Než ukončíme tuto slavnou eucharistickou oběť, obracíme se modlitbou "Anděl Páně" k nejsvětější P. Marii, kterou ukrajinský národ vroucně uctívá.

Maria, první a dokonalá učednice svého Syna, je obrazem a vzorem Církve, která přijímá slovo Páně s vírou. Její ochrana doprovázela kroky křesťanské komunity na Ukrajině již od christianizace Rusi v roce 988.

Ukrajina zalévaná velkou řekou víry se tak stala křesťanskou zemí a zároveň Mariinou zemí. Dosvědčují to četné svatyně, v nichž je vyjádřena veškerá láska věřících k nebeské Matce. Pro věřící latinského obřadu myslím zvláště na svatyně v Berdičivu a Letičivu. Pro věřící byzantského obřadu mají velkou pověst svatyně Zarvanica a Hošiv. V mysli i srdcem putuji na ona místa mariánské úcty a zbožně poklekám k nohám Panny a vyprošuji pro všechny její mateřskou ochranu.

Nebeské přímluvě P. Marie svěřuji tuto svou apoštolskou návštěvu i všechny, s nimiž se budu moci v těchto dnech setkat. Zvláště prosím ji, Matku církve, aby uspíšila kroky všech křesťanů k plnému společenství. Kéž věřící na Ukrajině a všude ve světě dokážou uskutečnit co nejdříve naléhavou výzvu jediného Pána: "Aby všichni byli jedno" (Jan 17,21) Kéž k tomu dojde "per Mariam" - skrze P. Marii, Matku všech věřících, Matku jednoty!

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci vatikánského rozhlasu.