Pan Zajíc mě v Diskuzích ChristNet.eu vyzval, abych dokázala své tvrzení o problematičnosti habilitací pocházejících z olomoucké teologické fakulty. Nechtěla jsem se původně zaplétat do těchto věcí, které nejsou vůbec zářnými křesťanskými příklady, ale připadá mi, že k některým polopravdám neustále šířenými médii, bohužel i křesťanskými, už dále mlčet nelze.

Předkládám tedy příběh člověka, který sice vydal knihu o svém životě, avšak ne všechna fakta v ní jsou obsažena. Především ne ta, která mají jako konečný důsledek zpochybnění olomouckých habilitací mladé generace českých teologů. Tomáš Halík se totiž ve svém akademickém působení dopustil činu, který by ho mohl z vědeckého světa velmi jistě vyřadit.

V první polovině devadesátých let probíhají Halíkova studia v zahraničí, konkrétně licenciát v Římě a údajný doktorát ve Wroclavi. V Římě za Halíkových studií působí ještě i prof. Skalický, který v písemné podobě vydává o tomto studentovi jedno z mě známých svědectví. Jedná se o úřední dokument, kde se píše, že tento student se pokusil ve Wroclavi předložit jako doktorskou práci, práci stejnou, se kterou přihlásil i v Římě, což tehdejšího děkana Sannu přivedlo k tomu, že ho z dalších studií ihned vyloučil.

Oponentem obou těchto stejných prací měl být prof.. Vrána, aniž by něco namítal, přestože takové jednání je nepřípustné. Ve Wroclavi se sice Halíkova teologická habilitace konala, nejspíš i před dvaadvacetičlennou komisí a tamní arcibiskup zřejmě Halíkovi teologický doktorát předal, ovšem po té, co se přišlo na tento v akademické obci přímo zločin, děkan tamní univerzity vydal oficiální dokument, kde se tento titul doktora teologie prohlašuje za neplatný!!!

Je pravda, že existuje další oficiální dokument z Wroclavi, kde je potvrzena Halíkova habilitace-tedy plnoprávné členství v akademické obci. Avšak nejedná se o doktorát z teologie, tato Halíkova habilitace byla udělena poněkud zvláštně, ale přesto oprávněně na základě jeho doktorského titulu z filozofie, získaného v Čechách v sedmdesátých letech. Tato habilitace však ani v nejmenším neopravňovala dotyčného používat titul doktora teologie.

Určitý problém je i v mezistátním uznávání titulů a habilitací. Halíkovi se podařilo v Čechách získat povolení jakési pověřené pracovnice ministerstva školství používat titul Dr., k němuž on doplňoval chybějící Th tedy ThDr., aniž by však kdy absolvoval třetí stupeň doktorského teologického studia. Nevím nakolik si byl dřívější olomoucký děkan Tichý vědom problematičnosti Halíkova vzdělání, prohlásil však, že právu snad bylo učiněno za dost, když se teologických habilitací účastnili i doktoři příbuzných oborů, přičemž Halík zde figuroval v roli teologického poradce i se svým nedokončeným vzděláním.

Celá tato věc je bohužel špatně průhledná a pro mnoho zúčastněných stran krajně nepříjemná. Bohužel i s tím je nutné se nějak vypořádat.

Dodatek autorky z 4. července

Pro neobeznámené s postupem akademického studia dodávám, že z mého příspěvku vycházejí tato 3 zásadní fakta: 1)

1) Tomáš Halík není doktorem teologie z této disciplíny má pouze licenciát, což je nižší akademický titul. 2)

2) Habilitační diplom, který skutečně ve Wroclavi získal, se však vztahuje k jeho filozofickému doktorátu-ukončené studium teologie zde nikdy neabsolvoval.

3) Jeho přítomnost při habilitacích v Olomouci, kde měl posuzovat lidi aspirující na vyšší akademickou hodnost, než které on sám v této disciplíně dosáhl, vyvolává přinejmenším mnoho otázek.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.