1. "Hospodin mě povolal z života mateřského; od nitra mé matky připomínal moje jméno." ( Iz49,1)

Slavíme dnes narození sv. Jana Křtitele. Slova proroka Izaiáše se dobře hodí k popisu této velké biblické postavy stojící mezi Starým a Novým zákonem. V dlouhé řadě israelských proroků a spravedlivých mužů a žen byl Jan Křtitel Boží prozřetelností umístěn bezprostředně před Mesiáše, aby mu připravil cestu svým kázáním a svědectvím svého života.

Jan je jediným ze všech svatých, jehož narození je slaveno v liturgii. Slyšeli jsme v prvním čtení, že Pán povolal svého Služebníka " z matčina lůna". Toto konstatování se týká v nejplnějším smyslu Krista, ale v odvození může být použito i o jeho Předchůdci. Oba se narodili po zvláštním Božím zásahu: první se narodil z Panny, druhý staré a neplodné ženě. Už z mateřského lůna Jan ukazuje na Toho, který světu zjeví Boží spásný plán.

2. "Z lůna mé matky jsi mě povolal" (responsoriální žalm)

Dnes si může vzít tato slova žalmisty za svá. Bůh nás znal a miloval ještě i před tím než našeho oči mohly nahlížet divy stvoření. Každý člověk po svém narození dostane lidské jméno . Ale ještě před tím dostává vlastní božské jméno, kterým ho Bůh Otec zná a miluje ho od věků na věky. To platí o každém, bez výjimky. V Božích očích není nikdo bezejmenný. Všichni mají v jeho očích stejnou hodnotu:každý jiný, ale přece všichni stejní, všichni povolaní k tomu, aby byli syny a dcerami v Synu.

" Bude se jmenovat Jan" ( Lk 1,63). Zachariáš, před svými šokovanými sousedy, potvrzuje, že toto je jméno jeho syna a píše je na tabulku. Sám Bůh, skrze svého anděla dal toto jméno, které v hebrejštině to znamená " Bůh je příznivý ", Bůh je příznivý člověku : chce jeho život, jeho spásu. Bůh je příznivý svému lidu , chce z něho učinit požehnání pro všechny národy země.. Bůh je příznivý lidstvu /I>: vede jeho putování k zemi, kde vládne pokoj a spravedlnost.To vše je obsaženo ve jménu "Jan"…

Drazí bratři a sestry! Jan Křtitel byl poslem, předchůdcem: byl poslán, aby připravil cestu Kristu. Jak k nám promlouvá postava sv. Jana Křtitele zde v Kyjevě na počátku této pouti po vaší zemi?

Není svým způsobem prozřetelnostní, že k nám tato postava promlouvá právě v Kyjevě? Právě zde došlo ke pokřestění Rusi. Z Kyjeva začal rozkvět křesťanského života, který vyvolalo evangelium nejprve na starobylé Rusi, pak v zemích východní Evropy a později až za Uralem, v zemích Asie. I Kyjev tedy hrál v jistém slova smyslu roli předchůdce Pána pro četné národy, které přijmou hlásání Evangelia vzešlé odsud.

Sv. Vladimír a obyvatelé Rusi byli pokřtěni misionáři vyslanými z Konstantinopole, největšího křesťanského centra na Východě. Nově zrozená církev tak vstoupila do sféry mimořádně bohatého dědictví víry a kultury byzantské církve. To bylo na konci prvního tisíciletí. I když žíly církev konstantinopolská a církev římská podle dvou různých tradic bylo mezi nimi tehdy ještě plné společenství. Jak jsem napsal ve svém apoštolském listě Euntes in Mundum "Musíme Pánu společně děkovat za tuto skutečnost, která je dnes dobrým znamení a nadějí. Bůh chtěl, aby Matka Církev, viditelně jednotná, přijala do svého náručí, již bohatého na národy a v okamžiku misijní expanze na Východ i Západ i tuto novou dceru na březích Dněpru." (č. 4).

Jestliže si dnes, když slavíme eucharistii podle římské tradice, připomínáme chvíli tak silně spojenou s tradicí byzantskou, konáme tak s vděčností. A činíme to s touhou, aby paměť na jeden křest, který sdílíme pomohla obnovit situaci společenství v němž různost tradic není na překážku jednotě ve víře a církevním životě.

4. Křest, který se udál zde v Kyjevě, otevřel tisíc let dějin křesťanství v dnešní Ukrajině a v celém regionu. Když máme dnes tu milost, že přicházíme na toto historické místo běží mé myšlenky zpět více než deseti stoletími v nichž byl dar tohoto prvního křtu opakovaně vyléván na řady generací synů a dcer tohoto národa. Jaký rozkvět duchovního, liturgického a církevního života vzešel ze setkání různých kultur a náboženských tradic! Toto skvělé dědictví je nyní svěřeno vám, drazí bratři a sestry. Během těchto dní mé pouti do vaší země se k vám připojuji v modlitbě, aby se vaše generace na počátku nového milénia ukázala jako hodná velkých tradic minulosti.

Z tohoto města, kolébky křesťanské víry pro Ukrajinu a celou oblast zdravím a s láskou objímám všechny muže a ženy žijící v těchto zemích. Zvláště zdravím kardinály Mariana Jarowskéhoo a Lubomyra Husara, spolu s milovaným biskupem Kyjeva-Žitomiru, Jana Purwińskiho, mé ctihodné bratry z ukrajinské biskupské konference i Synodu biskupů ukrajinské řecko-katolické církve. Zdravím klérus, řeholníky a řeholnice i laické věřící vaší slavné a těžce zkoušené církve; s velkou odvahou byli s to uchovat hořící lampu víry i temných časech pronásledování.

Boží lide, který věříš, doufáš a miluješ na Ukrajině, znovu s radostí vychutnej dar evangelia, které jsi dostal před tisíci léty.Zahleď se v tento den na Jana Křtitele, trvalý vzor věrnosti Bohu a jeho Zákonu . On připravoval cestu Kristu svědectvím slova i života. Napodobuj ho ochotně a s důvěryplnou velkodušností.

Sv. Jan Křtitel je především vzorem víry . Ve stopách velkého proroka Eliáše, opouští všechno, aby mohl lépe naslouchat slovu jediného Pána svého života, opouští vše a uchyluje se do pouště, kde pak dá zaznít výzvě: Připravte cestu Pánu ( srov. Mt 3,3)

Je vzorem pokory , protože těm, kteří v něm vidí nejen proroka nýbrž Mesiáše samého odpoví: "Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterém nejsem hoden zout opánky z nohou" ( Sk 13,25).

Je vzorem důslednosti a odvahy při obraně pravdy , kvůli níž je ochoten osobně platit vězením a i životem.

Ukrajino, země zbrocená krví mučedníků, díky za příklad věrnosti evangeliu, který jsi dala křesťanům v kterékoliv části světa! Tolik tvých synů a dcer kráčelo v plné věrnosti Kristu; mnoho z nich šlo ve své důslednosti až k obětování vlastního života. Kéž je jejich svědectví pro křesťany třetího tisíciletí příkladem a podnětem.

6. Ve škole Krista, ve stopách sv. Jana Křtitele, světců a mučedníků této země mějte i vy milovaní bratři a sestry, odvahu dávat vždy na první místo duchovní hodnoty . Drazí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice , kteří jste věrně doprovázeli tento národ za cenu osobních obětí všeho druhu a byli jeho oporou v temných dobách komunistického teroru, děkuji vám a vybízím vás: buďte i nadále horlivými svědky Krista a dobrými pastýři svého stádce na milované Ukrajině.

Vy , drazí mladí, buďte silní a svobodní! Nedejte se okouzlit klamnými chimérami laciného štěstí. Jděte po cestě Krista: On je náročný, jistě, ale může vám dát zakusit plný smysl života a pokoje v srdci.

Vy, drazí rodiče, připravujte cestu Pánu před svými dětmi. Vychovávejte je s láskou a dávejte jim dobrý příklad důslednosti v zásad8ch, kterým je učíte. A vy, kteří máte výchovnou a společenskou odpovědnost , buďte naplněni vědomím, že máte vždy podporovat celistvý rozvoj lidské osoby, tím že v mladých pěstujete hluboký smysl pro spravedlnost a solidaritu se slabšími.

Buďte všem a každému "světlem národů ( Iz 49,6)

7.A ty, město Kyjeve , buď "světlem Ukrajiny". Z tebe vyšli hlasatelé evangelia , kteří během staletí byli "Jany Křtiteli" národů, jež žily v těchto zemích . Kolik jich trpělo jako Jan, aby vydali svědectví pravdě a stali se svou krví semenem nových křesťanů. Kéž nechybějí v nových generacích mužové a ženy takové velikosti, jako jejich slavní předkové.

Nejsvětější Panno, Ochránkyně Ukrajiny, Tys vždycky vedla tento křesťanský lid na jeho putování. Bdi i nadále na svými dětmi. Pomáhej jim,aby nikdy nezapomněli na "jméno", na duchovní totožnost, kterou dostali při křtu. Pomáhej jim radovat se vždycky z nevýslovné milosti, že jsou učedníky Krista (srov. J 3,29). Buď každému vůdkyní. Ty, Matko Boží, a naše Matko, Maria!

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci vatikánského rozhlasu.