Text: Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. (Jan 19,30)

„Dokonáno jest“, je podle evangelisty Jana Ježíšovo poslední slovo. Ježíš jím vyhlašuje, že se splnilo všechno, o čem Bůh ve své lásce rozhodl, že se má stát k naší záchraně a k záchraně světa. Ježíš, který to vše dokonává, je „beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1,29). Jeho smrt na kříži je obětí Bohu příjemnou a milou, obětí Bohem přijatou a obětí jednou provždy dostatečnou (Žd 10,8-10). Žádné další oběti už není třeba. Vše mezi námi a Bohem je v pořádku. Jsme s Bohem smířeni. Máme svobodný přístup k Bohu. Smíme se k němu modlit a utíkat ze všeho, co nám nahání hrůzu. Žádné množství našich vin a proher a pochybností to Ježíšovo „Dokonáno jest“ nedokáže zvrátit. Platí to pro tebe i pro mě, ať se nám život vydaří nebo nevydaří. Platí to, ať tomu věříme nebo nevěříme. Ze své strany nemáme, nesmíme a nemůžeme učinit nic lepšího, než k tomu „Dokonáno jest“ přitakat, nechat je platit a pak už jen činit vůli Boží a zpívat: „Vítězi k poctě zpívejme“ a „Raduj se, raduj, ó křesťane!“.

ilustrace: Kříz Terry Daffyho v kostele St. Martin in the Fields, Londýn, foto: Jan Kirschner

Ježíšovo velkopáteční „Dokonáno jest“ bude platit i ve chvíli našeho umírání a naší smrti. Každý z nás musí projít „údolím stínu smrti“ (Ž 23). Ale žádný z nás v něm nebude opuštěn. Opustí nás naše síly, opustí nás i naši milí. Ale Bůh nás neopustí. „Ani smrt nás neoddělí od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38n). Bůh za nás dokončí, co jsme my nedokončili. (Ž 138,8). „Pak zajásám, tys dokonal! Toť milost tvá, tys Pán můj Král“. „Dokonáno jest“, vyhlásil velkopáteční vítěz nad smrtí a peklem.

A ještě dále sahá to jeho „Dokonáno jest“. Není málo těch, kdo se dnes rezignovaně ptají: co se po Ježíšově smrti a po jeho vzkříšení na světě změnilo? Ve světě národů vládne chaos (čti Ž 46). Není dne, aby nepropukl nějaký nový skandál. A přece: i nad tímto světem a pro něj platí Ježíšovo vítězné „Dokonáno jest“. „Ježíš je oběť slitování za hříchy naše a nejenom naše, ale i za hříchy všeho světa„ (1.Jana 2,2). „V Kristu Bůh usmířil svět se sebou“ (2.Kor 5,19). Proto není ani náš dnešní svět Bohem odepsán a zanechán zlu. Na tom ani zákony starých Mayů nic nezmění! Nevěřte jim a nestrachujte se jich! Všechno to jsou bohapusté pohanské bláboly! Pro Kristovo „Dokonáno jest“ smíme mít i pro dnešní svět naději. Smíme a máme stát na straně těch, kdo na světě bojují proti zlu ve všech jeho podobách, na straně všech, kdo usilují o nápravu světa. Smíme se za svět modlit a všem lidem a národům zvěstovat Kristovo evangelium, Kristovo „Dokonáno jest!“ Ještě jednou: “Vítězi k poctě zpívejte, velebte jej hned zrána!“ (hymnus Ambrože Milánského).

Amen.

Modleme se:

Pane, my nedokážeme plně pochopit, co jsi pro nás vykonal. Pověz nám to tak, abychom uprostřed všech temnot viděli světlo, abychom navzdory pochybnostem měli jistotu a dokázali se na tebe spolehnout v životě i smrti; abychom se nebáli v zmatcích světa, ale všemu navzdory očekávali tvé konečné vítězství. A měli naději pro všechny lidi a národy.

Amen.

ThDr. Jiří Doležal je emeritní farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Dlouhá léta se podílel na vzdělávání mladých duchovních své církve.