Irské laické katolické hnutí „We are the Church“ (My jsme církev) vyzvalo 20. dubna irské věřící k účasti na tichém setkání a k modlitbě na podporu redemptoristického kněze P. Flanneryho a dalších katolických kněží, kteří byli vatikánskou Kongregací pro nauku víry v poslední době donuceni k tomu, aby přestali v katolických periodikách sdílet své názory, které nejsou plně v souladu s oficiální linií vatikánské kurie, a stáhli se do ústraní.

FlanneryP. Tony Flannery byl Kongregací přinucen k pozastavení své činnosti pro irský redemptoristický magazín Reality a bylo mu zakázáno vystupovat v médiích. Editorovi z výše zmíněného redemptoristického magazínu, P. Gerrymu Moloneymu, bylo zakázáno publikovat jakýkoliv materiál, který by nebyl v plném souladu se současným oficiálním výkladem katolické nauky.

Připojili se tak ve svém zákazu veřejného projevu ke kapucínovi Owenu O’Sullivanovi a mariánskému bratru P. Seanu Faganovi, kteří byli také umlčeni kvůli svým názorům, a k P. Brianu D’Arcy, jenž otevřeně kritizoval způsob, jakým vedení církve neadekvátně přistupuje ke zneužívání dětí ve farnostech.

Kněží v Irsku jsou bohužel pod neustálým dohledem

Papež Benedikt během ranní mše na zelený čtvrtek v Bazilice sv. Petra znovu zdůraznil zákaz svěcení žen na kněze a pohrozil, že nebude tolerovat neposlušnost kněží ohledně základních doktrín církve. Mnozí tedy chápou nátlak a cenzurování vedoucího představitele irského Sdružení katolických kněží jako to, že papež dostál svým slovům.

Opat redemptoristického kláštera Mount St. Alphonsus u irského města Limerick, P. Egan, v reakci na rozhodnutí Kongregace pro nauku víry ohledně zmíněného zákazu pro P. Flanneryho prohlásil, že je „reakcí Vatikánu konsternovaný, vyvedený z míry, udivený a hluboce zklamaný“. Dodal, že kněží v Irsku jsou bohužel pod neustálým dohledem, a kdokoliv je natolik odvážný, aby dal najevo při mši veřejně svůj názor, je umlčen.

Setkání a modlitby na podporu umlčených kněží P. Flanneryho, P. Garryho Moloneyho a dalších se uskuteční dnes (29. dubna) v 15:30 hodin před velvyslanectvím Vatikánu - vatikánskou nunciaturou v Dublinu.

Flannery: Jedná se o reflexi na témata, která se objevují dnes a denně ve farnostech po celé zemi

Otec Flannery je zakládajícím členem irského Sdružení katolických kněží (Association of Catholic Priests), které otevřeně hájí potřebu a právo na svobodnou diskusi uvnitř církve na témata jako celibát, antikoncepce nebo svěcení žen na kněze. Jeho názory a postoje jsou nyní prošetřovány Kongregací pro nauku víry. Ve svém prohlášení k rozhodnutí Kongregace Sdružení kněží sdělilo: "Otázky, kterými se od našeho založení před dvěma lety zabýváme společně s otcem Tonym Flannerym, nejsou útokem nebo odmítnutím základní nauky církve. Jedná se o důležitou reflexi ze strany kněží, kteří věnovali život službě irské církvi. Jedná se o reflexi na témata, která se objevují dnes a denně ve farnostech po celé zemi.“

V dalším vyjádření Sdružení také poukázalo na skutečnost, že ačkoliv při své cestě na Kubu papež Benedikt vyzval tamní diktaturu k legalizaci svobody projevu, jeho vlastní církevní vedení v tuto chvíli svobodu projevu svým vlastním kněžím upírá. Představitelé Sdružení katolických kněží, jehož členy je na 800 irských katolických duchovních, nabádají ve svých stanovách k celocírkevní debatě o důležitýchi otázkách, kterým dnešní církev v Irsku, ale i jinde čelí. Otevřeně se hlásí k následování myšlenek a ducha Druhého vatikánského koncilu.

Mezi nejdůležitější myšlenky, které se Sdružení irských kněží snaží uvést do praxe v církvi a společnosti jako celku, patří:

Dát irským katolickým kněžím prostor pro vyjádření se v době, kdy jejich hlas slábne a kdy by se katoličtí kněží měli aktivně zapojovat do debaty uvnitř irské společnosti.

Snaha o plnohodnotné uskutečnění vize a učení Druhého vatikánského koncilu se zvláštním důrazem na převahu svědomí jednotlivce, aktivní účast všech pokřtěných na dění v církvi a na snahu o vytváření církve, kde si všichni věřící budou rovni. Přepracovat pastorační pravidla tak, aby využívala dary, moudrost a zkušenosti celé církve - tedy mužů i žen.

Změnit strukturu vedení církve, která by svůj základ měla stavět spíše na nutnosti služby než na potřebě moci. Na všech úrovních církve podporovat pravidla diskuse a průhlednosti, zejména při jmenování vedoucích osob církve.

Podporovat a vytvářet prostředí, kde k sobě biskupové a kněží přistupují s důvěrou, podporují se a jsou navzájem velkorysí.

Přehodnocení sexuální nauky církve tak, aby tato nauka uznala hluboké tajemství lidské sexuality a aby se nebránila moudrosti širého Božího lidu.

Podporování míru a spravedlnosti a ochrany Božího stvoření na místní, národní a mezinárodní úrovni.

Uznat odloučení církve od státu a přijmout, že zatímco církev musí šířit poselství Evangelia a snažit se ho popravdě žít, stát má na druhé straně úlohu ustavovat zákony pro všechny své občany.

Podporování liturgie, jejíž ritus a jazyk jsou jednoduše srozumitelné a přístupné všem.

Upevňování vztahů s ostatními křesťanskými církvemi. Plný souhlas s tím, že Duch svatý mluví skrze všechen lid, včetně příslušníků jiných náboženství, i těch bez náboženského vyznání. Pokud si tohle přiznáme, Duch svatý se bude mezi lidmi pohybovat daleko svobodněji.

Foto: Redemptoristsesker.ie