Na diecézní radu v Hradci Králové, kde působil pan Bajer, by měla podle informací Magazínu ChristNet.eu v blízké době přijít finanční kontrola z ústředí Církve československé husitské. Souvisí tato kontrola nějak s působením Mgr. Bajera?

Této otázce dost dobře nerozumím. Systém kontroly v CČSH upravuje Ústava CČSH a řády. Každá církevně právní jednotka má svůj kontrolní orgán, dále na úrovni diecéze je to diecézní revizní finanční výbor a při zastupitelstvu CČSH je ustaven Církevní revizní finanční orgán (CRFV) s celocírkevní působností.
Náboženská obec je v průběhu roku kontrolována vlastním voleným revizorem nebo revizní komisí a podle plánu diecézního revizního finančního výboru jednou zhruba za 3 roky je vykonána revize tímto kontrolním orgánem. Hospodaření diecéze je v průběhu roku kontrolováno tímto diecézním voleným revizním finančním orgánem a jednou za 2 roky (v současné době podle plánu CRFV to je každým rokem). Po provedených revizích je hospodaření schvalováno u náboženské obce shromážděním všech členů náboženské obce a hospodaření diecézní shromážděním volených zástupců jednotlivých náboženských obcí diecéze. Revize diecézní rady byla provedena v září 2003 za rok 2001 a 2002. Po uzávěrce roku 2003 je plánována revize našeho hospodaření CRFV opět v tomto roce.
Proto se domnívám,že případná další či mimořádná revize nemá souvislost s působením Jaroslava Bajera v diecézi.

Zvažujete v souvislosti s vyjádřeními Mgr. Bajera vy nebo Církev československá husitská nějaké právní kroky?

Nevím, skutečně nevím. Za CČSH nejsem kompetentní se k tomuto problému vyjádřit. Za svou osobu – celé jednání Jaroslava Bajera v současné době je velmi "nestandardní" – v posledních měsících řada SMS a e-mailových zpráv týdně s obsahem nevhodným jednání duchovního. Zmocnění se důvěrných materiálů, které podléhají režimu ochrany osobních údajů a jejich uveřejnění v plném znění pomocí e-mailu, a to včetně rodných čísel, adres trvalého bydliště apod. Nechal jsem si zpracovat posudek příslušným státním úřadem, který ve svém přípisu doporučuje podání trestního oznámení. O ostatních přípisech, pomluvách a vyjádřeních ani nemluvě. Zatím jsem se snažil skutečně řídit Písmem a omlouval jej jeho situací. Na druhou stranu si kladu otázku, kam až je možné ustupovat. Skutečně bych to viděl jako poslední řešení,které jsem až do dnešního dne nepokládal za vůbec možné. Právního zástupce jsem kontaktoval k poradě. Opravdu se mi toto příčí a stále prosím Pána, aby mi pomohl najít schůdné řešení, aniž bych byl okolnostmi přinucen se uchýlit k řešení mimo církev.

Nyní pojďme k jinému tématu. V diskusích webu ChristNet.eu bylo uvedeno, že Mgr. Bajer měl přijmout místo na kazatelské stanici v Městci Králové, která je podle informací Magazínu ChristNet.eu přímo z Městce Králové v dosti špatném technickém stavu. Co o tom soudíte?

Pokud si dobře vzpomínám, Jaroslav Bajer v říjnu na jednání ústřední rady říkal, že jedná s pražskou diecézí o svém přeložení. Z jeho strany ale jednání, pokud vím, dále nepokračovalo. Až při lednovém projednání učinil pražský biskup nabídku,že mu dá možnost služby v jeho diecézi. O tom, zda se bude jednat o náboženskou obec v Městci Králové či případně další se má rozhodnout dne 21.1.2004. Tato obec je v jiné diecézi CČSH a nikdy jsem ji osobně nenavštívil. Proto se k této otázce nemohu vyjádřit.

Jak vy sám hodnotíte finanční a materiální zabezpečení kněží ve vaší církvi?

Církev je příjemcem státní dotace na mzdy duchovních a řídí se ve vyplácení příslušným zákonem. Po přepočtení základních mezd, hodnostního a odměn na měsíční mzdu – je pravdou, že průměrná mzda je o několik tisíc menší než průměr mezd ve státě. Navíc její výše je ovlivněna poměrně vysokým zastoupením duchovních v důchodovém věku, kteří jsou tabulkově v nejvyšší třídě. Nástupní základní plat duchovního činí 7310,- Kč. Což není pro vysokoškolsky vzdělaného člověka mnoho (uvážíme-li, že řada duchovních je absolventy dvou či více VŠ). Proto se církev snaží zabezpečit duchovní alespoň lidově řečeno za byt a stravu... Naše diecéze v posledních letech dbá na to,aby se nový duchovní stěhoval do opraveného bytu, poskytujeme měsíčně stravné v hodnotě 600,- Kč a náboženské obce,které poskytují byt duchovnímu ve službě jako naturální plnění ( tzn. duchovní neplatí nájem a naturálie mu jsou přičteny ke mzdě a zdaněny).
Vzhledem k tomu,že více než devadesát procent našich far je ve městech, můžeme říci, že poskytnutí naturálního bytu tak kompenzuje nedostatečné mzdové zabezpečení duchovního.

Na ústředí Vaší církve se našlo odposlouchávací zařízení. Jsou známy již další podrobnosti o celém případu?

O nalezení odposlouchávacího zařízení vím, protože jsem byl přítomen na jednání ústřední rady v době, kdy se našlo. Jaké jsou další osudy této kauzy nevím, protože žádný písemný materiál od policie nebyl CČSH předložen. Nemohu se tedy k tomuto podrobněji vyjádřit.

Děkuji za rozhovor

Tento rozhovor je reakcí na rozhovory s Mgr. Bajerem uveřejněné v pondělí 19.1.2004 a ve středu 21.1.2004