1. Dnes začíná měsíc červenec, který lidová tradice věnuje kontemplaci Nejdražší Krve Krista, nezbadatelného tajemství lásky a milosrdenství.

V dnešní bohoslužbě slova tvrdí apoštol Pavel v listu Galaťanům: "To je svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" ( Gal 5,1). Tato svoboda byla draze zaplacena: životem a krví Vykupitele. Ano! Kristova Krev je cena, kterou Bůh zaplatil, aby osvobodil lidstvo z otroctví hříchu a smrti.

Kristova Krev je nevyvratitelný důkaz lásky nebeského Otce ke každému člověku, která nikoho nevyjímá.

To všechno velmi dobře zdůraznil blahoslavený Jan XXIII, který uctíval od dětství Krev Páně, když v rodině slýchával, jak se modlí zvláštní litanie. Po svém zvolení na Petrův stolec napsal apoštolský list, aby šířil tu úctu ( Inde a primis , 30. června 1959) a vyzýval věřící, aby meditovali o nekonečné hodnotě oné Krve, jehož "jediná kapka může spasit celý svět od veškeré viny (hymnus "Adoro te devote" - Klaním se ti vroucně).

2. Kéž je rozjímání o oběti Pána, záruce naděje a míru ve světě, povzbuzením a podnětem k budování míru i tam, kde se zdá téměř nedosažitelný. Dnes se mé myšlenky obracejí zvláště na Srí Lanku, kde se u příležitosti svátku Madony z Madhu katolická komunita shromažďuje v modlitbách v té proslulé svatyni, aby vyprošovala tak žádoucí dar pokoje. Strany zapojené do tragického etnického konfliktu, který už téměř dvacet let rozsévá násilí a úděsné krutosti v onom drahém národě, jen s obtížemi nacházejí cestu k dialogu a ke smíření. Vyjednané řešení je jedinou cestou, jak se dá čelit těžkým otázkám, které jsou základem současného konfliktu.

3. Maria, matka toho, jenž svojí krví vykoupil svět, ať žehná vytrvalému úsilí těch, kteří na Srí Lance i jinde podporují atmosféru nestrannosti a osvobození, jež jsou nezbytnými předpoklady k dosažení svornosti a míru.

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci vatikánského rozhlasur