Často je slyšet otázka, proč se vlastně modlit růženec. Argumentem mnohých lidí je, proč bychom se měli modlit k Panně Marii, nebo skrze Pannu Marii, když můžeme přímo k Bohu. To je pravda. Ale stejně bychom mohli argumentovat i v případě četby Písma, životopisů svatých, rozjímání a myšlenek lidí, kteří byli Bohu blízcí. Proč číst Písmo a poznávat Boha skrze zkušenosti druhých lidí, byť těch, kteří byli Ježíšovi velmi blízko, a nerozmlouvat přímo s ním. Věříme, že Bible byla inspirována Duchem Svatým, ale každá modlitba je vydechováním a vdechováním Ducha. Chápeme tedy modlitbu růžence jako jeden ze způsobů, jak rozjímat nad Kristovým životem. Není to ale rozjímání, kdy jsme ponecháni svým vlastním myšlenkám. Je to rozhovor s Marií, která strávila v Kristově blízkosti 33 dlouhých let. Rozhovor s člověkem, který od Ježíše neočekával ustanovení Božího království zde na zemi, její pohled na Ježíšův život a učení byl jiný pohled, její očekávání bylo pravděpodobně jiné než očekávání učedníků. Události Ježíšova života mohla proto chápat jinak. I její vztah ke Kristu byl jiný. Pomineme-li to, že byla jeho matkou, pak byla především ženou. I dnes si většinou muži všímají jiných věcí než ženy, jiné skutečnosti jsou pro ně důležité.

Knihy Nového zákona jsou svědectví mužů. Popisují nám jejich pohled na věc, události, které pro ně byly důležité, které podle nich bylo dobré zaznamenat. Evangelia jsou dobrým příkladem toho, jak rozdílný je pohled čtyř mužů na ty samé události. Čtyři pohledy na život jednoho člověka. Každý z pisatelů evangelií zmiňuje jiné věci, jiné skutečnosti, které jsou podle něj důležité a podstatné. Každý z nich se snaží oslovit jiné posluchače. Přizpůsobuje tomu svůj projev i to, jaké události zmínit a jak je popsat. A je-li takový rozdíl mezi pohledy mužů, jak by se asi lišilo evangelium, kdyby jej zaznamenala některá z žen, které Ježíše doprovázely? Nezanechaly nám ho v písemné podobě, ale Bůh Marii umožnil jiný způsob, aby nám mohla přiblížit události z Ježíšova života.

Chceme-li dnes z Nového zákona čerpat, snažíme-li se rozumět Božímu hlasu, který k nám skrze tyto texty promlouvá, nelze je číst doslovně, je nutné být alespoň trochu obeznámeni s reáliemi té doby, mentalitou tehdejších lidí. A je nutné si být i vědom, pro koho jsou texty určeny.

Růženec je naproti tomu modlitbou prostých lidí. Ale nejen jich. Růženec je další cestou k poznání Krista. Ale není nutné být znalým teologie ani historie. Maria nabízí poznání Krista všem, každému člověku, nikdo není omezen, nikomu není tato cesta zavřená. Skrze modlitbu růžence nám dává nahlédnout do Kristova života z jejího pohledu. Nechává nás, abychom se v každém desátku dostali tak blízko k Ježíši, jako mu byla ona. Maria ani jiná žena z Kristova doprovodu nám nezanechala písemné svědectví o klíčových událostech křesťanství. Její cesta, jak nám sdělit to důležité, je jiná. Ženská. Nechává nás jednotlivé události procítit, vžít se do nich. Tak jako texty Nového zákona nabízejí faktické svědectví a teologické úvahy a zaměstnávají náš rozum, naše myšlení a představivost, je modlitba růžence modlitbou citů. Citů, které se nedají zaznamenat do knih.

Studuji dějepis a někdy přemýšlím nad tím, jaké by to bylo, kdybychom mohli hovořit s lidmi v nebi o historii, o době, v níž žili. Jistě by nám mohli říct tolik věcí, které se z knih ani archivů nedozvíme. Ale události v historii lidstva pro křesťany nejdůležitější, události Ježíšova života, pro nás nemají zůstat skryté. Maria sama nám vychází naproti a chce nám předat přesně to, co je pro náš život potřebné. Stejně jako evangelisté se ve své době snažili oslovit konkrétní skupiny lidí, se Maria dnes snaží oslovit nás, každého tím způsobem, jaký je pro něj nejvhodnější. Její pozice je ovšem jiná. Pisatelé Nového zákona byli inspirováni Duchem Svatým, ale sám Pavel říká, že jeho chápaní je jako v zrcadle, jako v hádance. Naproti tomu Maria již nyní vidí Boha tváří v tvář. Ale přesto, že je Bohu tak blízko, nevzdaluje se lidem, naopak se jim snaží skrze sebe Krista přiblížit.

Nechci tímto říct, že nemá smysl číst Písmo. Spíše naopak. Ale myslím si, že pohled mužů, který nám nabízí Bible, je dobré doplnit pohledem ženy, který nabízí Maria. Skloubit pohled rozumu s pohledem citů, rozjímat nad událostmi evangelia s Marií a naopak milosti načerpané modlitbou růžence vsadit do kontextu textů Nového zákona, aby tak byl náš pohled na Krista zde na zemi stále jasnější a skrze poznání jeho života a lásky k nám rostla touha být s Ním. A nakonec abychom, jako Maria i apoštolové, poznali, pochopili a milovali dokonale.

Autorka je studentka Pedagogické fakulty MU.