskupů čtený v kostelích při bohoslužbách v neděli 13. května 2018, pak ani ten není prostý zavádějících informací. Viz například článek Lež z kazatelny Martina Vaňáče publikovaný na Christnetu a obdobně na serveru Manipulatori.cz.

Pro vyváženost připojuji k tématu Istanbulské úmluvy několik českých odkazů, které na www.petice-adopce.cz nenajdeme. Například web Rovnesance.cz, článek Jaroslava Šotoly  Nebojme se pojmu „gender“ a Istanbulské úmluvy, komentář Veroniky Ježkové pro Radio Proglas nebo vysvětlení co Istanbulská úmluva obsahuje a co naopak ne na již zmiňovaném serveru Manipulatori.cz.

Zajímavostí jistě je, že odmítavá stanoviska k Istanbulské úmluvě u katolických představitelů (např. ČCE tento pohled nesdílí), jejich kompetenčně nevyjasněné aktivity v podobě různých petic a brožur a zejména pak stránky www.petice-adopce.cz navozují podobný dojem, jaký lze vyčíst z rétoriky nacionalistických, dezinformačních a proruských webů.

Namátkou několik ukázek: Protiproud.cz, Nwoo.org či Vlasteneckenoviny.cz.

Stěžejní téma Istanbulské úmluvy: násilí na ženách

Argumentační vyváženost a snaha o objektivitu je výše uvedeným webům cizí. Odkazy na odborné publikace (včetně zahraničních – Istanbulská úmluva je mezinárodní dokument!) k tématu genderového násilí a názory jiné než odmítavé jsem na žádném z nich nenašla. Stejně tak se mi nepodařilo dohledat u autorů petic www.petice-adopce.cz a brožury MSKA odbornou způsobilost, publikační činnost a zkušenosti z terénu k této problematice.

Bylo by na čase vrátit se od ideologií a zavádějících a zkreslujících informací k věcné a odborné argumentaci, objektivitě a profesionalitě a ke skutečným problémům žen a rodin (ve shodě s tématem Istanbulské úmluvy především ke všem typům násilí na ženách).  Pokoutně podsouvané petice některými farnicemi po bohoslužbách a anonymní článek v katedrálním zpravodaji odkazující na xenofobní web tak svědčí jak o naší katastrofální mediální a informační negramotnosti, tak i o našem zalíbení v nacionalismu, dezinformacích a xenofobii, o ignorování násilí na ženách a v rodinách a o umělém rozdělování společnosti.

Tyto praktiky jako křesťanka, manželka a matka čtyř dětí odmítám a zřetelně a důrazně se od nich distancuji.