Vážené sestry, vážení bratři,

s radostí jsme četli Vaše společné vyjádření k výročnímu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v září t.r. v Praze. Zvláště nás potěšila Vaše podpora požadavků mezinárodní koalice Milostivé léto 2000, jejímiž jsme dosavadními českými představiteli. Podle obvyklých pravidel se členy koalice stávají ti, kdo oficiálně vyjádří podporu jejím cílům, tak jak jsou stručně vyjádřeny v mezinárodní petici (česká podoba petice je přiložena). Dovolujeme si tedy předpokládat, že se Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference svým prohlášením ke koalici připojily a budeme rádi, když s námi navážete pracovní kontakt. Zvláště v mediálních a lobbystických aktivitách koalice Vaše účast určitě posílí šance na prosazení cílů kampaně. Rádi bychom upozornili, že v českém prostředí je užíváno označení "Milostivé léto 2000 (ČR)" (v angličtině: - Jubilee 2000 CZ, německy mluvící část hnutí užívá název Erlassjahr 2000, v jiných částech světa se obvykle užívá anglická podoba).

Požadavky kampaně jsou podloženy důkladným zkoumáním vzniku neúnosného zadlužení, mechanismů spravedlivého a transparentního oddlužení a alternativ k dosavadnímu systému, který dává všechna práva věřitelům a žádná dlužníkům (požadavek vytvoření mezinárodního insolvenčního práva). Kromě toho se jednotliví členové koalice, podle svého uvážení, připojují v řadě bodů k ostatním kritikům mezinárodních finačních institucí a vlád rozvinutých zemí, které je ovládají. Jde zejména o nedostatek průhlednosti rozhodování těchto institucí, o nedostatek odpovědnosti za chybná rozhodnutí, o nedemokratické způsoby rozhodování, o prosazování zájmů bohatých států a nadnárodních korporací na úkor chudých zemí a jejích obyvatel. Hnutí není jednotné v tom, zda je třeba tyto instituce zrušit (jak požaduje Jubilee South) nebo radikálně reformovat - to je i náš postoj. Přitom se také nepovažujeme za "odpůrce globalizace", jak zní časté paušální označení, ale za kritiky současné podoby sjednocování světa ve znamení ideologie neoliberální ekonomiky.

Velmi si také vážíme vyjádření Vaší vstřícnosti vůči těm, kdo přijedou do Prahy protestovat. Tento hlas je v současné, poněkud hysterické, atmosféře vzácný a přáli bychom si, aby napomohl k větší ochotě se vší vážností naslouchat svědectví těch, kdo jsou obětmi kritizované dosavadní činnosti mezinárodních finančních institucí, i hlasu lidí ze Severu, kteří nechtějí aby za použití jejich daní a jejich jménem byly ponechány v nesnesitelné bídě celé velké oblasti světa.

Koalice Milostivé léto 2000 zvolila při všech svých akcích přísně nenásilnou strategii, přesto je to strategie konfrontační: chce konfrontovat ty, kdo rozhodují o osudech miliard lidí, s důsledky jejich konání a také s jejich vlastními nesplněnými sliby. Konflikty, jejichž výrazem budou i zářijové demonstrace, nejsou vytvářeny demonstranty, ale vznikají tam, kde se nedostává spravedlnosti a možnosti zajistit základní lidská práva, včetně práva na život. V situaci, kdy v důsledku zadlužení v chudých zemích, podle údajů OSN, denně umírá 19.000 dětí jen proto, že chybí peníze na nejjednodušší léky, peníze, které plynou do bohatých zemí často v podobě úroků z úroků dávno splacených půjček, je opravdu obtížné, jak dostatečně důrazně vyjádřit pohoršení a hněv nad tímto stavem. Dosavadní náznaky řešení ze strany věřitelů jsou z tohoto hlediska velmi zdlouhavé a zatím málo účinné a přispívají tak k vzniku pokušení beznaděje a bezmocného vzteku, které jsou obvykle u kořenů násilných projevů (když odhlédneme od patologických jedinců). Doufáme, že i s takovými lidmi budou umět naši policejní úředníci zacházet v rámci zákonů a bez ponižování. Domníváme se dokonce, že určité symbolické porušení zákona (občanská neposlušnost), lze eticky obhájit, přestože sami takové akce neplánujeme.

Mezinárodní koalice Milostivé léto 2000 bude vyjadřovat své postoje v neděli 24. září při otevřené ekumenické slavnosti, která se bude konat od 9 hodin v kostele sv. Šimona a Judy (v Dušní ulici) a při následujícím procesí, uspořádaném jako symbolický pohřební průvod za oněch 19.000 dětí, které toho dne zbytečně zemřou. Podíleli jsme se na přípravě diskuse, ke které zve pan prezident Václav Havel na Pražský Hrad v sobotu 23. 9, a spolu s partnery z organizací Bakwatch Network a Přátelé Země (Friends of the Earth) pak pořádáme veřejné fórum "Jiná zpráva", ve dnech 24.9. (zahájení ve 14 H v evangelickém kostele sv. Salvátora panelovou diskusí "Věříme v jeden svět"), 25. a 26. 9. (v Městské knihovně) a 27.9. (opět u Salvátora). Ve středu 27.9. plánujeme také symbolické předání dosud nasbíraných 20 milionů podpisů pod peticí vrcholným představitelům zasedajících institucí, pánům Wolfensohnovi a Köhlerovi.

Srdečně Vás zveme k účasti na výše uvedených aktivitách a jsme otevřeni k jakékoli spolupráci.

Za koalici Milostivé léto 2000 ČR

Mgr. Tomáš Tožička
národní koordinátor

ThDr. Jiří Silný
organizační ředitel

Milan Horák
člen rady