Exsultet, neboli Zajásejte je jedna z nejkrásnějších církevních modliteb. Vlastnímu hymnu předchází dialog jáhna či jiného zpěváka s věřícími v podobě toho, který známe z bohoslužby obětí. Tím je podtržena slavnostnost hymnu.

Následující část připomíná paralelu mezi Přejitím ve Starém a Nové Úmluvy, velikonoční svíce přitom naznačuje ohňový sloup z Exodu.

Ilustrační foto: svíce s Marií
Foto: Corbis

Český text Latinský originál
Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!
Exsultet iam angelica turba caelorum
exsultent divina mysteria
et pro tanti Regis victoria,
tuba insonet salutaris. 
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!
Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus
et, aeterni regis splendore illustrata,
totius orbis se sentiat amisisse caliginem. 
Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží
zní ozvěnou té radosti!
Laetetur et mater Ecclesia
tanti luminis adornata fulgoribus:
et magnis populorum vocibus haec aula resultet. 
Část hymnu, kterou zpívá jen jáhen, zde vynecháváme.

V.:Pán s vámi.
O.:I s tebou.

V.:Vzhůru srdce.
O.:Máme je u Pána. 

V.:Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:Je to důstojné a spravedlivé. 

Část hymnu, kterou zpívá jen jáhen, zde vynecháváme.

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.

V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est. 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 
abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce,
i jeho jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Vere dignum et iustum est,
invisibilem Deum Patrem omnipotentem
Filiumque eius unigenitum,
Dominum nostrum Iesum Christum,
toto cordis ac mentis affectu
et vocis ministerio personare.
Neboť Kristus za nás zaplatil věčnému Otci dluh Adamův a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu. Qui pro nobis aeterno Patri Adae debitum solvit
et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. 
Dnes je slavnost veliké noci,
kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
Haec sunt enim festa Paschalia,
in quibus vere ille Agnus occiditur,
cuius sanguine postes fidelium consecrantur. 
To je ta noc,
ve které jsi Bože naše praotce, Izraelovy děti,
kdysi vyvedl z Egypta,
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.
Haec nox est,
in qua primum patres nostros, filios Israel,
eductos de Aegypto,
Mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti.
To je tedy ta noc,
kdy jas ohnivého sloupu
zahnal temnotu hříchu.
Haec igitur nox est,
quae peccatorum tenebras
columnae illuminatione purgavit. 
To je noc,
která dnes na celém světě
vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa
a od tmy hříchu,
vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.
Haec nox est,
quae hodie per universum mundum
in Christum credentes a vitiis saeculi, et caligine peccatorum segregatos
reddit gratiae, sociat sanctitati. 
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Haec nox est,
in qua, destructis vinculis mortis,
Christus ab inferis victor ascendit. 
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.
Nihil enim nobis nasci profuit,
nisi redimi profuisset. 
Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
O mira circa nos tuae pietatis dignatio!
O inaestimabilis dilectio caritatis:
ut servum redimeres, Filium tradidisti! 
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.
O certe necessarium Adae peccatum,
quod Christi morte deletum est! 
Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!
O felix culpa,
quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem! 
Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých!
O vere beata nox,
quae sola meruit scire tempus et horam,
in qua Christus ab inferis resurrexit! 
To je ta noc, o které je psáno:
"Noc jako den se rozjasní"
a "Noc je mým světlem ve všech radostech".
Haec nox est, de qua scriptum est:
Et nox sicut dies illuminabitur:
et nox illuminatio mea in deliciis meis. 
A tak posvěcená tato noc
zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost,
zahání nenávist,
vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.
Huius igitur sanctificatio noctis
fugat scelera, culpas lavat:
et reddit innocentiam lapsis, et maestis laetitiam.
Fugat odia,
concordiam parat,
et curvat imperia. 
V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý,
tento chvalozpěv jako večerní oběť,
kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků
slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
In huius igitur noctis gratia, suscipe, sancte Pater
laudis huius sacrificium vespertinum,
quod tibi in haec cerei oblatione sollemni, per ministrorum manus
de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia.
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci,
kterou ke cti Boží zapálil planoucí oheň.
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece ho neubývá.
Sed iam columnae huius praeconia novimus,
quam in honorem Dei rutilans ignis accendit.
Qui, licet sit divisus in partes,
mutuati tamen luminis detrimenta non novit.
Napájí se totiž tajícím voskem,
který pro tuto vzácnou svíci
připravila pilná včela.
Alitur enim liquantibus ceris,
quas in substantiam pretiosae huius lampadis
apis mater eduxit. 
Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem,
člověka s Bohem.
O vere beata nox,
in qua terrenis caelestia,
humanis divina iunguntur! 
Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce ke cti tvého jména zasvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
Oramus ergo te, Domine,
ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus,
ad noctis huius caliginem destruendam,
indeficiens perseveret.
Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn Ježíš Kristus.
On s tebou žije a kraluje na věky věků.

O.:Amen.

Et in odorem suavitatis acceptus,
supernis luminaribus misceatur.
Flammas eius lucifer matutinus inveniat:
Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum:
Christus Filius tuus,
qui regressus ab inferis,
humano generi serenus illuxit,
et vivit et regnat in saecula saeculorum.

R. Amen.