Prof. Tomáš Halík požádal redakci Magazínu ChristNet.eu o zveřejnění svých dvou příspěvků z Diskuzí ChristNet.eu, z kategorie Teologie a tématu Sesazení děkana Wolfa. Diskuze ChristNet.eu doporučujeme navštívit pro získání většího přehledu.

Příspěvěk 1:

Vážená paní,

vážná obvinění, která jste proti mně veřejně vznesla, prakticky opakují nařčení, která vyslovil v roce 1996 prof. Wolf. Tato nařčení podrobně přezkoumala komise děkanů a právníků University Karlovy, kterou na mou žádost ustanovil rektor university prof. Karel Malý dne 8.11.1996.

Komise prověřila všechny dostupné dokumenty, vyslechla všechny svědky (včetně prof. Skalického a Vrány) a obeslala všechny zúčastněné instituce.

Výsledkem tohoto šetření bylo, že Ministerstvo školství ČR potvrdilo platnost svého rozhodnutí z 24.4. 1992, jímž ředitel odboru vysokých škol MŠMT mi přiznal právo používat akademický titul doktor v oboru teologie. Rovněž Papežská teologická fakulta ve Wroclavi potvrdila platnost habilitačního diplomu, kterým mi udělila titul "habilitovaného dokrota věd teologických".

Komise rektora UK dospěla v prosinci 1996 k jednoznačnému závěru, že jsem se nedopustil žádného nesprávného nebo nelegálního jednání.

S tímto závěrem byl úředně seznámen i arcibiskup Vlk, který celou kauzu rovněž prověřoval a uložil poté prof. Wolfovi, aby odvolal svá nařčení na všech místech doma i v zahraničí, kam je rozeslal. Musím bohužel potvrdit, že prof. Wolf tak neučinil.

Vaše opakování těchto obvinění se nápadně obsahem i časem shodují s pomlouvačným anonymem "Pokoncilní vývoj katolické církve v českých zemích", který záležitosti, týkající se mé habilitace ve Wroclavi, dokonce uvádějí jako důvod mého odchodu z Katolické teologické fakulty UK, ačkoliv k mému úřednímu sporu s prof. Wolfem došlo 5.6. 1992 - tedy několik měsíců před mou habilitací ve Wroclavi a tedy ze zcela jiných důvodů.

Dovoluji si Vás upozornit, že šíření podobných nažčení může být předmětem trestního stíhání.

Tomáš Halík
V Praze 30.6. 2000

Příspěvek 2:

Vážená paní,

ad 1.) Není pravda, že nevznášíte obvinění. Napsala jste, že jsem se dopustil "v akademické obci zločinu.." atd. - to je víc než obvinění, to je trestný čin nactiutrhání. Není pravda, že konstatujete fakta - opakujte jen obvinění, vznesená v roce 1996 prof. Wolfem, která byla na mou žádost přezkoumána komisí rektora UK a úředně prohlášená za neopodstatněná.

ad 2.) Urážet Jiřího Zajíce zesměšňováním jeho příjmení je projev duševní ubohosti. Na souvislost Vašich tvrzení s pomlouvačným anonynem, šířený právě po farách (který hrubě napadá několik dalšíchbiskupů a kněží, a je proto již předmětem trestního řízení proti neznámému pachateli, se skutečně doptejte. Podobně zajímavá je souvislost Vašeho příspěku, Jano Petrová, s pomlouvačným dopisem čtenáře, podepsaného šifrou J.P., před několika lety ve Světle.

ad 3.) Ve svém posledním příspěvku si skutečně odporujete, ale oceňuji, že v něm tentokrát aspoň nelžete. V minulém příspěvku jste uvedla několik prokazatelně nepravdivých údajů: přiznání titulu doktora teologie mi na MŠMT neudělila "nějaká pracovnice", nýbrž kompetentní orgán - vedoucí odboru vysokých škol a právoplatnost tohoto rozhodnutí ministerstvo znovu úředně potvrdilo v roce 1996.

Wroclavská fakulta nikdy neprohlásila můj doktorát teologie za neplatný, jak tvrdíte, pouze odpověděla prof. Wolfovi, že jsem ve Wroclawi neabsolvoval doktorandské studium (což ostatně nikdo netvrdil), nýbrž potvrdila právoplatnost habilitačního diplomu, kterým mi udělila titul "habilitovaný doktor teologie" - na základě pražského doktorátu z příbuzného oboru (filozofie) plus římského licenciátu teologie (zcela legitimně) a habilitačního řízení, sestávajícího se z dvou částí (jak je výslovně uvedeno v diplomu):

1. písemné, kde šlo o posouzení "celkového souboru odborných prací" (Wroclav požadovala 11 odborných článků a já jich předložil mnohem víc) a 2. ústní habilitační rozpravy (ta skutečně navazovala na téma, které jsem zpracoval v Římě, což jsem v rozpravě uvedl a což je zcela legitimní - to skutečně vyvolalo nedorozumění s prof. Skalickým, které se však záhy vyjasnilo). Titul doktora teologie mohu tedy legitimně používat dokonce ze dvou důvodů (jak potvrdila komise rektora UK): na základě platné nostrifikace římského licenciátu ministerstvem a na základě platné polské habilitace. Diskuse se může vést o formě zkratky (zda dr., ThDr., Dr.hab. či ThDr. habil.)- já dávám většinou (pokud titulu vůbec užívám) přednost "dr.", ale - jak jsem se informoval na kompetentních místech - vzhledem k rozlišení k mému PhDr. je možno vpodstatě užívat kteroukoliv z těchto možností. Není mne však možno obviňovat z podvodu, že bych si doktorát teologie přivlastňoval neoprávněně.

K Vaší radě J.Zajícovi, aby si Vaše "fakta" ověřil u dalších osob Vás žádám, abyste mi jména těchto osob sdělila. Vy sama jim poděkujte, že Vás poštvaly do tohoto boje, aniž by Vám zřejmě sdělily, že tato jejich tvrzení byla již úředním řízením přezkoumána a vyvrácena, a tak Vás vystavily nebezpečí trestního stíhání nebo alespoň pěkné blamáže. A než budete zas nějakého kněze nebo jiného bližního veřejně nazývat zločincem a podvodníkem, otevřete si napřed některá místa v evangeliu a zamyslete se nad nimi. (Uvědomujte si, kolika lidem jsem mohl pomoci v hodinách, které jsem trávil opětovným dohledáváním všech dokumentů, abych zastavil hrozící kampaň nebezpečného osočování mé osoby a - následně patrně církve - která mohla povstat na základě nepravdivých údajů, které jste nezodpovědně vrhla do světa? Když jsem za náboženské téma mé doktorské práce z filozofie v roce 1972 zkusil řadu šikan od komunistů, netušil jsem, co mne čeká od katolíků za čtvrt století.)

Paní Petrová, přeju Vám upřímně pokoj v duši - a dejte konečně pokoj i Vy mně.

P. Tomáš Halík

Poznámka redakce: Inkriminovaný příspěvek paní Petrové ležel v redakci Magazínu ChristNet.eu dost dlouhou dobu. Nevěděli jsme si s ním rady, protože se příliš do diskuzní rubriky Areopag nehodil. Nakonec jsme se ho přesto rozhodli zveřejnit. Nyní již víme, že toto rozhodnutí nebylo moudré. Měl to být spíš námět na článek a ne příspěvek do Areopagu.

Pana profesora Halíka jsme se snažili zkontaktovat, ale nesehnali jsme na něj e-mail. Panu profesorovi Halíkovi se přesto omlouváme, že jsme zveřejnili útok na jeho osobu, aniž by se k tomu mohl vyjádřit.

Pro příště tedy všechny diskutující v Areopagu prosíme, aby nenapadali osoby, ale myšlenky. Uvítáme náměty na články, ale v Areopagu se bude diskutovat o myšlenkách, ne o osobách. Bylo by tedy vhodné, aby příspěvky trochu ubraly osobní tón.

Robert Němec
šéfredaktor Magazínu ChristNet.eu

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.