Drazí bratři a sestry, V těchto dnech silných citů, hýbaly naší duší nejen vzpomínky na to, co Bůh vykonal, ale i jeho přítomnost, když s námi znovu procházel zemí Kristova narození, smrti a vzkříšení. Na každém kroku této jubilejní pouti byla s námi i Marie osvěcující naši poutnickou cestu a sdílející radosti i zármutek svých synů a dcer. S Marií Mater Dolorosa (Bolestnou Matkou) stojíme ve stínu Kříže a spolu s ní pláčeme nad trápením Jerusaléma a hříchy celého světa. Stojíme s ní v tichu na Kalvárii a vidíme, jak z poraněného boku jejího Syna vytéká krev a voda. Uvědomujeme si hrozné důsledky hříchu a jsme pohnuti k pokání za naše hříchy a za hříchy dětí církve všech dob .Ó Maria, počatá bez poskvrny hříchu, pomáhej nám na cestě k obrácení ! S Marií, Stella matutina (Hvězdnou jitřní) se nás dotklo světlo Vzkříšení. Radujeme se s ní, že se prázdný hrob stal lůnem věčného života, kde Zmrtvýchvstalý nyní sedí po Otcově pravici. Spolu s ní vzdáváme neustávající díky za milost Ducha Svatého, kterého Vzkříšený Pán seslal církvi o letnicích a stále ho vylévá do našich srdcí, pro naši spásu a pro dobro lidské rodiny. Maria, Regina in caelum assumpta (Královno nanebevzatá). Od hrobu jejího Syna hledíme ke hrobu, kde ležela pokojně spící v očekávání svého slavného Nanebevzetí. V liturgii slavené i jejího hrobu v Jeruzalémě říká Maria: "Ani po smrti, vám nejsem daleko". A její děti v liturgii odpovídají: "Když hledíme na tvůj hrob, svatá Boží Matko, jako bychom patřili na tebe. O Maria, ty jsi radostí andělů, útěchou trpících. Hlásáme tě, jako pevnost všech křesťanů a přede vším ostatním jako Matku. " Rozjímaje, téměř na konci naší cesty o Theokotos (Bohorodičce) hledíme na pravou tvář církve, zářící vší její nádherou, skvějící se "slávou Boží ve tváři Kristově "(2 Kor 4, 6). O Přímluvkyně, pomoz církvi, aby se ti stále více podobala tobě, svému vyvýšenému modelu. Pomoz jí růst ve víře, naději a lásce při jejím hledání a plnění Boží vůle ve všech věcech (srov. Lumen Gentium, 65). Ó milostivá, ó přívětivá, ó sladká Panno Maria !