Sto dní války na Ukrajině

Ilustrační foto: Chrám svaté Sofie v Kijevě
Autor: Wikipedia.org / Wikipedia Commons

V současné krizi, vyvolané ruským vpádem na Ukrajině, vidíme, jak důležitá je evropská solidarita a úsilí o dobré sousedství

Řekl jim: „Chraňte se všeho bezpráví“ a každému přikázal, jak jednat s bližním. (Sírachovec 17, 14)

Neospravedlnitelný barbarský útok ruské armády na Ukrajinu vyvolal v Česku vlnu solidarity. Demonstrace na podporu nezávislé Ukrajiny doprovázely sbírky na humanitární i obranné účely. Statisíce uprchlíků z Ukrajiny našly v Česku dočasný, ale možná i trvalý domov. Jedna z priorit nadcházejícího českého předsednictví – Evropa soudržná a solidární – je aktuálnější než kdy dřív.

Atmosféru v české společnosti a zřetelný postoj české vlády s vděčností ocenili Ukrajinci, včetně diplomatické a politické reprezentace. A tento postoj, tak odlišný od jindy váhavého přešlapování vlády, ve věcech přijímání uprchlíků z válečných zón a vůbec přijímání společných evropských rozhodnutí, ocenili též představitelé sousedních zemí. Ukázalo se, že naše solidarita, lidskost a odpor k pošlapávání lidské důstojnosti pomohly nejen našim ukrajinským sousedům, ale pomohly i nám. A sice v očích obyvatel ostatních evropských zemí a také v očích nás samých. Každý projev velkorysosti a solidarity v člověku probouzí sebeúctu a posiluje sebedůvěru.   

Podle informací z médií celková podpora, které se Ukrajině dostalo z Evropy v prvních měsících, dokonce přesáhla podporu poskytnutou Spojenými státy. Důvodů, proč se v tomto případě projevila schopnost EU jednat relativně rychle a ostře, lze jistě vyjmenovat celou řadu. Mezi nimi zmiňme silný pocit společného ohrožení, ale také solidaritu, sounáležitost, jinými slovy dobré sousedství.

Sto dní války na Ukrajině

Pomocný biskup pražský Václav Malý
Autor: Člověk a víra / Jakub Šerých

Statisíce ukrajinských uprchlíků, našich nových sousedů, v příštích týdnech nechtíce prověří, nakolik jsou nám tyto hodnoty blízké. Z mnoha výzkumů - stejně jako z našich zkušeností - se ukazuje, že s intenzivnějšími kontakty mezi sousedy nemusí narůstat jen vzájemné sympatie, ale často též rozčarování, že druzí jsou jiní, než jsme si je představovali. K dobrému sousedství nepochybně patří hranice. Ne ve smyslu bariéry, ale jako způsob, jak vymezit pravidla soužití. To platí do značné míry stejně o sousedství v jednom činžovním domě jako mezi sousedními regiony nebo státy.

„Dobré vztahy nejsou samozřejmé," opakoval často Pater Anton Otte, český Němec, který celý život usilovat o porozumění a smíření napříč Evropou. „Propojování lidí, výměny mládeže, partnerství škol a obcí, to jsou cesty budoucnosti. To jsou cesty, jak se bránit manipulacím a dezinformacím, které lidi tak snadno rozdělují… Spíš než kmenová příslušnost nás sbližuje společná historie, společné dílo. To usnadňuje život vedle sebe, ale teprve společný cíl sjednocuje, dává vztahům energii, dynamiku. V manželství to mohou být děti, ve společnosti je to úsilí o spravedlivý mír. Potřebujeme v Evropě sousedství, které dokáže řešit spory, aniž by se vytratila vzájemná důvěra.“

Takové sousedství ovšem vyžaduje dlouhodobé oboustranné úsilí. Například z výzkumu postojů starostek a starostů v severočesko-polsko-saském a v jihočesko-bavorsko-rakouském pohraničí, který nedávno publikoval tým Karla B. Müllera (v knize Aktivní hranice v Evropě), vyplynulo, že čeští, a do jisté míry i polští zástupci vykazují pesimističtější pohled na současnou i budoucí přeshraniční spolupráci než jejich němečtí či rakouští kolegové. A uváděli též nižší angažovanost ve společných akcích a projektech.

Sto dní války na Ukrajině

Ilustrační foto: obyvatelé Charkova se ukrývají v metru před nálety
Autor: twitter.com

Důvodem, proč se někde daří dobrému sousedství více a jinde méně, je často skutečnost, že se někde najde víc lidí se zájmem o vnější svět, o vzájemné učení, víc lidí ochotných komunikovat s partnery na druhé straně hranic. „Aktivní sousedství předpokládá střetávání s odlišností, jíž je sejmuta maska cizince či dokonce nepřítele“, jde o odlišnost, jež neimplikuje ohrožení. Díky tomu mohou lidé na obou stranách hranice zažít „inklusivní a hodnotově otevřenou společnost, jež se vyznačuje tolerancí, aniž by zastírala rozdíly“. Takové sousedství významně přispívá k prohloubení vztahů sounáležitosti i přináležitosti, k rekonstrukci kolektivních identit i pocitu domova, bez kterých by nebylo možné udržovat funkční, a tedy legitimní celoevropské instituce, uvádí Karel B. Müller - a těžko s ním nesouhlasit.

Spolupráce mezi evropskými národy jistě vyžaduje právní rámec a společné evropské instituce, nepochybně se však neobejde bez čehosi základnějšího, bez úsilí o dobré sousedství, bez solidarity a vědomí sounáležitosti. Jak připomíná bible v listě Galatským (5,14): „Celý Zákon je totiž ve své plnosti obsažen v jediné větě: 'Miluj svého bližního jako sebe'.“ 

Soudržná a solidární Evropa je jednou z pěti hlavních priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. Nedopusťme, aby se z těchto slov stalo jen prázdné heslo.  

 

Autor je předseda Rady Iustitia et Pax ČBK