Čtyři desítky pracovníků biskupských konferencí z osmnácti zemí Evropy se od 4. do 7. září 2000 sešly v malebném severoitalském Menaggiu, aby na druhé "letní univerzitě" COMECE (komise biskupů zastupujících 14 katolických konferencí členských států Evropské unie) přemýšleli a diskutovali o tématech společných pro současný život církve v Evropě.

O nutnosti vytváření mostů mezi jednotlivými národy hovořil francouzský senátor Denis Badré. "Abychom mohli společně žít, musíme se navzájem poznávat,"řekl senátor Badré. Vznikající Evropa by se měla definovat v dialogu mezi Východem a Západem, otevřeností vůči světu a schopností přijímat každý národ jako příspěvek ke svému obohacení.

"Putování a pouť jsou pro evropského křesťana velice důležitým místem setkávání s transcendentnem," uvedl ve své přednášce o tradici putování evropanů emeritní arcibiskup Maurice Couve de Murville z Birminghamu. Pokud se chceme vrátit ke kořenům naší víry, měli bychom vyjít na pouť, na pouť vedoucí k setkání s tím, kterého smíme nazývat naším Bohem.

Vztahy mezi církví a státem se stále vyvíjejí. Podle profesora Francesca M. Broglia z Florencie je v současné době jasná tendence k oddělení církve od státu ve všech zemích EU.

Naopak profesor Romeo Astorri z Milána jde ještě dál a tvrdí, že po odloučení církve od státu musí dojít k vzájemné spolupráci.

Jak obohatit příliš racionalistický přístup k víře? Zazpívejte si duchovní písně svaté Brigity z Kildare (4. století A.D.)nebo třeba Gregoriánský chorál. O theosonii, neboli zvuku vznikajícím v komunikaci mezi Bohem a člověkem, hovořila a hlavně zpívala a společné modlitby vedla irská zpěvačka Noírín Ní Riain. Člověk, který se setkal s Bohem,může theosonií nenásilnou formou sdělovat svou osobní zkušenost dnešnímu světu.

Evropa je prostorem, ve kterém se setkávají různé kultury a různá náboženství. Touto skutečností se zabýval sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog biskup Michael L. Fitzgerald. Především se máme snažit být ostatním dobrými bližními a respektovat důstojnost každého člověka. Spiritualita dialogu, kterou v současné době propracovává uvedená rada se může v praxi projevovat například společným bojem proti rasismu (spolu s Židy), vzájemnou podporou v oblasti ekologie (buddhisté) a v etických otázkách můžeme často spolupracovat s muslimy.

Tělo Kristovo je skutečně rozmanité. To platí i v geopolitickém prostoru, který nazýváme Evropou. A právě z tohoto vědomí vyplývá schopnost vzájemné úcty, dialogu, solidarity a spolupráce.

COMECE je komise biskupů zastupujících 14 katolických konferencí členských států Evropské unie. Biskupské konference České republiky, Maďarska a Polska jsou mimořádnými členy. Českou republiku reprezentuje biskup Václav Malý. COMECE se věnuje jednáním a komunikaci mezi institucemi EU, katolickou církví a veřejností. Konkrétní pracovní skupiny se zabývají legislativou EU, bio - etickými otázkami, sociálními problémy, etikou v médiích a mezináboženským dialogem (islám v Evropě). COMECE se snaží v evropském prostoru uchovávat takové hodnoty jako je pokoj a usmíření.

Autorka pracuje na Tiskovém středisku ČBK