Jeden z nejužívanějších svatodušních hymnů má své zvláštní místo v liturgii Hodu Božího svatodušního, kdy se slavnostně zpívá jako tzv. sekvence před čtením evangelia. Pro její krásu a poezii se jí dostalo označení Zlatá sekvence. Autor není jistý, různé prameny uvádějí francouzského krále Roberta II. Zbožného (970 - 1031), papeže Inocence III. (1161 - 1216) nebo caterburského arcibiskupa Stephana Langtona (zemřel 1228).

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít
Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z našich duší smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno,
zahřej co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
V smrti dodej útěchu
A dej v radost věčnou vjít.
Latinský originál najdete například na adrese www.unidial.com~martinus hesaurusHymniVSS-2.htm