Kniha pro lékaře v době covidové

Detaily obálky knihy

Doba coronavirové pandemie zvýšila zátěž na zdravotníky a lékaře. Náročná nová zkušenost s sebou nese i již popisovaná rizika vzniku posttraumatické stresové poruchy a syndromu vyhoření, které by mohly vést k odchodu zdravotníků a lékařů z nemocnic. Snad není aktuálního tématu, než je péče o duši lékaře. Kniha Karla Sládka s názvem Spiritualita lékaře a bioetika, která právě vyšla u nakladatelství Triton, může být vhodným preventivním čtením pro lékařské i nelékařské zdravotnické obory.

Kniha zúročuje Sládkovo odborné vědecké putování a přináší velmi zajímavou syntézu. Je to syntéza, která se zrodila z jeho znalostí a zkušeností přírodovědce, filozofa a teologa. Neméně významně přispěla i jeho další pedagogická činnost. Vyučoval na Katolické teologické fakultě UK etiku, bioetiku, sociální etiku a spirituální teologii. Zcela jistě byl ovlivněn mnoha špičkovými učiteli, především Tomášem Špidlíkem. Je autorem několika monografií. To vše jej předurčilo ke zmíněné syntéze, kterou monografie přináší.

Kniha nicméně není jen pouhou syntézou již známých bioetických nauk, ale přináší novou metodu v uvažování o osobnosti lékaře a jeho práci. Na českém knižním trhu podobná publikace není. Knihu je možné považovat za originální svými výklady, podněty, výzvami a doporučeními. Je zřejmé, že křesťanský kontext knihy je silný a obsah knihy se opírá o křesťanskou tradici, kulturu a biblické porozumění spirituality lékaře.

Čtenář se seznámí s filozoficko-teologickými předpoklady vztahů mezi lékařem a pacientem (Spiritualita lékaře a etika z transpersonální perspektivy), péčí o duševní a duchovní zdraví lékaře, reflexí nad spirituálním pozadím volby lékařského stavu, vývojem osobnosti lékaře, zdroji inspirace pro spiritualitu lékaře a významem etiky ctností pro lékaře (Spiritualita lékaře a etika z transcendentní perspektivy). Nechybějí ani etické otázky a prognózy vývoje lidstva a bioetiky na prahu nových technologií (Spiritualita a bioetika na prahu nových biotechnologií). Jsou poutavě probrány aktuální okruhy bioetické diskuse, mezi jinými etické otázky genetického výzkumu v lékařství, reprodukční techniky, umělé inteligence, transhumanismu a další. Nechybí ani zajímavá úvaha o vztahu spirituality a neurověd a jejich syntéze v tzv. neuroteologii.

Monografie je psána čtivě, podává ucelený objektivní pohled na probíraná témata bioetiky a jasně ukazuje na potřebu transcendentní a spirituální dimenze v medicíně a osobním životě lékaře. V tom je jistě originální a plodné doplnění bioetických publikací u nás. Je vhodným studijním materiálem pro studenty na vysokých školách, na teologických fakultách, na lékařských fakultách, na zdravotně-sociálních fakultách i na středních zdravotnických školách. 

Kniha bude vítána i lékaři, kteří ctí, přijímají a vyznávají křesťanskou víru. Jak již bylo zmíněno, v naší nelehké době může působit preventivně vůči syndromu vyhoření lékařů.

Josef Dolista a Václav Ventura pracují na Ústavu humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.