V posledních dnech byla ze strany Ministerstva kultury České republiky vyslovena ústy dr. J. Řepové, ředitelky odboru církví prohlášení, která představitele katolické církve velmi překvapila, zvláště proto, že se tak stalo krátce před třetím zasedáním smíšené paritní česko – vatikánské komise.

Pro deník MF Dnes se dr. J. Řepová vyjádřila ve smyslu, že vadí nárůst počtu duchovních, a proto je snaha ze strany vlády zastavit růst objemu peněz, a pro deník Právo vyjádřila úmysl ponechat finanční dotace platů duchovních v letošní výši (kromě koeficientu inflace), a to může blokovat církev, aby si svobodně ustanovovala další své duchovní.

Církev si ve společnosti nenárokuje žádné výjimečné a privilegované postavení, ani jí nejde o bohatství a moc. Své poslání chápe jako službu, a proto se raduje z růstu svých aktivit, které nejsou k dobru jen příslušníků církve. Doufáme, že vyslovuje-li takto závažné koncepční prohlášení ředitelka odboru ministerstva a nikoliv předseda vlády nebo ministr kultury, že to není projev vážného nezájmu vlády o uvedená jednání.

Prohlášení dr. J. Řepové se staví jak proti právům církve zakotveným v čl. 16, b. 2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, v němž je výslovně uvedeno, že si církve ustanovují své duchovní „nezávisle na státních orgánech“, tak proti ustanovením příslušných platných zákonů. Jejich uskutečnění by bylo protiústavní a protizákonné a Česká biskupská konference by na to musela příslušně reagovat.

Takovéto kroky ministerstva kultury nikterak nepřispívají k vytvoření atmosféry důvěry mezi katolickou církví a státem, ale naopak ohrožují dovedení započatých jednání mezi Vatikánem a Českou republikou do zdárného konce