Bankéř Gotti Tedeschi (a dalších 61 osob) obviňují papeže ze sedmi herezí

Papež František
Autor: Unsplash.com / Nacho Arteaga

Po řadě avíz v podobě tweetů pocházejících z tradicionalistických webů, byla o půlnoci 23. září 2017 zveřejněna na internetové síti blogů, webů a on-line magazínů, spojených do bloku proti papeži Františkovi, předem ohlašovaná „formální korekce“ adresovaná papeži Bergogliovi kvůli údajným omylům obsaženým v post-synodální exhortaci Amoris laetitia.

Tento dokument, který byl předán Františkovi 11. srpna, podle sdělení toho, kdo jej publikoval, překvapivě neobsahuje podpisy kardinálů – ani podpis emeritního arcibiskupa Bologni Carla Caffarry (zesnulého 6. září), který popravdě řečeno nikdy nechtěl mluvit o „korekci“ papeže, ani podpis nejbojovnějšího severoamerického kardinála Raymonda Leo Burka, prvního, kdo použil tento výraz, přestože nemá seriózní historicko-kanonickou oporu, ani podpis stařičkého německého kardinála Waltera Brandmullera. V dokumentu se neobjevují ani podpisy biskupů ve společenství s Římem, dokonce ani podpis pomocného biskupa v Astaně Athanasia Schneidera, jenž byl mediálně jednoznačně nejvíce aktivní, co se kritiky týče. Je tedy možné, že dokument je pouze prvním krokem, po kterém budou následovat další. Jediným biskupským podpisem je vedle podpisů historiků, teologů, novinářů a blogerů podpis Bernarda Fellaye, představeného Bratrstva Sv. Pia X. [Pozn.  red. Ten ale nezastává v církvi žádnou kanonickou funkci a nevykonává v ní dovoleně službu.]

„Formální korekce“ prezentovaná ve formě „synovské korekce“ s podpisy 62 osob (z nichž 40 jsou prvními signatáři a další se přidali dodatečně) byla zveřejněna paralelně ve stejný čas v USA na ultra-tradicionalistickém webu Rorate caeli a v italštině na blogu Sandra Magistera, na webu Nuova Bussola Quotidiana, kterou vede Riccardo Cascioli a na webu Corrispondenza Romana profesora Roberta De Mattei, který je jedním ze signatářů.

V dokumentu se tvrdí, že „skrze slova, činy a opomenutí a skrze pasáže dokumentu Amoris laetitia Vaše Svatost podpořila přímo i nepřímo (nakolik vědomě nevíme a nechceme posuzovat), následující mylná a heretická tvrzení, propagovaná v církvi jak veřejnou funkcí, tak soukromým činem“. Následuje seznam údajných sedmi chybných tvrzení, které signatáři vyvozují ze své interpretace papežského dokumentu a z dalších výroků papeže:

1. „Ospravedlněná osoba nemá sílu s pomocí Boží milosti naplnit objektivní příkazy Božího zákona, jakoby pro toho, kdo byl ospravedlněn, nebylo možné je zachovat; jakoby Boží milost, poté co ospravedlní jednotlivce, nepůsobila stejným způsobem a svojí povahou konverzi z každého těžkého hříchu, anebo jakoby nepostačovala k odvrácení od každého těžkého hříchu.“

2. „Křesťané, kteří se civilně rozvedli s manželem, s nímž žili v platném svazku, a uzavřeli civilní manželství s další osobou (zatímco manžel byl naživu); kteří žijí more uxorio se svým občanským partnerem a rozhodli se setrvat v tomto stavu s plným vědomím povahy svého činu a s plným souhlasem vůle, nejsou nutně ve stavu smrtelného hříchu, mohou přijmout posvěcující milost a růst v lásce.“

3. „Křesťan může plně znát Boží zákon a dobrovolně se rozhodnout, že jej poruší v závažné záležitosti, avšak nebude ve stavu smrtelného hříchu jako důsledku tohoto konání.“

4. „Osoba, která je poslušna Božího zákona, může hřešit proti Bohu skrze onu stejnou poslušnost.“

5. „Svědomí může pravdivě a správně posoudit, že někdy je sexuální spojení mezi osobami, které spolu uzavřely civilní sňatek, přičemž jedna z nich nebo obě dvě byly svátostně sezdány s jinou osobou, morálně dobré, žádoucí nebo přikázané Bohem.“

6. „Morální principy a morální pravdy obsažené v Božím zjevení a v přirozeném zákoně nezahrnují negativní zákazy, které by absolutně zakazovaly určitý druh jednání pro jeho předmět, který je vždy těžce nedovolený.“

7. „Náš Pán Ježíš Kristus chce, aby církev opustila svoji věčnou disciplínu a neodmítala eucharistii znovu sezdaným rozvedeným a aby neodmítala rozhřešení znovu sezdaným rozvedeným, kteří neprojevují pravou kajícnost ohledně svého životního stavu, ani pevné předsevzetí se napravit.“

„Všechna tato tvrzení, uzavírají signatáři, protiřečí božsky zjeveným pravdám, kterým katolíci musí věřit se souhlasem božské víry...Je nezbytné pro blaho duší, aby byla ještě jednou odsouzena autoritou církve. Výčtem těchto sedmi tvrzení nemáme v úmyslu poskytnout vyčerpávající seznam všech herezí a chyb, které při objektivní četbě Amoris laetitie - podle jejího přirozeného a zřejmého smyslu - čtenář zaznamená, jelikož je dokument předkládá, nabádá k nim nebo jim straní. Zvláště se odkazujeme na tvrzení, která Vaše Svatost skrze slova, skutky a opomenutí, ve skutečnosti podporovala a propagovala, čímž způsobila duším velké a hrozící nebezpečí.“

Dokument a seznam jeho stoupenců se nachází na webu on-line a je přeložen do šesti jazyků. Podpis, který nejvíce vyčnívá a je svým způsobem nejvíce spřízněn s Vatikánem, je podpis bankéře Ettora Gotti Tedeschiho, bývalého prezidenta vatikánské banky (IOR), který byl vypovězen v roce 2012. Kromě jména biskupa Fellaye jsou tu další podpisy kněží, akademiků, novinářů a blogerů z dvaceti různých zemí, o nichž lze říci, že mají přímou spojitost se světem lefébristů, tradicionalistů a katolické pravice.

Ettore Gotti Tedeschi po telefonu pro Vatican Insider mírní emoce: „Souhlasím s dokumentem, ale nepodepsal jsem ho jako bankéř. Laici mají právo vyjádřit svou kritiku.“ Bývalý ředitel IORu vysvětluje: „Jediný záměr, který mám, je dobro církve a papeže Františka, za něhož se každý den modlím při mši. Já mám papeže rád, jsem věrný církvi.“ Gotti Tedeschi vysvětlil, že mnoho dalších signatářů nezná. Upřesňuje: „Nemám papeže za heretika, na to ani vzdáleně nepomyslím. Byl bych hloupý, pokud bych tak činil, nejsem teolog.“

 

Z původního textu publikovaného na Vatican Insider přeložila Helena Hladilová.


Mezi signatáři jsou i dva Češi –  Petr Dvořák z Filozofického ústavu české Akademie věd a Lukáš Novák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.