Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci doc. Pavel Ambros, Th.D. včera uveřejnil ostré dementi proti zprávě ČTK s názvem Student, který nařkl arcibiskupa, byl vyloučen ze dne 24. 10. 2000 (dále jen "zpráva"), která informuje o vyloučení Václava Nováka ze studií. Zpráva obsahuje:

a) obvinění pana Václava Nováka, "že vyloučení je odvetou za zveřejnění citlivého případu s účastí nejvyššího moravského katolického hodnostáře"
b) nepřesně citovanou část dopisu děkana fakulty ze dne 9.10.2000 (Rozhodnutí o ukončení studia)
c) tvrzení pana Václava Nováka o neoprávněnosti vyloučení a popis jeho názoru na události s tím související
d) vyjádření rektorky UP prof. Máčákové, která potvrdila že začala věc prověřovat
e) shrnutí informací o sporu mezi arcibiskupem Janem Graubnerem a panem Václavem Novákem v případu faráře F. Merty
f) sdělení pana Václava Nováka o údajných výpadech proti jeho osobě a dalších okolnostech, které ho přivedly do tíživé osobní situace, na jejichž základě nemohl uzavřít studijní ročník.

Ke zprávě ČTK je třeba říci následující:

1. Nadpis zprávy vzbuzuje dojem, že existuje souvislost mezi ukončením studia pana Václava Nováka a jeho snahami nařknout také arcibiskupa Jana Graubnera v dosud soudně neprojednaném případu sexuálního obtěžování ministrantů knězem F. Mertou. Vedení fakulty tuto souvislost vylučuje a považuje ji za spekulaci poškozující dobré jméno fakulty.

2. Proti panu Václavu Novákovi nebylo vedeno žádné disciplinární řízení, na jehož základě by došlo k jeho vyloučení (ve smyslu § 56 odst. e) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.).

3. Děkan fakulty při ukončení studia pana Václava Nováka nepostupoval podle ustanovení Disciplinárního řádu, který za určitých okolností umožňuje studenta vyloučit, ale podle Studijního a zkušebního řádu UP, jenž je platný pro všechny fakulty UP v Olomouci. Ten hovoří o ukončení studia. Terminologie použitá ve zprávě je zavádějící a neodpovídá co do obsahu skutečnosti, kterou popisuje, navíc posouvá její význam směrem, který má negativní předznamenání.

4. Aplikace příslušných článků Studijního a zkušebního řádu je přesně vymezena a ukládá jednat v případech taxativně uvedených. Děkan je tím vázán. V opačném případě se vystavuje riziku nezákonného jednání.

5. Zápis v kreditovém způsobu studia slouží k povinné evidenci získaných příslušných kreditů, které je student povinen získat za dané období. Student je povinen v daném termínu předložit výsledky svého studia a na jejich základě je oprávněn si zapsat další předměty nového akademického roku. Tato povinnost je striktní a nelze od ní dispensovat. Z řečeného vyplývá, že student se může zapsat do následujícího akademického roku, teprve až splnil minimální počet předepsaných kreditů (alespoň 80 kreditů) během čtyř předcházejících semestrů. Článek 14, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UP pak praví doslova: "Studentovi, který se v termínu stanoveném podle odstavce 3 nezapíše do příslušného akademického roku (bloku) a do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo o přerušení studia, děkan ukončí studium pro nesplnění povinnosti". Obdobně se postupuje u studenta, který nezískal příslušný počet kreditů. Považuje se za studenta, který se nemohl zapsat do dalšího akademického roku a kterému je ukončeno studium podle čl. 14, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu s přihlédnutím k čl. 22 téhož řádu. Poukaz na nezískání předepsaného počtu kreditů nelze klasifikovat jako omluvu, která by mohla změnit aplikaci výše jmenovaných článků Studijního a zkušebního řádu UP.

6. Vedení fakulty nezveřejňuje studijní výsledky svých studentů, protože to považuje za nezákonné a za neetické.

7. V případě pana Václava Nováka lze konstatovat skutečnost, že v termínech a lhůtách předepsaných všem studentů CMTF UP se nedostavil k zápisu, to znamená, že nesplnil požadavky, které jsou předepsány zákonem a platnými předpisy UP, aby si mohl zapsat do indexu předměty podle svého studijního plánu.

8. Jakoukoli činnost, směřující k zápisu při současném nesplnění požadavků ohledně zápisu, lze kvalifikovat jako navádění k protizákonnému jednání; taková činnost je proto nepřípustná. Studijní oddělení, ani děkan je nesmí provést. V opačném případě se vystavují sankcím, které plynou z porušení zákona a vnitřních předpisů UP.

9. V telefonickém sdělení se den po termínu zápisu pan Václav Novák obrátil na děkana fakulty s požadavkem prošetřit jeho situaci jako situaci zvlášť hodnou zřetele z důvodů, které z telefonického hovoru nebyly zcela jasné. Děkan fakulty proto požádal pana Václava Nováka, aby se na něho co nejdříve obrátil se žádostí, ve které sdělí, o co se mu přesně jedná, ve které specifikuje své požadavky, podpořené důvody, jež objasní jeho osobní situaci. Na základě těchto informací a po prostudování všech ostatních podkladů pak děkan fakulty bude moci vydat v dané věci rozhodnutí, které mu Studijní a zkušební řád umožňuje.

10. Pan Václav Novák poslal dne 9. října (13 dnů po termínu zápisu) faxovou zprávu, ve které děkana fakulty informuje o své studijní a osobní situaci a žádá povolení zápisu, přerušení nebo ukončení svého studia. Vydané rozhodnutí o ukončení studia bylo založeno na zjištění okolností, majících vliv na posouzení podmínek zápisu z hlediska Studijního a zkušebního řádu UP. Ty nedovolovaly zápis umožnit. Z tohoto důvodu téhož dne, spolu s ostatními rozhodnutími o ukončení studia jiných studentů pro nesplnění povinnosti podle čl. 14, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UP, bylo odesláno rozhodnutí i panu Václavu Novákovi ve smyslu třetí možnosti, kterou sám navrhl.

11. Vedení CMTF UP se domnívá, že při posouzení postupu ukončení svého studia zaměňuje pan Václav Novák důsledky za příčiny současného stavu. Kritické zhodnocení je třeba vést směrem právě opačným.

12. Vedení fakulty zachovávalo po celou dobu mediální kampaně, zmíněné zprávou, maximální míru zdrženlivosti a do jejího průběhu nezasahovalo. Považuje soudní spory, vedené studenty, za jejich soukromou záležitost, pokud nejsou v rozporu se Zákonem o vysokých školách nebo Disciplinárním řádem UP.

13. Sekretariát děkana fakulty rovněž odmítá sdělení, z kterého vyplývá, že děkan fakulty nebyl ve svých úředních hodinách k dispozici. Přítomnost děkana v měsíci září a říjnu lze přesně dokumentovat výpisem z diáře návštěv pro jednotlivé dny.

14. Žádost o přehodnocení rozhodnutí, zaslaná děkanovi CMTF UP a rektorce UP, bude pečlivě prošetřena a výsledek bude sdělen písemně panu Václavu Novákovu v zákonné lhůtě.

Reakci Václava Nováka si můžete přečíst na Diskuzích ChristNet.eu v místnosti "Kauza Graubner a pohlavní zneužívání" v kategorii "Společnost"