Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou doslova klepe na dveře. Dokonce organizační týmy jsou již na místě. Ostatní si pomalu balí krosny a přemýšlejí, co od takové akce mohou čekat. To, jak dalece se budou lišit představy od reality se dozvíme příští týden. Ale právě teď by mohly být dítky boží podarovány určitými doporučeními, aby dělali svému jménu čest.
 
Naprostým základem je míti při sobě dobré přátele.
Dívko, zvol si takovou přítelku, jenž by ona tobě i ty jí mohla býti andělem strážným. Ochraňujte se před zlým, neb si vzájemně pomáhejte, účastněte se duchovních cvičení a modlitebních skupinek, pravidelnou modlitbu nezanedbávejte a svátost oltářní často přijímejte. Totéž platí i pro jinochy, leč ti by měli o to více navštěvovati správné spolky, ministrovati a svůj cíl viděti v pastvě duchovní.
 
Kontakt s druhým pohlaví by bylo nejlépe vyloučiti úplně, avšak to ne vždy je možno. Proto se radí pannám choditi s líčky bledými a zrakem cudně sklopeným, oblékati se nenápadně a chovati se velmi decentně. Není horší pohled než na morálně zpustlou divu, co ztratila svou čest a s chlapci beze studu laškuje, ta je hodna odsouzení. Vy, mladí pánové, odklánějte od sebe každé nedobré pomyšlení střelnou modlitbou, pravidelnou aktivitou či v nejtrýznivějších případech ledovou sprchou. Proti hříchu je třeba bojovati důsledně! Neb není zapáchavější jámy, než-li hříchy v oblasti sexuelní.
 
Literatura, to jest další zhouba dnešní doby.
Jistě, že matička církev o své ovečky pečuje a vydává kvalitní a zbožnou četbu, tu byste také měli sledovat a v ní se vzdělávat. Jenže ďábel dobré dílo maří a na trhu je množství braku, který by čistou duši mohl rozleptat. Tedy vyvaruj se knihám bez církevního doporučení, ty ke zlým se řadí a ke zlému pomáhají. Velké nebezpečenství v sobě skrývají internetové stránky, weby zvané. Surfuj jen po kvalitních a ověřených místech, nikdy nevíš, kde satan se může projevit. Kryj se před tímto plíživým našeptávaní, nedej na rady, že čistému, vše čisté. Již mnoho mladých se spálilo a propadlo ohni pekelnému.
 
Přenosné, též mobilní zvané, telefonní přístroje jsou dalším schůdkem k satanáši.
Nedobré vrčení, bručení, pípání, dokonce i vibrování, tě často vyruší v modlitbě, důvěrném rozhovoru nebo, a to je nejhorší, přímo na mši svaté. Tomu se braň, přístroj takový si nepořizuj a ani po něm netuž. Pokud by ti ho rodič s dobrým úmyslem daroval, tak používej ďáblovu krabičku jen v nejnutnějších případech a spíše ji nech vypnutou.
 
Právě jsi ve věku, milý příteli, kdy se rozhoduješ, komu budeš sloužiti.

Ty se rozhodni pro jediného správného Pána, jinak tvá duše bude spálena Belzebubem. Okolí ti třeba nabídne konopný šat, či návštěvu cizokrajné jídelny, to však rázně odmítni. Nikdy nevíš, jestli to, co bys přijal, není obětinou pohanských kultů. Straž se pozorně! Taktéž omamné látky zavrhuj a nič je před zraky jiných. Alkohol nesmí dotknouti se tvých úst, toť voda zlého. Omámí tvé smysly a snáze pak podlehneš svodům dnešních časů.
 
Člověk dnešní doby, ta skulptura hříšných myšlenek a nedovoleného chování.
Společnost se bude snažiti strhnout tě k nedobrým skutkům a ještě ti bude říkati, že správně činíš. Odežeň od sebe takové tvory, co lidmi si nezaslouží býti nazývání. Raději si buduj ctnostnou samotu nežli bujarou a hříšnou partu. Skutečně je lépe skrývati se a před světem plným nebezpečenství, svodů a špatných lákadel míti se na pozoru. Jen v lůnu církve najdeš spásu.
 
Na závěr je dobré ještě brojiti proti jevu, dnes často se rozmáhajícímu, společnému koupání, dívky s nedostatečně zakrytými ňadérky a společnému uléhání v lože. Chceš-li se koupati v přírodě, bazénů tomu upravenému i na plovárně veřejné, dbej o dostatečné zahalení svého těla. Koupací úbor dívek nechť zahalí cudně jejich tělo a nedovolí vnadům jejich panenské krásy ukazovati se veřejně. Též jinoši, ať nosí trenkové kalhoty s nohavičkou, které by je nesváděly k sebeprznění se. Jakmile by se v tvojí blízkosti objevila žena či dívka poloodhalená, rač ji řádně upozorniti, že takto se dáma neodívá a hřích zbytečně kol sebe nerozsívá.
 
Spěte vždy odděleně, i když by vás bylo povícero.
To jest rada převelice důležitá! Náhodné doteky dráždí představivost a ta upadne ve smilstvo. Jedna místnost ať patří dívkám, dopřej jim, milý jinochu soukromí a potajmu nenahlížej jejich okénkem. I vy dívky, chlapce nechte odpočívati po dni, kdy soužili Pánu.
 
Měj vždy na paměti, že heslem křesťanském mládeže jest: "Čistota, poslušnost, zbožnost!" Tímto se říď a svůj život ctnostně žij.

odpovědný redaktor: Milan Kovář