9. Valné shromáždění SRC se konalo v brazilském městě Porto Alegre od 14. do 23. února 2006. Sešlo se na něm celkem přes 4000 účastníků, z toho 691 delegátů z 348 členských církví a dále zástupci a pozorovatelé z jiných církví, organizací a hnutí.


pohled do zasedacího sálu


Nová ústava

Během prvního týdne valného shromáždění delegáti přijali zásadně revidovanou Ústavu, která posunuje SRC k rozhodování na základě konsensu a která doplňuje kritéria pro členství. Reformy pramení zejména z požadavků vyslovených pravoslavnými církvemi a jejich účelem je posílení participace církví z různých kultur a tradic. (Jedná se o závažnou změnu oproti dosavadnímu většinovému hlasování, kdy zejména pravoslavné církve silně protestovaly proti některým teologickým posunům SRC liberálním směrem.)

Jednota církve

Ve věci jednoty křesťanů shromáždění vyslovilo souhlas  s novým dokumentem „Povoláni být jednou církví“. Dále delegáti požádali SRC a členské církve, aby se jejich prioritou staly otázky jednoty, katolicity, křtu a modlitby. Vyzvali rovněž k obnovenému úsilí o manifestaci viditelné církevní jednoty, jež by umožnila ekumenickému hnutí nabídnout světu „koherentní a milostí naplněnou duchovní zvěst křesťanstva".

Shromáždění také vytýčilo směr, kterým se má ubírat spolupráce s římskokatolickou církví (není členem SRC) a nově také posílení spolupráce s letničními církvemi v budoucnu. (Letniční a charismatické církve, ke kterým se hlásí několik set milionů křesťanů, stály doposud stranou oficiálního ekumenického hnutí.)

kardinál Walter Kasper, prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů, se zúčastnil jako pozorovatel


Zapojení mladých

Na valném shromáždění se mladí lidé jmenovaní církvemi poprvé účastnili práce všech komisí a delegáti vznesli požadavek, aby bylo posíleno aktivní zapojení mladých (do 30 let) v životě a práci SRC. Shromáždění schválilo návrh, aby byla vytvořen speciální orgán, který by reprezentoval mladé lidi v rozhodování a vedení Rady.

protest mladých delegátek


Programové priority

Delegáti shromáždění volali po tom, aby se posílila teologická báze ve všech oblastech aktivit SRC, a dále rovněž po zlepšení komunikační strategie s cílem, aby se jednotlivé církve více zapojily a přivlastnily si práci SRC.

Programové priority se soustřeďují na 4 oblasti:
1) jednota, spiritualita a misie
2) ekumenická formace zaměřená zejména na mladé lidi
3) globální spravedlnost
4) přinášení věrohodného hlasu a prorockého svědectví světu


Nové vedení

Shromáždění zvolilo stopadesátičlenný ústřední výbor, který je hlavním rozhodujícím orgánem Rady mezi valnými shromážděními. V novém výboru je 63 žen a 22 mladých lidí. Ústřední výbor také zvolil Rev. Dr. Waltera Altmanna (Evangelická lutherské církev Brazílie) svým moderátorem a jeho zástupci metropolitu Gannadia ze Sassimy (Ekumenický patriarchát v Konstantinopoli) a Rev. Dr. Margarethu M. Hendriks-Ririmasse (Protestantská církev na Molukkách, Indonésie).


moderátor SRC Dr. Walter Altmann a generální sekretář Dr. Samuel Kobia

Na závěr účastníci přijali poselství 9. Valného shromáždění, v němž se odráží jeho hlavní téma: Bože, ve své milosti, proměň svět.“

Proměň nás v oběť nás samých, abychom mohli být tvými partnery v proměňování,
abychom usilovali o plnou, viditelnou jednotu jedné Církve Ježíše Krista,
abychom se stali bližními všem,
protože dychtivě očekáváme plné zjevení tvé vlády v příchodu nového nebe a nové země.

Podle materiálů SRC přeložil a zpracoval Jan Uhlíř, foto SRC, www.wcc-coe.org