Pane presidente,
členové vlády,
bratři a sestry,
dámy a pánové,

1. S velkou vděčností Bohu vstupuji podruhé na maltskou půdu. Jubilejní pouť, kterou konám u příležitost dvoutisícího výročí narození Ježíše Krista mě přivádí na Maltu. Poté co jsem navštívil místa zvláště spojená s dějinami spásy na Sinaji ve Svaté zemi a nyní v Athénách a Damašku mě pouť ve stopách sv. Pavla přivádí k vám.

2. Děkuji vám, pane presidente, za laskavé uvítání jménem maltského lidu. Děkuji též váženým členům parlamentu, civilním a vojenským představitelům, členům diplomatického sboru a všem kdo nás při této příležitosti poctili svou přítomností.

S lásku v Pánu zdravím arcibiskupa, Mercieca, biskupa Cauchiho, pomocného biskupa Depasquale i další přítomné biskupy, z nichž někteří representují misijní poslání maltského lidu, zatímco jiní jsou potomky maltských emigrantů. Zdravím kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice a zejména mladé lidi, kteří se chystají sloužit Pánu v kněžství a zasvěceném životě. Zdravím katechety a všechny kdo se aktivně podílejí na práci církve.

Slovy vašeho patrona sv. Pavla zdravím všechny obyvatele Malty bez výjimky. „ Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista“ ( Fil 1,2).

3. Vzpomínám si pojednou na svou první návštěvu před jedenácti lety. Vzpomínám si na setkání s kněžími a řeholními osobami, pracujícími, intelektuály, rodinami a mladými lidmi. Vzpomínám na konkatedrálu sv. Jana ve Valletě, mariánské svatyně v Mellieze a Ta Pinu na ostrově Gozo. Vzpomínám na zátoku a ostrov sv. Pavla a zvláště na starobylé Grotto, uctívané na místě, kde pobýval.

Vzpomínám si především na víru a nadšení Malťanu a Gozanů .

Sv. Pavel dorazil na Maltu jako vězeň na cestě do Říma, kde jej čekalo mučednictví. Zde jej a jeho ztroskotané společníky čekalo—čteme v Skutcích apoštolů—„neobyčejně laskavé“ (28, 2) zacházení. Pavel zde svědčil o Kristu a navrátil zdraví Publiovu otci a dalším nemocným ostrovanům ( srov. Sk28, 8). Dobrota maltského lidu se setkala s „dobrotou a láskou Boha našeho Spasitele“ ( Tit3,4). Po dvě tisíciletí jste byli věrní povolání obsaženému v tomto jedinečném setkání.

Dnes vás chce Petrův nástupce utvrdit v téže víře a povzbudit vás v duchu křesťanské naděje a lásky. Modlí se, abyste, jako vaši předkové, i vy nesli dobré a hojné ovoce. Dobré stromy nesou hojnost dobrého ovoce (srov. Mt 12, 33-5), jak tomu bylo i v případě ctihodných Božích služebníků, které bude mým potěšením zítra prohlásit za blahoslavené.

4. Vzhledem ke své poloze v Evropě a Středomoří je Malta dědičkou jedinečně bohatého kulturního dědictví, jehož jádrem je evangelijní humanismus. Ve světě hledajícím spolehlivé světlo, které by jej provedlo transformací jíž prochází máte vy duchovní a morální dědictví dokonale schopné léčit a povznášet důstojnost lidské osoby, posilovat strukturu lidské společnosti a obdařovat lidské konání hlubším smyslem a významem ( Gaudium et Spes, 40). To je moudrost a poznání, které může Malta nabídnout v nové historické éře, které pomalu ale jistě nastává.

Drazí maltští přátelé, opatrujte své křesťanské povolání! Buďte hrdí na své náboženské a kulturní dědictví! Hleďte do budoucna s nadějí a s obnovenou energií vykročte k tomu, aby nové milénium bylo dobou solidarity a pokoje, lásky k životu a úcty k Božímu stvoření.

5. Svou pouť jsem svěřil ochraně Panny Marie a apoštola Pavla. Volám o jejich přímluvu za všechny obyvatele Malty a Goza!

Žehnám vám všem, zejména nemocným, stárnoucím a všem, kdo strádají na těle či na duchu.

Il-Mulej ibierek il-poplu kollu ta’ Malta u ta’ Ghawdex! [Bůh žehnej lidu Malty a Goza!]